course-details-portlet

PARA1006 - Akuttmedisin 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 6 timer A

Faglig innhold

I dette emnet skal studentene tilegne seg kunnskap og ferdigheter i temaer som omhandler utfordrende og/eller kompliserte akuttmedisinske problemstillinger. Eksempler på dette er diagnostikk, vurdering og behandling av akutt syke barn, mennesker med kroniske lidelser, mennesker med store psykososiale og/eller psykiatriske problemer og geriatriske pasienter. Det vil også legges vekt på hvordan kulturelle og sosiale forskjeller påvirker menneskers presentasjon av sykdom og lidelse.

Innhold:
- Sykdom og skade i; fordøyelseskanal, nyrer og urinveier og i blod og beinmarg
- Svangerskap, obstetrikk og gynekologi
- Allergi og anafylaksi
- Infeksjoner og smittevern
- Forgiftninger
- Psykiatri
- Pediatri
- Geriatri
- Pasienter med spesielle utfordringer: Kroniske sykdommer og rusmisbrukere
- Intensivbehandling

Læringsutbytte

Kunnskap:
Kandidaten

-Har kunnskap om patofysiologiske prosesser innenfor indremedisinske, geriatriske, infeksjonsmedisinske, hematologiske, immunologiske, psykiatriske og pediatriske problemstillinger.
- Har kunnskap om behandling av lidelser innenfor indremedisinske, geriatriske, infeksjonsmedisinske, hematologiske, immunologiske, psykiatriske og pediatriske problemstillinger.

Ferdigheter:
Kandidaten
- Kan gjennomføre en strukturert undersøkelse av barn.
- Kan gjennomføre en strukturert undersøkelse av den geriatriske pasient
- Kan gjennomføre et strukturert anamneseopptak av andre relevante målgrupper.
- Kan demonstrere smitteverntiltak og andre hygieniske tiltak i ambulansetjenesten.

Generell kompetanse:
Kandidaten
- Har en dypere forståelse for utfordringer og særtrekk ved pasienter med kronisk sykdom i yngre og eldre aldersgrupper.
- Har en bred refleksjonsevne og forståelse for helsetjenesten i hele sin bredde og hvilken rolle man som ambulansearbeider spiller i denne når det ikke er opplagt at pasienten skal til en bestemt del av helsetjenesten.
- Har evne til å reflektere over den store diagnostiske utfordringen allmennmedisinske problemstillinger er - og hvor grensen går mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten

Læringsformer og aktiviteter

Emnet omfatter 3 + 3 dager med fysisk samling. Samlingene kan bestå av forelesninger, gruppearbeid, praktiske øvelser, diskusjoner og framlegg. Utenom samlingsdagene skal studentene studere pensumlitteratur og arbeide individuelt og/eller i grupper med obligatoriske oppgaver.

Obligatoriske arbeidskrav:
1) En gruppeoppgave. Vurderes som godkjent/ikke godkjent
2) Krav om minst 80 % tilstedeværelse på emnets samlinger for å kunne framstille seg til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obl.arbeidskrav: Gruppeoppgave
  • Obl.arbeidskrav: 80 % tilstedeværelse på samlinger

Mer om vurdering

Utfyllende om utsatt eksamen/kontinuasjon:
I påfølgende semester, i henhold til eksamensplan.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Nasjonal paramedic-utdanning (ÅRPARAMED)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav: Krever opptak til Nasjonal paramedic-utdanning (ÅRPARAMED)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Medisin, helse- og sosialfag
  • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 A

Utlevering 11.05.2021

Innlevering 11.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU