course-details-portlet

PAG1003 - Sykdomslære

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mikrobiologi, flervalgseksamen 1/10 1 timer E
Patologi og sykdomslære 9/10 5 timer E

Faglig innhold

Sykdomslære omfatter anatomiske og fysiologiske forandringer i kroppen ved skade eller sykdom (patogenese), årsaker til sykdom (etiologi), generelle og spesifikke symptomer og tegn ved sykdom, utredning med prøver og undersøkelser (diagnostikk), samt behandling og forebygging av sykdom (terapi) og forventning om effekt av behandling (prognose).

Emnet beskriver hvordan immunologiske eller genetiske årsaker, infeksjoner, betennelser, sirkulasjons-forstyrrelser og svulster kan føre til sykdom i et livsløpsperspektiv.

Generell patologi beskriver hvordan etiologi kan føre til skade på celler og vev, og hvordan terapi påvirker cellenes tilheling.

Mikrobiologi, hygiene og smittevern inngår også i emnet.

Som paramedisiner er det avgjørende å ha bred kunnskap om patofysiologi for å differensiere mellom, og vurdere ulike årsaker til pasientenes tegn og symptomer. Rapportering av observasjoner og vurderinger er viktig for videre diagnostikk og valg av aktuelle intervensjoner og behandlingsformer.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten:

 • Identifiserer og beskriver patofysiologiske prosesser i kroppens organsystemer
 • Gjør rede for spesifikke symptomer, kliniske tegn og funn ved forskjellige sykdommer
 • Har kjennskap til ulike intervensjoner ved akutt sykdom
 • Har bred kunnskap om mikrobiologi og behandling av infeksjoner
 • Gjengir prinsipper for hygiene, smittevern og infeksjonsforebyggende tiltak
 • Gjør rede for spesielle sykdomstilstander innenfor gruppene gynekologi, pediatri, gerontologi og geriatri
 • Forstår sammenheng mellom livsstil og sykdom (komorbiditet)

Ferdigheter

Studenten:

 • Anvender kunnskap innen anatomi, fysiologi og sykdomslære i observasjon og vurdering av pasienter
 • Utfører og dokumenterer undersøkelse av pasient
 • Utfører enkelte prosedyrer (PVK, infusjoner og O2-behandling)

Generell kompetanse

Studenten:

 • Gjenkjenner og forstår konsekvensene av behandlingservervede sykdommer (eksempelvis fatigue, MRSA).
 • Observerer og vurderer hvordan sykdom kommer til uttrykk hos mennesket gjennom opplevelser og emosjoner
 • Gjør rede for og vurderer enkle alternative behandlingstiltak, og reflekterer over konsekvenser for sykdomsforløp
 • Anvender forskning og vitenskapelig tilnærming til faget

Læringsformer og aktiviteter

Langsgående undervisning. Kombinasjon av digital og campus-basert undervisning med; forelesninger, studiegrupper, selvstudier, fullskalasimulering og ferdighetstrening, samt observasjonspraksis og refleksjonstid individuelt og i grupper.

Obligatoriske aktiviteter

 • Observasjonspraksis
 • Simulering og ferdighetstrening
 • Skriftlig gruppeoppgave med medstudentevaluering
 • Levere oppdatert status til praksis
 • Refleksjonsnotat fra observasjonspraksis

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter:

 • Observasjonspraksis på legevakt
 • Levere oppdatert statusrapport til praksis
 • Refleksjonsnotat fra observasjonspraksis 800 ord (+/- 10%)
 • Minimum 75% deltakelse på simulering og ferdighetstrening med fokus på praktiske prosedyrer, kliniske pasientundersøkelse og dokumentasjon.
 • Skriftlig gruppeoppgave med medstudentvurdering, 1000 ord (+/- 10 prosent).

Obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen. Obligatoriske aktiviteter er som hovedregel gyldig i tre semestre, men instituttet kan etter søknad og vurdering gjøre unntak.

Kontinuasjon/utsatt eksamen:

Kontinuasjon på skriftlig eksamen i henhold til eksamensplan. Hvis kun en eksamensdel er bestått, er det mulig å ta utsatt eksamen kun i den eksamensdelen som ikke er bestått.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Paramedisin (BPARAMED)

Forkunnskapskrav

Opptak til bachelor i paramedisin ved NTNU

Kursmateriell

Anbefalt pensum/litteratur publiseres ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mikrobiologi, flervalgseksamen 1/10 E 14.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
M412-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 1
S206 Smaragd 32
Vår ORD Patologi og sykdomslære 9/10 E 03.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Patologi og sykdomslære 9/10 E 12.08.2024 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Mikrobiologi, flervalgseksamen 1/10 E 07.03.2024 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU