course-details-portlet

PARA1007 - Traumatologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 6 timer

Faglig innhold

Faget består av elementer fra en rekke teoretiske og praktiske fag. Mye teori baseres på de grunnleggende kirurgiske og anestesiologiske fagene, siden et vevstraume som oftest må behandles definitivt med kirurgi og påfølgende intensivmedisin. Et hovedbudskap med undervisningen i traumatologi er at bred kunnskap om anatomi, fysiologi og patofysiologi er nødvendig for i flest mulig situasjoner å kunne gjøre en tidlig og riktig vurdering av skadeomfang, prioriteringer, behandlingsbehov og transportbehov.

Innhold:
Skadevurdering og prioriteringsarbeid
Traumesystemer og skåringssystemer
Valg av prehospital ressurs og leveringssted
Moderne prinsipper for prehospital diagnostikk og behandling av: Luftveisvurdering - og håndtering
Thoraxtraumer
Abdominale traumer
Hode- og ansiktstraumer
Rygg- og spinalskader
Bløtdelsskader
Brannskader
Muskel- og Skjelettraumer
Patofysiologi ved alvorlig blødning og sirkulasjonssvikt

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandidaten
- Har kunnskap om skademekanikk og -kinetikk og hvilken betydning dette har for mulige skader i ulike organsystemer.
- Har kunnskap om nivåer for skadebehandling i norsk helsevesen.
- Har kunnskap om traumeundersøkelser og vurdering av tiltak ved skader i hode, ansikt, thorax, abdomen, bevegelsesapparat, rygg og spinalkanal.
- Har kunnskap om patofysiologiske endringer ved skader i sentrale organsystemer.
- Har kunnskap om triagering som beslutningsgrunnlag for prioritering for behandling og transport.
- Har kunnskap om hvilke skader som kan forventes ved ulike typer ulykker.Ferdigheter

Kandidaten
-Kan gjennomføre korrekt primær- og sekundærundersøkelse av alvorlig skadede pasienter.
-Kan demonstrere ut fra vitale parametere og kliniske funn korrekt vurdering av alvorlighet og adekvat forslag til behandlings- og transportløsning.
- Kan demonstrere de viktigste terapeutiske tiltak hos en pasient som er utsatt for livstruende vevsskade

Generell kompetanse:
Kandidaten
- Har forståelse for hvordan skadeomfang, lokalsykehusenes evne til traumeomsorg og transportavstand/transportløsninger påvirker valg av prehospital ressurs og leveringssted.
- Kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre innenfor traumatologien og tilsvarende fagfelt og gjennom dette bidra til utvikling av eget og andres arbeid innen ambulansefaget.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet omfatter 3 + 3 dager med fysisk samling. Samlingene kan bestå av forelesninger, gruppearbeid, praktiske øvelser, diskusjoner og framlegg. Utenom samlingsdagene skal studentene studere pensumlitteratur og arbeide individuelt og/eller i grupper med obligatoriske oppgaver.

Obligatoriske arbeidskrav:
1) En gruppeoppgave
Vurderes som godkjent/ikke godkjent
2) Krav om minst 80 % tilstedeværelse på emnets samlinger for å kunne framstille seg til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obl.arbeidskrav: Gruppeoppgave
  • Obl.arbeidskrav: 80 % tilstedeværelse på samlinger

Mer om vurdering

Utfyllende om utsatt eksamen/kontinuasjon:
Utsatt eksamen i august, eller i henhold til eksamensplan påfølgende semester.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Nasjonal paramedic-utdanning (ÅRPARAMED)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav: Krever opptak til Nasjonal paramedic-utdanning (ÅRPARAMED)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 2
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 26.10.2020

Innlevering 26.10.2020

Utlevering 10:00

Innlevering 16:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at vurderingsform er endret pga situasjonen med Covid19.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU