course-details-portlet

PAG2201 - Profesjonsutøvelse i paramedisin 1 - praksisstudier

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksisvurdering
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praksisvurdering 100/100

Faglig innhold

Emnet omfatter paramedisinsk profesjonsutøvelse gjennom veiledet praksis i ambulansetjeneste. Studenten tjenestegjør på ambulanseenheter som tredjeperson, under veiledning. Det forventes at studentene viser faglig progresjon, tar ansvar, og i økende grad gjør selvstendige vurderinger i arbeidsutøvelsen. Studentene utvikler forståelse for ambulansetjenestens plass i den akuttmedisinske kjede. Studentene deltar i varierte ambulanseoppdrag med forskjellige problemstillinger, pasienter, ulike skader og sykdommer.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten:

 • Har kunnskap om grunnleggende livreddende tiltak, samt verktøy og metoder for livreddende tiltak i klinisk ambulansevirksomhet
 • Gjør rede for hvordan basal livreddende diagnostikk og behandling kan påvirke planlegging og gjennomføring av klinisk ambulansevirksomhet
 • Gjør rede for håndtering av de vanligste problemstillinger innen prehospital akuttmedisin
 • Har kunnskap om dokumentasjon i relevante journalsystemer
 • Beskriver taushetsplikt og annet gjeldende lovverk og yrkesetiske retningslinjer som regulerer ambulanseutøvelsen
 • Beskriver organiseringen av ambulansetjenesten
 • Gjør rede for oppbevaring og administrering av legemidler i ambulansetjenesten.
 • Har kunnskap om bruk av det vanligste utstyret som brukes i ambulansetjenesten.
 • Kjenner til forskning innen prehospital akuttmedisin
 • Har kunnskap om hvordan sosiale og helsemessige utfordringer inkludert omsorgssvikt, vold, overgrep, rus og sosioøkonomiske problemer kan identifiseres og følges opp
 • Gjengir grunnleggende prinsipper for kunnskapsbasert praksis

Ferdigheter

Studenten:

 • Gjennomfører systematisk pasientundersøkelse etter kunnskapsbaserte prinsipper, observasjon og dokumentasjon
 • Planlegger, vurderer og gjennomfører behandlingstiltak tilpasset den enkelte pasients behov herunder også relevant legemiddelhåndtering med fokus på pasientsikkerhet
 • Anvender utstyr i ambulansen og fremviser god forflytningsteknikk på en måte som ivaretar HMS og sikkerhet for seg selv og pasient
 • Kommuniserer med pasienter, pårørende og andre samarbeidende personell på en trygg og relasjonsfremmende måte
 • Bruker kommunikasjonsutstyr i samsvar med gjeldende nasjonale regelverk og prosedyrer
 • Vurderer behov for å innhente hjelp eller henvise pasienten videre
 • Sikrer overganger i pasientansvar og gir tilfredsstillende rapportering til samarbeidende personell.
 • Utforsker faglige problemstillinger på en systematisk, kunnskapsbasert og reflektert måte
 • Dokumenterer skriftlig og evaluerer eget arbeid i henhold til praksisstedets rutiner og retningslinjer
 • Fører en tilfredsstillende ambulansejournal
 • Utfører basal livreddende førstehjelp og utføre basal hjertelungeredning med hjelp av hjertestarter
 • Kan utføre basal undersøkelse av luftvei, åndedrett, sirkulasjon og bevissthet under veiledning
 • Ivaretar pasientens og egen sikkerhet
 • Anvender enkelte standardiserte undersøkelser og behandlingsretningslinjer
 • Planlegger og gjennomfører enkle ambulanseoppdrag ut fra problemstilling, sammen med veileder
 • Organiserer eget arbeid under veiledning og ivaretar orden, hygieniske prinsipper og smittevern
 • Møter alle pasienter på en inkluderende, ikke-diskriminerende måte og bidrar til å sikre likeverdige tjenester for alle med utgangspunkt i pasientens grunnleggende behov uavhengig av alder i et flerkulturelt samfunn
 • Har et helsefremmende og forebyggende perspektiv når dette er relevant
 • Bruker relevant diagnostisk og medisinsk- teknisk utstyr inkludert telemedisin under veiledning

Generell kompetanse

Studenten:

 • Igangsetter pasientbehandling i prioritert rekkefølge i samsvar med gjeldende lovverk, rammebetingelser og yrkesetiske retningslinjer under veiledning
 • Viser empati, omsorg og respekt for pasient, pårørende og samarbeidspartnere
 • Identifiserer eget kunnskapsbehov, innhenter og tilegner seg ny kunnskap og ferdigheter samt søker og nyttiggjør seg veiledning og tilbakemeldinger
 • Reflekterer over og deltar i tverrfaglig samarbeid
 • Har innsikt i helse- og velferdssystemets oppbygging og lovregulering og forholder seg til en helsearbeiders plikter og rettigheter
 • Reflekterer over etiske problemstillinger og hvordan egne verdier påvirker observasjoner og valg, samt har forståelse for samers og andre urbefolkningers rettigheter
 • Sikrer medvirkning og rettigheter for pasient, pårørende og etterlatte

Læringsformer og aktiviteter

Emnet inkluderer 10 uker veiledet praksis i turnus ved ambulansetjeneste.

Emnet inneholder et praksisseminar og refleksjonsnotat fra praksis.

Obligatoriske aktiviteter

 • Minimum 90 % deltakelse i praksis
 • Egenvurdering til midt- og sluttvurdering
 • Levere statusrapport til praksis
 • Refleksjonsnotat fra praksis

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter:

 • Minimum 90 % deltakelse i praksis
 • Egenvurdering til midt- og sluttvurdering
 • Levere oppdatert statusrapport til praksis
 • Refleksjonsnotat fra praksis

Obligatoriske aktiviteter er som hovedregel gyldig i tre semestre, men instituttet kan etter søknad og vurdering gjøre unntak. Obligatoriske aktiviteter må være bestått for å kunne fremstille seg til eksamen.

Det henvises for øvrig til "Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av veiledet praksisstudier ved fakultet for Medisin og Helsevitenskap, NTNU".

Karaktervurdering: Bestått / ikke bestått

Det kan maksimalt godkjennes fravær på 10 %. Gyldig (dokumentert) fravær mellom 11 og 20 % kan etter søknad og avtale mellom praksisstedet og universitetet tas igjen med forlenget praksis. Fravær over 20 % medfører at studenten må gjennomføre hele praksisperioden på nytt.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Paramedisin (BPARAMED)

Forkunnskapskrav

 • PAG1000 Innføring i paramedisin
 • PAG1001 Anatomi og fysiologi. Farmakologi og legemiddelhåndtering
 • PAG1002 Helserett, kommunikasjon og etikk
 • PAG1003 Sykdomslære

Kursmateriell

Kursmateriell publiseres i emnets Blackboardrom ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksisvurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Praksisvurdering 100/100

Utlevering
03.01.2024

Innlevering
03.01.2024


14:10


14:15

Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU