course-details-portlet

PAG2303 - Profesjonsutøvelse i paramedisin 2 - praksisstudier

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksisvurdering
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praksisvurdering 100/100

Faglig innhold

Denne veiledede praksisen er i all hovedsak praksis i ambulansetjeneste. Læringsutbyttene fra alle tidligere emner og kliniske studier aktualiseres, integreres og prøves. Emnet danner grunnlag for utvikling av kompetanse gjennom varierte ambulanseoppdrag med pasienter som har ulike skader, sykdommer og livssituasjoner. Det forventes at studenten i økende grad gjør selvstendige vurderinger i utøvelsen av prehospitalt arbeid. Studenten har kompetanse til rollen som andremann på ambulansen.

Enkelte dager vil gjennomføres som observasjonspraksis i spesialisthelsetjenesten. Og er en del av emnet.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten:

 • Viser bred kunnskap om akuttmedisinske problemstillinger og intervensjoner, samt kjenner til aktuell forskning på område
 • Gjør rede for hvordan avansert livreddende diagnostikk og behandling kan påvirke planlegging og gjennomføring av klinisk ambulansevirksomhet
 • Har bred kunnskap om verktøy og metoder for tiltak i paramedisinsk virksomhet
 • Viser bred kunnskap innen smittevern og de hygieniske prinsipper, samt relatere det til gjeldende lovverk, oppdatert forskning eller retningslinjer
 • Har innsikt i relevante lover og forskrifter gjeldende for prehospitale tjenester
 • Har kunnskap om lover og forskrifter som regulerer ansvaret mellom spesialist og kommunehelsetjenesten, samt innsikt i samhandling mellom leddene i akuttkjeden
 • Viser innsikt i systemer og praksis knyttet til dokumentasjon av helsehjelp, personvern og pasientsikkerhetsperspektiver
 • Har kunnskap om digitalisering og relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger i klinisk ambulansevirksomhet
 • Har kunnskap om Helsefremming og kvalitetsforbedring i et flerkulturelt samfunn
 • Har kunnskap om triagering slik at pasienten kommer på riktig behandlingsnivå

Ferdigheter

Studenten:

 • Gjenkjenner symptomer på mulig alvorlig funksjonsnedsettelse, sykdom eller skade
 • Anvender metoder for systematisk kunnskapsbasert observasjon, undersøkelse, vurdering, prioritering og tiltak tilpasset den enkelte pasients behov
 • Utfører livreddende akuttmedisinsk tiltak, behandling og prioritering av pasienter med akutte eller kroniske, lette eller alvorlige, sykdom- eller skadetilfeller
 • Utøver, evaluerer og utvikler egen kunnskapsbasert praksis innen prehospital akuttmedisin
 • Rapporterer relevant pasientinformasjon på en strukturert og effektiv måte til samarbeidende helsepersonell og etater innenfor juridiske rammer og bidrar til et godt samarbeidsmiljø
 • Utfører monitorering av pasient og tolker avvik fra normalverdier sammen med veileder
 • Ivaretar hygieniske prinsipper og smittevern, samt forberedthet knyttet til håndtering smittepasienter med høy risiko
 • Vurderer evakueringsstrategier ut fra pasientens behov, effektivitet og egen- og pasientsikkerhet
 • Planlegger og gjennomføre arbeidsoppgaver i tverrfaglig og tverretatlig samarbeid
 • Behersker utrykningskjøring i henhold til gjeldende lovverk
 • Identifiserer, møter og ivaretar spesielt sårbare og/eller utfordrende pasientgrupper knyttet til, kultur/religion, urbefolkning og/eller konflikt- og risikoeskalerende adferd på en etisk forsvarlig måte
 • Anvender og veileder andre i bruk av alt tilgjengelig utstyr i ambulansen
 • Dokumenterer og evaluerer eget klinisk arbeid skriftlig i henhold til praksisstedets rutiner og retningslinjer
 • Anvender og veileder andre i bruken av løfte- og forflytningsteknikker
 • Legger til rette for et normalt fødselsforløp, undersøkelse av gravide, identifisere tegn som avviker fra det normale og bruke relevante prosedyrer i simulerte og/eller virkelige situasjoner
 • Relaterer praksis til gjeldende lovverk, rammebetingelser og yrkesetiske retningslinjer som regulerer samarbeidet mellom primær- og spesialisthelsetjenesten
 • Utøver situasjonsbestemt ledelse

