course-details-portlet

PAG2302 - Komplekse beslutningsprosesser i paramedisin

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen i gruppe med muntlig presentasjon
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen i gruppe med muntlig presentasjon 100/100 1 uker

Faglig innhold

Emnet fokuserer på paramedisinerens rolle og plass i beredskapen i Norge. Læringsutbyttene fra tidligere emner aktualiseres. Emnet danner grunnlag for utvikling av ny teoretisk og praktisk kompetanse.

7,5 studiepoeng av emnet utgjøres av observasjonspraksis i primærhelsetjenesten, legevaktsmedisin og andre aktuelle samarbeidsarenaer som politi osv. Fokus for praksis er innsikt i primærhelsetjenesten og samhandling på tvers av nivåer og etater.

Studenten skal i "primærhelsetjenesten og legevakts-medisin" observere og delta i konsultasjoner, undersøkelser og behandling ved legevakt, samt bli kjent med primærhelsetjenesten, herunder organisering og funksjon for intermediæravdelinger, sykehjem, hjemmetjeneste, helsestasjon og fødestue.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten:

 • Kjenner til samfunnets organisering av beredskapen i Norge og hvilken rolle ambulansetjenesten og øvrig helse- og omsorgstjeneste har
 • Kjenner til beredskapsarbeidet i helse- og omsorgstjenesten, og kan bidra i forebyggende beredskapsarbeid, evaluering og oppfølging etter hendelser og øvelser
 • Klassifiserer nivåer for skadebehandling
 • Har innsikt i komplekse beslutningstakinger
 • Har kunnskap om kvalitetsforbedring i helsetjenesten
 • Har kunnskap om samhandling mellom ulike nivå i behandlingskjeden
 • Har kunnskap om andre nødetater og redningstjenesten sin funksjon og organisering
 • Har kunnskap om organisering av ulike typer av skadested
 • Har innsikt i praktisk bruk av risiko og sårbarhets analyser
 • Kjenner til medisinske og operative fordringer ved større ulykker
 • Kunnskap om hvordan en kan lære av gjennomførte oppdrag og øvelser gjennom veiledning og refleksjon
 • Har kunnskap om smittevern i forbindelse med alvorlige epidemier og pandemi
 • Har kunnskap om folkehelse, helsefremmende og forebyggende arbeid i et flerkulturelt samfunn
 • Kjenner til helsetjenestens rolle i totalforsvaret
 • Kjenner til sammenhengene mellom helse, utdanning, arbeid og levekår, og kan anvende dette i sin tjenesteutøvelse, både overfor enkeltpersoner og grupper i samfunnet, for å bidra til god folkehelse og arbeidsinkludering
 • Har bred kunnskap om bruk av relevante operative kommunikasjonssystemer

Ferdigheter

Studenten:

 • Ivaretar egen og andres sikkerhet under utførelse av oppdrag
 • Har vurderingskompetanse til å avgjøre/diskutere med annet helsepersonell hvor pasienten skal henvises/transporteres
 • Viser innsikt i helse- og omsorgstjenestens organisering og ledelse på skadested, gjennom organisering og ledelse på skadested i samarbeid med andre aktører
 • Anvende samvirkeprinsippet under løsning av oppdrag med andre helseressurser, nødetater, øvrige deler av redningstjenesten og relevante forsterkningsressurser
 • Overholder taushetsplikt og informasjonsplikt om meldeplikt til andre etater, som politi og barnevern ved eksempelvis mistanke om mishandling og omsorgssvikt
 • Har innsikt i primærhelsetjenestens oppbygning og kompleksitet og samarbeider med ulike ledd i tjenesten
 • Viser handlingskompetanse på øvelser

Generell kompetanse

Studenten:

 • Benytter etiske refleksjon knyttet til komplekse beslutningsprosesser
 • Har innsikt om inkludering, likestilling og ikke-diskriminering, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder, slik at kandidaten bidrar til å sikre likeverdige tjenester for alle grupper i samfunnet
 • Forholder seg til helse- og sosialpolitikk
 • Kjenner til samers rettigheter, og har forståelse for samenes status som urfolk
 • Har kunnskap om kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten og hvordan ferdighetstrening og simulering, sikkerhetskultur og livslang læring kan brukes i pasientsikkerhetsarbeid

Læringsformer og aktiviteter

Langsgående undervisning med forelesning, teambasert læring og andre studentaktive læringsformer.

Observasjonspraksis/simulering.

Obligatoriske aktiviteter

 • 90 % nærværsplikt i observasjonspraksis
 • 2 skriftlige refleksjonsnotater
 • Levere oppdatert statusrapport til praksis

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter:

 • Minimum 90 % deltakelse i observasjonspraksis
 • Levere oppdatert statusrapport til praksis
 • Skriftlige arbeid: To refleksjonsrapporter på 1000 ord (+/- 10 prosent).

Obligatoriske aktiviteter er som hovedregel gyldig i tre semestre, men instituttet kan etter søknad og vurdering gjøre unntak. Obligatoriske aktiviteter må være bestått for å kunne fremstille seg til eksamen.

Utfyllende informasjon om utsatt eksamen/kontinuasjon:

Vurderingsformen er en muntlig gruppepresentasjon på et faglig seminar der studentene presenterer sitt arbeid og opponerer på en annen gruppe. Både presentasjonen og opponeringen må være bestått for at emnet skal være bestått.

Ved ikke bestått muntlig eksamen, må presentasjonen tas opp igjen. Dette skjer enten individuelt eller i gruppe, basert på antall studenter.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Paramedisin (BPARAMED)

Forkunnskapskrav

 • PAG1000 Innføring i paramedisin
 • PAG1001 Anatomi og fysiologi. Farmakologi og legemiddelhåndtering
 • PAG1002 Helserett, kommunikasjon og etikk
 • PAG1003 Sykdomslære
 • PAG2200 Akuttmedisin
 • PAG2201 Profesjonsutøvelse i paramedisin 1 - praksisstudier
 • PAG2202 Traumatologi
 • PAG2203 Prehospitalt psykisk helsearbeid 1
 • PAG2204 Psykisk helsearbeid, rus og psykiatri - praksisstudier
 • PAG2205 Prehospitalt helsearbeid 2

Kursmateriell

Anbefalt litteratur/pensum publiseres ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen i gruppe med muntlig presentasjon

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen i gruppe med muntlig presentasjon 100/100

Utlevering
11.12.2023

Innlevering
21.12.2023


15:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU