course-details-portlet

PAG2900 - Bacheloroppgave i paramedisin

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Bacheloroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Bacheloroppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet omfatter et vitenskapelig arbeid og gir en innføring i forberedelser til, gjennomføring av og formidling av forskning som tematisk knyttes til den paramedisinske yrkesutøvelsen.

Gjennom arbeidet med bacheloroppgaven skal studentene fordype seg i et selvvalgt tema relatert til det paramedisinske kunnskapsfeltet. Innhenting av data skal analyseres og dokumenteres i tråd med vitenskapelige arbeidsmetoder og forskningsetikk. Besvarelsen skal gå i dybden på et relevant og avgrenset område av læringsutbyttebeskrivelsene knyttet til utdanningen og synliggjøre kompetanse som studentene har oppnådd innen faget.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten:

 • har kunnskap om relevant vitenskapsteori og forskningsmetode og gjør rede for styrker og svakheter ved egen anvendt forskningsmetode
 • gjør rede for forskningsetiske og juridiske aspekter relatert til eget prosjekt
 • viser paramedisinsk kunnskap gjennom å formulere, begrunne og drøfte et aktuelt tema eller problemstilling relevant for yrkesutøvelse og praksis
 • viser innsikt i nyere forskning relatert til problemområdet for bacheloroppgaven

Ferdigheter

Studenten:

 • utarbeider en problemstilling og gjennomfører et relevant faglig prosjekt/studie i tråd med retningslinjer for forskningsetikk og personvern
 • innhenter, vurderer og anvender nasjonale og internasjonale forskningsartikler, viser evne til kildekritikk, og bruker referanser og litteraturliste korrekt
 • drøfter problemstillingen i lys av ambulanse- og paramedisinens empiri og teori
 • velger relevant fremgangsmåte for å belyse tema eller problemstilling
 • anvender relevante forskningsmetode(r) for innsamling, bearbeiding og analyse av data og kritisk vurderer egen metodetilnærming
 • samler, sammenstiller, analyserer og drøfter funn fra relevante forskningsartikler og andre aktuelle kilder opp mot en problemsstilling
 • dokumenterer kunnskap om vitenskapsteori og forskningsmetode(r)

Generell kompetanse

Studenten:

 • utforsker og drøfter teoretiske og kliniske og/eller operative problemstillinger på en systematisk og reflektert måte
 • planlegger og gjennomfører et samarbeidsprosjekt som strekker seg over tid
 • reflekterer over holdninger relatert til utøvelse av paramedisinyrket, samt velger relevante kunnskaper som støtte til disse refleksjonene
 • viser selvstendighet i bruk av fag- og forskningslitteratur
 • har innsikt i eget læringsbehov, og tilegner seg nye kunnskaper og ferdigheter

Læringsformer og aktiviteter

Emnet har lansgående undervisning. Prosjektplanlegging, veiledning og oppgaveskriving i grupper. Muntlige og skriftlige presentasjoner.

Studentene får tildelt veileder etter å ha levert prosjektskisse for oppgaven. Prosjektplan vurderes av veileder. Det gis tilbud om inntil 4 veiledningstimer, hvorav én veiledningstime på prosjektplanen og inntil tre timer på bacheloroppgaven.

Emnet avholdes på engelsk hvis innvekslende studenter. Hvis det ikke er innvekslende studenter, blir emnet undervist på norsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Godkjent prosjektskisse
 • Delta på minimum to veiledningstimer
 • Godkjent prosjektplan

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet:

 • Godkjent prosjektskisse
 • Godkjent prosjektplan
 • Delta på minimum to veiledningstimer

Obligatoriske aktiviteter er som hovedregel gyldig i tre semestre, men instituttet kan etter søknad og vurdering gjøre unntak. Obligatoriske aktiviteter må være bestått for å kunne levere bacheloroppgave.

Bacheloroppgave:

Skriftlig bacheloroppgave i grupper på to-tre studenter med påfølgende individuell muntlig eksaminasjon hvor karakteren kan justeres med inntil én karakter. Omfang på skriftlig oppgave: 8.000 - 10 000 ord (+/− 10 %). Studenter kan søke om innlevering av individuell oppgave.

Utsatt eksamen/kontinuasjon:

Avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultat «ikke bestått» (F). Dersom gruppen/kandidaten ikke består (karakter F) eller ønsker å forbedre karakter på den skriftlige besvarelsen, må gruppen/kandidaten levere ny skriftlig besvarelse med ny muntlig individuell høring. Forbedring/omarbeiding er ikke tilstrekkelig, men det er mulig å levere et arbeid innenfor samme tema og benytte samme empiri/datagrunnlag. Det vil gis én veiledningstime i forbindelse med dette arbeidet. Retten til klage og begrunnelse for karakter er individuell, og gjelder kun skriftlig besvarelse etter gjeldende studieforskrift.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Paramedisin (BPARAMED)

Forkunnskapskrav

 • PAG1000 Innføring i paramedisin
 • PAG1001 Anatomi og fysiologi. Farmakologi og legemiddelhåndtering
 • EXPH0400 Examen Philosophicum for medisin og helsefag
 • PAG1002 Helserett, kommunikasjon og etikk
 • PAG1003 Sykdomslære
 • PAG2200 Akuttmedisin
 • PAG2201 Profesjonsutøvelse i paramedisin 1 - praksisstudier
 • PAG2202 Traumatologi
 • PAG2203 Prehospitalt psykisk helsearbeid 1
 • PAG2204 Psykisk helsearbeid, rus og psykiatri - praksisstudier

Kursmateriell

Kursmateriell publiseres ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Bacheloroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Bacheloroppgave 100/100

Innlevering
31.05.2024


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU