course-details-portlet

PAG2200 - Akuttmedisin

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

I dette emnet læres sammenhengen mellom kliniske tegn, symptomer og akuttmedisinske tilstander. Det øves på gjennomføring av korrekt intervensjon og behandlingstiltak alene og i samarbeid med annet helsepersonell. Undersøkelsestekniske og juridiske sider av akutte ambulanseoppdrag, samt introduksjon til klinisk beslutningstaking og prioriteringer, dekkes også i dette emnet.

Emnet akuttmedisin inneholder også akuttmedisinske problemstillinger som bygger på sykdomslære. Eksempler på dette er diagnostikk, vurdering og behandling av akutt syke barn, mennesker med kroniske og sammensatte lidelser, og geriatriske pasienter. Det vil også legges vekt på hvordan kulturelle og sosiale forskjeller påvirker menneskers presentasjon av og forhold til sykdom og lidelse og i en stresset situasjon.

Innhold: Intensivbehandling, anamneseopptak, undersøkelsesteknikk, dokumentasjon, klinisk beslutningstaking og prioritering.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

 • Gjengir patofysiologiske prosesser og behandling av lidelser i ulike organsystemer som danner utgangspunkt for akuttmedisinske tiltak
 • Forklarer gjennomføring av systematisk pasientundersøkelse og opptak av anamnese presenterer hovedtrekkene i systematiske pasientundersøkelser
 • Dokumenterer relevante medisinske data etter etiske og juridiske retningslinjer
 • Definerer multifarmasi og spesielle behandlingsutfordringer knyttet til kompliserte situasjoner, for eksempel relatert til psykiatriske-, pediatriske- og geriatriske pasienter
 • Har kunnskap om normal fødsel utenfor sykehus, og ivaretagelse av nyfødte, samt de vanligste medfødte og ervervede funksjonsnedsettelser
 • Kan gjøre rede for hvilken konsekvens graviditet kan ha for undersøkelse, vurdering og behandling av akuttmedisinske tilstander

Ferdigheter

Studenten:

 • Formulerer et strukturert anamneseopptak basert på kunnskapsbasert praksis
 • Gjennomfører systematiske pasientundersøkelser
 • Demonstrerer relevant medisinsk teknisk utstyr og utfører enkle kliniske undersøkelser: 1) enkel men komplett undersøkelse av nerve-, sirkulasjons- og respirasjonssystemet. 2) avansert hjerte- og lungeredning
 • Utfører basal og avansert luftveishåndtering i en prehospital setting
 • Foretar en tilpasset og strukturert undersøkelse, vurdering og håndtering av situasjoner, spesielt knyttet til kronisk syke, akutt syke barn og eldre.
 • Gjennomfører et strukturert anamneseopptak og har hensiktsmessige operative kommunikasjonsformer med andre relevante målgrupper
 • Behersker forflytninger som ivaretar egen og andres sikkerhet og arbeidsmiljø
 • Ivaretar infeksjonsforebyggende og forebyggende tiltak

Generell kompetanse

Studenten:

 • Presenterer kunnskaper og ferdigheter som ivaretar pasientens helhetlige behov
 • Reflekterer faglig over ny kunnskap og forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet
 • Observerer særtrekk ved pasienter med kronisk og sammensatte sykdommer i yngre og eldre aldersgrupper
 • Reflekterer over rollen paramedisineren innehar i prehospitalt arbeid
 • Bidrar til god kommunikasjon og samhandling med andre faggrupper, kjenner egen og andres rolle og kompetanse
 • Reflekterer over allmennmedisinske diagnostiske utfordringer
 • Er klar over forskjellene mellom, og hvor grensene går, mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten
 • Sammenstiller kunnskap om den samlede helsetjenesten i Norge
 • Har innsikt i yrkesetiske utfordringer i prehospitalt arbeid, her spesielt i forbindelse med undersøkelse av pasienter med akutt sykdom

Læringsformer og aktiviteter

Emnet har langsgående undervisning, og består av forelesning, simulering og andre studentaktive læringsformer.

Obligatoriske aktiviteter

 • Gruppeoppgave med simulering
 • 80% nærværsplikt på simulering og ferdighetstrening

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter:

 • En gruppeoppgave med simulering. Vurderes som godkjent/ikke godkjent
 • Krav om 80% nærværsplikt på simulering og ferdighetstrening

Studenter kan ha fravær på inntil 20% fra obligatoriske aktiviteter. Ved fravær over 20% må studenten utføre arbeidskrav fra den/de aktiviteter studenten ikke har deltatt på.

Obligatoriske aktiviteter er som hovedregel gyldig i tre semestre, men instituttet kan etter søknad og vurdering gjøre unntak. Obligatoriske aktiviteter må være bestått for å kunne fremstille seg til eksamen.

Vurdering:

Individuell hjemmeeksamen.

Utfyllende informasjon om utsatt eksamen/kontinuasjon:

Hjemmeeksamen må tas opp igjen hvis studenten ikke får bestått resultat.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Paramedisin (BPARAMED)

Forkunnskapskrav

 • PAG1001 Anatomi og fysiologi. Farmakologi og legemiddelhåndtering

Studenten kan starte i emnet, men ikke fremstille seg til eksamen, før samtlige forkunnskapskrav er oppnådd.

Kursmateriell

Anbefalt pensum/litteratur publiseres ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PARA1005 5.0 HØST 2021
PARA1006 10.0 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
11.10.2023

Innlevering
13.10.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU