course-details-portlet

PAG2202 - Traumatologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen med individuell muntlig høring
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praktisk eksamen med individuell muntlig høring 100/100 1 timer

Faglig innhold

Traumatologi bygger på kunnskap om anatomi, fysiologi og patofysiologi. Emnet er nødvendig for i flest mulig situasjoner å kunne gjøre en tidlig og riktig vurdering av skadeomfang, prioriteringer, behandlingsbehov og transportbehov. Videre skal studentene kunne organisere og gjennomføre tiltak ved skadestedsarbeid. Studentene forankrer og utfører sitt arbeid i tråd med teori, empiri og anerkjente prinsipper som belyses på studiet.

Innhold:

 • Skadevurdering og prioriteringsarbeid
 • Traumesystemer og skåringssystemer
 • Valg av prehospital ressurs og leveringssted
 • Moderne prinsipper for prehospital diagnostikk og behandling av luftveisvurdering
 • Traumer og skader
 • Skadestedsarbeid.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten:

 • Definerer skademekanikk og -kinetikk og hvilken betydning dette har for mulige skader i ulike organsystemer.
 • Har kunnskap om nivåer for skadebehandling.
 • Gjengir spesifikke traumeundersøkelser og vurdering av tiltak ved skader i hode, ansikt, thorax, abdomen, bevegelsesapparat, rygg og spinalkanal.
 • Forklarer triagering som beslutningsgrunnlag for prioritering for behandling og transport.
 • Har kunnskap om hvilke skader som kan forventes ved ulike typer ulykker.
 • Har kunnskap om bruk av relevante operative kommunikasjonsformer.

Ferdigheter

Studenten:

 • Gjennomfører korrekt primær- og sekundærundersøkelse av alvorlig skadede pasienter i henhold til kunnskapsbaserte retningslinjer og nyttiggjør seg relevant medisinsk - teknisk utstyr. 
 • Demonstrerer korrekt vurdering av alvorlighet ut fra vitale parametere og kliniske funn.
 • Behersker skadevurdering og prioriteringsarbeid.
 • Avgjør adekvat behandlings- og transportløsning. 
 • Behersker de viktigste terapeutiske tiltak hos en pasient som er utsatt for livstruende vevsskade.
 • Gjennomfører samvirkebasert, helseoperativ ledelse.
 • Etablerer og drifter produksjons- og evakueringslinjer ved skadestedsarbeid.
 • Forebygger komplikasjoner og senskader.
 • Gjennomfører og dokumenterer anamneseopptak, klinisk undersøkelse og tiltak.
 • Utfører åsted/situasjonsbedømmelse samt nødvendig re-evaluering.
 • Demonstrerer ut fra vitale parametere og kliniske funn korrekt.

Generell kompetanse

Studenten:

 • Har oversikt over hvordan skadeomfang, lokale sykehus’ evne til traumeomsorg og transportavstand/transportløsninger påvirker valg av prehospital ressurs og leveringssted.
 • Utveksler synspunkter og erfaringer med andre innenfor traumatologien og tilsvarende fagfelt og gjennom dette bidra til utvikling av eget og andres arbeid innen ambulansefaget.
 • Har en kunnskapsbasert tilnærming til et bredt spekter av prehospitale pasienter, på en etisk og effektiv måte, og kjenner til forskning innenfor feltet.
 • Vurderer risiko for uønskede hendelser og kjenner metoder for systematisk oppfølging.

Læringsformer og aktiviteter

Emne har langsgående undervisning med forelesninger og seminar med diskusjoner.

Scenariobaserte simuleringsøvelser (rolletrening, situasjonsbedømmelse og protokollbaserte handlingsmønstre).

Basisgruppearbeid med fokus på ledelse, med og uten veileder.

Samhandling, erfaringsutveksling og andre praktiske øvelser.

Obligatoriske aktiviteter

 • 80 % nærværsplikt på gruppearbeid
 • Gruppeoppgave med veiledning

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter:

 • Krav om minst 80 % nærvær på gruppearbeid, praktiske øvelser, simulering og seminar.
 • En gruppeoppgave med veiledning.

Obligatoriske aktiviteter er som hovedregel gyldig i tre semestre, men instituttet kan etter søknad og vurdering gjøre unntak. Obligatoriske aktiviteter må være bestått for å kunne fremstille seg til eksamen.

Mer om vurdering:

Praktisk gruppeeksamen med påfølgende individuell muntlig høring. Etter individuell muntlig høring kan karakteren justeres med inntil én karakter. Det gis en samlet karakter på emnet.

Karaktervurdering på eksamen er A-F og det gis individuell karakter.

Utsatt eksamen vil gjennomføres individuelt med praktisk gjennomføring og muntlig høring.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Paramedisin (BPARAMED)

Forkunnskapskrav

 • PAG1000 Innføring i paramedisin
 • PAG1001 Anatomi og fysiologi. Farmakologi og legemiddelhåndtering
 • PAG1002 Helserett, kommunikasjon og etikk
 • PAG1003 Sykdomslære

Kursmateriell

Anbefalt pensum/litteratur publiseres ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PARA1007 7.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen med individuell muntlig høring

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Praktisk eksamen med individuell muntlig høring 100/100 29.05.2024
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU