course-details-portlet

PAG2205 - Prehospitalt psykisk helsearbeid 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

Emnet bygger på tidligere undervisning og litteratur. Overordnet tematikk er kommunikasjon, og da spesielt knyttet til personer med psykiske helseutfordringer og deres familie. Andre viktige tema i dette emnet er lovverket som regulerer psykisk helsevern og etiske utfordringer en kan møte i psykisk helsevern. Tverrprofesjonell samhandling, beslutningstaking og pasientsikkerhet er også viktige tema i dette emnet.

Læringsutbytte

Kunnskaper 

Studenten: 

 • Har kunnskap om lover, forskrifter og regelverk som regulerer psykisk helsevern relevant for prehospital tjeneste.

Ferdigheter

Studenten:

 • Har etisk vurderingskompetanse.
 • Har relasjons-, kommunikasjons- og veiledningskompetanse for å kunne forstå og samhandle med mennesker med psykisk helseproblematikk/lidelser og/eller rus/avhengighetsproblematikk, deres pårørende og samarbeidende personell.

Generell kompetanse 

Studenten:  

 • Viser innsikt i pasientsikkerhet som viktig element i faglig forsvarlighet i prehospital tjenesteutøvelse.
 • Gjør rede for planlegging, vurdering, gjennomføring og evaluering av innsats til akutt og kritisk syke mennesker basert på best tilgjengelig kunnskap. 

Læringsformer og aktiviteter

Emnet har langsgående undervisning, hvor man har blant annet undervisningsformer som forelesning, simulering og e-læring. Deler av undervisningen baserer seg på gruppearbeid, refleksjonsarbeid og arbeid med forskjellige case.

Obligatoriske aktiviteter

 • Seminar med gjennomføring av e-læringskurs
 • Gjennomføring av terapeutisk konflikthåndteringskurs

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter:

 • Gjennmføring av terapeutisk konflikthåndteringskurs
 • Seminar med gjennomføring av e-læringskurs

Obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen. Obligatoriske aktiviteter er som hovedregel gyldig i tre semestre, men instituttet kan etter søknad og vurdering gjøre unntak.

Vurdering:

Hjemmeeksamen på 6 timer.

Utfyllende informasjon om utsatt eksamen/kontinuasjon:

Hvis studenter ikke får gyldig resultat på hjemmeeksamen, må hjemmeeksamen tas på nytt.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Paramedisin (BPARAMED)

Forkunnskapskrav

 • PAG1000 Innføring i paramedisin
 • EXPH0400 Examen philosophicum for medisin og helsefag
 • PAG1001 Anatomi og fysiologi. Farmakologi og legemiddelhåndtering
 • PAG1002 Helserett, kommunikasjon og etikk
 • PAG1003 Sykdomslære

Kursmateriell

Anbefalt pensum/litteratur publiseres ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MDV6023 7.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
14.05.2024

Innlevering
16.05.2024


09:00


15:00

Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU