course-details-portlet

PAG2203 - Prehospitalt psykisk helsearbeid 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 3 timer E

Faglig innhold

Introduksjon til fagområdet og elementene i kunnskapsbasert praksis. Krisereaksjoner, angstlidelser, stemningslidelser, psykoselidelser, personlighetsforstyrrelser, traumelidelser, hovedgruppene av demens, akutt konfusjon (delirium), selvskading, selvmord, rus/-misbruk, psykofarmaka og relevant lovverk.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten:

 • Har bred kunnskap om psykiske lidelser, psykisk helse og avhengighetsproblematikk, inkludert symptomer, forløp og behandling.
 • Har kunnskap om sammenheng mellom psykisk og fysisk helse.
 • Har kunnskap om generell og spesiell farmakologi, herunder medikamenters indikasjoner, virkninger og bivirkninger, for å ivareta pasientsikkerheten.
 • Har kunnskap om mennesker i selvmordsfare og mennesker med selvskadingsproblematikk.
 • Har kunnskap om mennesker i krise.
 • Har kunnskap om sosiale og helsemessige utfordringer inkludert omsorgssvikt, vold, overgrep, rus og sosioøkonomiske problemer, og hvordan dette følges opp.

Generell kompetanse

Studenten:

 • Viser innsikt i egen og andres virkelighetsforståelse inkludert livssyn, samer og andre urfolk, kulturell og etnisk bakgrunn og syn på helse.

Læringsformer og aktiviteter

Langsgående undervisning med forelesninger og ulike studentaktive undervisningsformer.

Obligatoriske aktiviteter

 • Deltagelse på obligatoriske seminarer

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter:

 • Deltakelse på obligatorisk seminar med fremlegg i gruppe

Obligatoriske aktivteter må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen. Hvis studenten ikke får godkjent obligatorisk aktivitet må det leveres et individuelt skriftlig notat på 1000 ord.

Obligatoriske aktiviteter er som hovedregel gyldig i tre semestre, men instituttet kan etter søknad og vurdering gjøre unntak.

Utfyllende informasjon om utsatt eksamen/kontinuasjon: Utsatt eksamen i henhold til eksamensplan påfølgende semester.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Paramedisin (BPARAMED)

Forkunnskapskrav

 • PAG1001 Anatomi og fysiologi. Farmakologi og legemiddelhåndtering
 • PAG1003 Sykdomslære

Kursmateriell

Anbefalt pensum/litteratur publiseres ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MDV6022 7.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU