course-details-portlet

PAG1003 - Sykdomslære

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Patologi og sykdomslære 9/10 5 timer E
Mikrobiologi, flervalgseksamen 1/10 1 timer E

Faglig innhold

Sykdomslære omfatter anatomiske og fysiologiske forandringer i kroppen ved skade eller sykdom (patogenese), årsaker til sykdom (etiologi), generelle og spesifikke symptomer og tegn ved sykdom, utredning med prøver og undersøkelser (diagnostikk), samt behandling og forebygging av sykdom (terapi) og forventning om effekt av behandling (prognose).

Emnet beskriver hvordan immunologiske eller genetiske årsaker, infeksjoner, betennelser, sirkulasjons-forstyrrelser og svulster kan føre til sykdom i et livsløpsperspektiv.

Generell patologi beskriver hvordan etiologi kan føre til skade på celler og vev, og hvordan terapi påvirker cellenes tilheling.

Mikrobiologi, hygiene og smittevern inngår også i emnet.

Som paramedisiner er det avgjørende å ha bred kunnskap om patofysiologi for å differensiere mellom, og vurdere ulike årsaker til pasientenes tegn og symptomer. Rapportering av observasjoner og vurderinger er viktig for videre diagnostikk og valg av aktuelle intervensjoner og behandlingsformer.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten:

 • Identifiserer og beskriver patofysiologiske prosesser i kroppens organsystemer
 • Gjør rede for spesifikke symptomer, kliniske tegn og funn ved forskjellige sykdommer
 • Gjør rede for ulike behandlingsformer ved sykdom
 • Har bred kunnskap om mikrobiologi og behandling av infeksjoner
 • Gjengir prinsipper for hygiene, smittevern og infeksjonsforebyggende tiltak
 • Gjør rede for spesielle sykdomstilstander innenfor gruppene gynekologi, pediatri, gerontologi og geriatri
 • Forstår sammenheng mellom livsstil og sykdom (komorbiditet)
 • Har kunnskap om prognoser og mulighet for gjenvinning av normal funksjon etter sykdom

Ferdigheter

Studenten:

 • Anvender kunnskap innen anatomi, fysiologi og sykdomslære i observasjon og vurdering av pasienter
 • Utfører strukturert pasientundersøkelse og dokumentasjon
 • Utfører enkelte prosedyrer (PVK, infusjoner og O2-behandling)

Generell kompetanse

Studenten:

 • Registrerer hovedtrekk for og ved utvikling av sykdom
 • Observerer og vurderer hvordan sykdom kommer til uttrykk hos mennesket gjennom opplevelser og emosjoner
 • Redegjør for og vurderer alternative behandlingstiltak, og reflekterer over konsekvenser for sykdomsforløp
 • Anvender forskning og vitenskapelig tilnærming til faget

Læringsformer og aktiviteter

Langsgående undervisning. Kombinasjon av digital og campus-basert undervisning med; forelesninger, studiegrupper, selvstudier, fullskalasimulering og ferdighetstrening, samt observasjonspraksis og refleksjonstid individuelt og i grupper.

Obligatoriske aktiviteter

 • Observasjonspraksis (legevakt, 2 dager)
 • Ferdighetstrening
 • Individuell skriftlig hjemmeoppgave

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter:

 • Observasjons-praksis på legevakt, 2 dager. Observasjons-logg fra legevakt på 800 ord (+/- 10 prosent).
 • Minimum 75% deltakelse på ferdighetstrening med fokus på praktiske prosedyrer, kliniske pasientundersøkelse og dokumentasjon.
 • Individuell skriftlig hjemmeoppgave, 1000 ord (+/- 10 prosent).

Obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å ta eksamen. Obligatoriske aktiviteter er som hovedregel gyldig i et kalenderår, men instituttet kan etter søknad og vurdering gjøre unntak.

Kontinuasjon/utsatt eksamen:

Kontinuasjon på skriftlig eksamen og digital eksamen i påfølgende semester. Hvis kun en eksamens-del er bestått, er det mulig å ta utsatt eksamen kun i den eksamens-delen som ikke er bestått.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Paramedisin (BPARAMED)

Forkunnskapskrav

Opptak til bachelor i paramedisin ved NTNU

Kursmateriell

Studentene får opplæring i vurdering av relevant litteratur. Anbefalt litteratur presenteres i læringsplattformen Blackboard.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Patologi og sykdomslære 9/10 E 04.05.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Mikrobiologi, flervalgseksamen 1/10 E 10.03.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
M414-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 3
M433-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 30
Sommer UTS Patologi og sykdomslære 9/10 E 10.08.2023 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Mikrobiologi, flervalgseksamen 1/10 E 11.08.2023 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU