course-details-portlet

PAG2204 - Psykisk helsearbeid, rus og psykiatri - praksisstudier

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksisvurdering
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praksisvurdering 100/100

Faglig innhold

Emnet består av fem uker praksisstudier knyttet til problematikk rundt psykisk helse, rus og avhengighet. Emnet gir studenten mulighet til å utvikle kunnskap og ferdigheter knyttet til mennesker med psykiske helseutfordringer og rusproblematikk, herunder observasjons- og handlingskompetanse knyttet til alvorlige tilstander med uhensiktsmessig, truende og/eller potensielt livstruende adferd. Emnet skal også utvikle tverrfaglig refleksjon- og samhandlingskompetanse, inkludert samhandling mellom første- og andrelinjetjenesten.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten:

 • Forstår kompleksiteten ved rus og psykiatriske problemstillinger
 • Har kunnskap om ulike sentrale psykiske lidelser, selvskading og selvmord, herunder omfang, forståelsesmodeller og behandlingsmetoder, samt psykogeriatri
 • Har forståelse for, og vurderer rett behandlingsnivå for de vanligste kontaktårsakene, problemer og diagnoser knyttet til arbeid i den akuttmedisinske kjeden
 • Relaterer praksis til lovregulering, rammer og yrkesetiske retningslinjer knyttet til psykisk helsevern og rusbehandling
 • Har innsikt i dokumentasjonskravene ved de ulike praksisplassene
 • Har kunnskap om oppbygging av helsetjenesten og ambulansetjenesten plass i den akuttmedisinske kjede, redningstjenesten og helsevesenet
 • Gjør rede for organisering av overlevering og mottak av pasienter i sykehuset
 • Har kunnskap om oppdatert forskning innen prehospital medisin
 • Har kunnskap om sosiale og helsemessige utfordringer inkludert omsorgssvikt, vold, overgrep, rus og sosioøkonomiske problemer, og hvordan dette følges opp

Ferdigheter

Studenten:

 • Ivaretar egen- og pasientsikkerhet, samt anvender kommunikasjonsteknikk
 • Kommuniserer med pasienter, pårørende og andre samarbeidende personell på en trygg og relasjonsfremmende måte
 • Sikrer likeverdige tjenester for alle pasienter og har innsikt i urfolks rettigheter
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø med fokus på helsefremmende og forebyggende tiltak
 • Behersker bruken av systematisk, vurdering, prioritering, avklaring, observasjon og iverksetting av relevante tiltak
 • Identifiserer og ivaretar pasienter med alvorlig psykiske lidelser, rusmiddelmisbruk og fare for selvmord under veiledning
 • Håndterer legemidler forsvarlig
 • Ivaretar hygieniske prinsipper og smittevern
 • Kan vurdere sikkerheten i pasientens helhetlige forløp, spesielt med fokus på overganger i pasientansvar mellom ulike behandlingsnivå

Generell kompetanse

Studenten:

 • Reflekterer over etiske og juridiske problemstillinger, spesielt knyttet til frihetsberøvelse og bruk av tvang
 • Viser empati, omsorg og respekt for pasient, pårørende og samarbeidspartnere
 • Reflekterer over paramedisinerens kompetanse, utøvelse og faglige handlingsrom i relasjon til øvrige profesjoner
 • Formidler fagstoff, forskning og problemstillinger knyttet til tverrprofesjonelt samarbeid
 • Kjenner til god paramedisinsk kunnskapsbasert praksis basert på tverrprofesjonelt samarbeid og erfaringsutveksling
 • Reflekterer over rollen som paramedisiner mellom prehospital og inhospital tjeneste

Læringsformer og aktiviteter

Emnet går over en periode på 5 uker, utplassert i veiledet praksis relatert til psykisk helse. Dette kan være både i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Siste uke av emnet skal studentene samles for presentasjon i praksisseminar.

Obligatoriske aktiviteter

 • Egenvurdering til midt- og sluttvurdering
 • Forberede presentasjon til praksisseminar
 • Levere oppdatert statusrapport til praksis

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter:

 • Egenvurdering til midt- og sluttvurdering
 • Presentasjon på praksisseminar - forberede innlegg
 • Levere oppdatert statusrapport til praksis

Det henvises forøvrig til "Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av veiledet praksisstudier ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU".

Obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å ta eksamen. Obligatoriske aktiviteter er som hovedregel gyldig i tre semestre, men instituttet kan etter søknad og vurdering gjøre unntak.

Karaktervurdering: Bestått / ikke bestått

Det kan maksimalt godkjennes fravær på 10%. Gyldig (dokumentert) fravær mellom 11 og 20% kan etter søknad og avtale mellom praksisstedet og universitetet tas igjen med forlenget praksis. Fravær over 20% medfører at studenten må gjennomføre hele praksisperioden på nytt.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Paramedisin (BPARAMED)

Forkunnskapskrav

 • PAG1000 Innføring i paramedisin
 • PAG1001 Anatomi og fysiologi. Farmakologi og legemiddelhåndtering
 • PAG1002 Helserett, kommunikasjon og etikk
 • PAG1003 Sykdomslære
 • PAG2200 Akuttmedisin

Kursmateriell

Anbefalt pensum/litteratur publiseres ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksisvurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Praksisvurdering 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU