PARA1007 - Traumatologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 6 timer E

Faglig innhold

Faget består av elementer fra en rekke teoretiske og praktiske fag. Mye teori baseres på de grunnleggende kirurgiske og anestesiologiske fagene, siden et vevstraume som oftest må behandles definitivt med kirurgi og påfølgende intensivmedisin. Et hovedbudskap med undervisningen i traumatologi er at bred kunnskap om anatomi, fysiologi og patofysiologi er nødvendig for i flest mulig situasjoner å kunne gjøre en tidlig og riktig vurdering av skadeomfang, prioriteringer, behandlingsbehov og transportbehov.

Innhold:
Skadevurdering og prioriteringsarbeid
Traumesystemer og skåringssystemer
Valg av prehospital ressurs og leveringssted
Moderne prinsipper for prehospital diagnostikk og behandling av: Luftveisvurdering - og håndtering
Thoraxtraumer
Abdominale traumer
Hode- og ansiktstraumer
Rygg- og spinalskader
Bløtdelsskader
Brannskader
Muskel- og Skjelettraumer
Patofysiologi ved alvorlig blødning og sirkulasjonssvikt

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandidaten
- Har kunnskap om skademekanikk og -kinetikk og hvilken betydning dette har for mulige skader i ulike organsystemer.
- Har kunnskap om nivåer for skadebehandling i norsk helsevesen.
- Har kunnskap om traumeundersøkelser og vurdering av tiltak ved skader i hode, ansikt, thorax, abdomen, bevegelsesapparat, rygg og spinalkanal.
- Har kunnskap om patofysiologiske endringer ved skader i sentrale organsystemer.
- Har kunnskap om triagering som beslutningsgrunnlag for prioritering for behandling og transport.
- Har kunnskap om hvilke skader som kan forventes ved ulike typer ulykker.Ferdigheter

Kandidaten
-Kan gjennomføre korrekt primær- og sekundærundersøkelse av alvorlig skadede pasienter.
-Kan demonstrere ut fra vitale parametere og kliniske funn korrekt vurdering av alvorlighet og adekvat forslag til behandlings- og transportløsning.
- Kan demonstrere de viktigste terapeutiske tiltak hos en pasient som er utsatt for livstruende vevsskade

Generell kompetanse:
Kandidaten
- Har forståelse for hvordan skadeomfang, lokalsykehusenes evne til traumeomsorg og transportavstand/transportløsninger påvirker valg av prehospital ressurs og leveringssted.
- Kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre innenfor traumatologien og tilsvarende fagfelt og gjennom dette bidra til utvikling av eget og andres arbeid innen ambulansefaget.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet omfatter 3 + 3 dager med fysisk samling. Samlingene kan bestå av forelesninger, gruppearbeid, praktiske øvelser, diskusjoner og framlegg. Utenom samlingsdagene skal studentene studere pensumlitteratur og arbeide individuelt og/eller i grupper med obligatoriske oppgaver.

Obligatoriske arbeidskrav:
1) En gruppeoppgave
Vurderes som godkjent/ikke godkjent
2) 5 dager hospitering i helsetjenesten som er relevant for å oppnå ferdighetsmål. Hospiteringen kan helt eller delvis erstattes med simulering. Hospiterings eller simuleringsrapport skal være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen.
3) Krav om minst 80 % tilstedeværelse på emnets samlinger for å kunne framstille seg til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obl.arbeidskrav: Gruppeoppgave
  • Obl.arbeidskrav: 5 dager hospitering i helsetjenesten
  • Obl.arbeidskrav: 80 % tilstedeværelse på samlinger

Mer om vurdering

Utfyllende om utsatt eksamen/kontinuasjon:
Utsatt eksamen i august, eller i henhold til eksamensplan påfølgende semester.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Nasjonal paramedic-utdanning (ÅRPARAMED)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen** 100/100 E 16.10.2017 09:00 C026- underetg. , E211- 2.etg.
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 E 13.03.2018 09:00 A146, 1.etg. A-bygg
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+eksamen Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+eksamen
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.