Generell kompetanse

Studenten:

 • Utøver empati, omsorg og respekt for pasient, pårørende og samarbeidsparter i alt arbeid uavhengig av bakgrunn, kjønn, religion, seksuell orientering, kjønnsuttrykk, etnisk bakgrunn og alder
 • Reflekterer over risikomomentene i farmakologiske behandling i prehospitalt arbeid
 • Anvender tilegnet kunnskap og ferdighet innen fødsel- og barselomsorg på en respektfull, ydmyk og faglig forsvarlig måte
 • Reflekterer kritisk omkring ivaretakelse av pasienter med omfattende legemiddelbruk, kompliserte og/eller aldersbetingede utfordringer

Læringsformer og aktiviteter

Langsgående undervisning med klinisk veiledet praksis.

Refleksjonsnotat og fagpresentasjon.

Praksisperioden stiller ytterligere krav til ansvar og selvstendighet. Studentene blir satt opp parvis i turnus, tett fulgt av en veileder som fungerer som en mentor. Hensikten er å la studenter i makkerpar få ansvaret for hele vakt avviklingen av ordinære ambulansevakter, inkludert daglig kontroll, håndtering av oppdrag, dokumentasjon og etterarbeid. Veileder sikrer forsvarlig behandling av pasienter og fasiliterer læring og veiledning. Studenter som av ulike årsaker ikke kan utføre praksis i par, vil gjennomføres ordinært.

Obligatoriske aktiviteter

 • 90 % nærværsplikt
 • Skriftlige arbeid
 • Fagpresentasjon i praksis
 • Levere oppdatert statusrapport til praksis
 • Egenvurdering til midt- og sluttvurdering

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter:

 • Minimum 90 % deltakelse i praksis
 • Skriftige arbeid: et refleksjonsnotat på 1500 ord (+/- 10 prosent)
 • Levere oppdatert statusrapport til praksis
 • Egenvurdering til midt- og sluttvurdering
 • Fagpresentasjon i praksis

Obligatoriske aktiviteter er som hovedregel gyldig i tre semestre, men instituttet kan etter søknad og vurdering gjøre unntak. Obligatoriske aktiviteter må være bestått for å kunne fremstille seg til eksamen.

Det henvises for øvrig til "Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av veiledet praksisstudier ved fakultet for Medisin og Helsevitenskap, NTNU".

Karaktervurdering: Bestått / ikke bestått

Det kan maksimalt godkjennes fravær på 10 %. Gyldig (dokumentert) fravær mellom 11 og 20 % kan etter søknad og avtale mellom praksisstedet og universitetet tas igjen med forlenget praksis. Fravær over 20 % medfører at studenten må gjennomføre hele praksisperioden på nytt.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Paramedisin (BPARAMED)

Forkunnskapskrav

 • PAG1000 Innføring i paramedisin
 • PAG1001 Anatomi og fysiologi. Farmakologi og legemiddelhåndtering
 • EXPH0400 Examen Philosophicum for medisin og helsefag
 • PAG1002 Helserett, kommunikasjon og etikk
 • PAG1003 Sykdomsrett
 • PAG2200 Akuttmedisin
 • PAG2201 Profesjonsutøvelse i paramedisin 1 - praksisstudier
 • PAG2202 Traumatologi
 • PAG2203 Prehospitalt psykisk helsearbeid 1
 • PAG2204 Psykisk helsearbeid, rus og psykiatri - praksisstudier
 • PAG2205 Prehospitalt psykisk helsearbeid 2

Kursmateriell

Kursmateriell publiseres i emnets Blackboardrom ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksisvurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Praksisvurdering 100/100

Utlevering
02.04.2024

Innlevering
02.04.2024


13:30


13:35

Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU