course-details-portlet

PAG1000 - Innføring i paramedisin

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig gruppepresentasjon
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig gruppepresentasjon 100/100 1 timer A

Faglig innhold

Emnet tar utgangspunkt i det vitenskapelige, samfunnsmessige, psykologiske og humanistiske grunnlaget for velfungerende helsetjenester og paramedisinsk profesjonsutøvelse. Emnet er en introduksjon til helsevesenets oppbygning. Et spesielt fokus rettes mot kunnskap og ferdigheter som kan fremme respekt, empati, refleksjon og relasjonell kompetanse. Undervisning om skikkethetsvurdering og taushetsplikt inngår her. Praktisk trening i samhandling, grunnleggende smittevern og livreddende førstehjelp inngår dessuten som en del av emnet. Læring i en akademisk kontekst setter krav til kritisk kildebruk, skriftlig og muntlig presentasjon.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått PAG1000 skal studentene kunne

Kunnskaper

Studenten:

 • Beskrive fagområdets historie, tradisjon og egen profesjon
 • Kjenne til oppbygning av norsk helsevesen
 • Kjenne til aktuelle lover, forskrifter og regelverk som regulerer praksis i prehospitalt arbeid
 • Forklare simulerings og ferdighetstrening som metode
 • Kjenne til grunnleggende modeller for beslutningstaking
 • Kjenne til etiske og kommunikative perspektiver og teorier som er relevant for yrkesutøvelsen
 • Beskrive prinsippene for kunnskapsbasert praksis, dokumentasjon og journalføring
 • kjenne til hovedretningene innen utviklingspsykologi
 • ha innsikt i menneskers grunnleggende fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov

Ferdigheter

Studenten:

 • Beherske entydig pasientformidling, skriftlig og muntlig
 • Ivareta grunnleggende hygieniske prinsipper og smitteforebygging
 • Kommunisere og samarbeide med medstudenter og andre i team/grupper
 • Gjennomføre livreddende førstehjelp
 • Formulere refleksjonsnotat fra observasjonspraksis

Generell kompetanse

Studenten:

 • Anerkjenne relevante problemstillinger i prehospitalt arbeid og reflekterer over sin rolle i helsevesenet
 • Være oppmerksom på etiske og kommunikative utfordringer knyttet til yrkesutøvelsen
 • Respektere medstudenter og undervisningspersonell og andre
 • Ha innsikt i egne kunnskaps- og læringsbehov, tilegne seg nye kunnskaper og ferdigheter og søke veiledning

Læringsformer og aktiviteter

Langsgående undervisning.

 • Arbeid i grupper (med eller uten veiledning)
 • Seminarer
 • Ferdighetstrening/simulering
 • Veiledning og refleksjon (student- og lærerstyrt)
 • Forelesninger
 • Observasjonspraksis

Obligatoriske aktiviteter

 • Skriftlig refleksjonsnotat fra observasjonspraksis
 • Observasjonspraksis
 • Nærværsplikt i grupppearbeid, simulering og ferdighetstrening
 • Praktisk test på i DHLR
 • Levere statusrapport til praksis

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet:

 • Observasjonspraksis i primær- og spesialisthelsetjenesten
 • Levere statusrapport til praksis
 • Skriftlig refleksjonsnotat fra observasjonspraksis
 • Nærværsplikt i gruppearbeid, simulering og ferdighetstrening
 • Praktisk test i DHLR

Studenter kan ha fravær på inntil 20% fra obligatoriske aktiviteter. Ved fravær over 20% må studenten utføre arbeidskrav fra den/de aktiviteter studenten ikke har deltatt på.

Obligatoriske aktiviteter er som hovedregel gyldig i tre semestre, men instituttet kan etter søknad og vurdering gjøre unntak. Obligatoriske aktiviteter må være bestått for å kunne fremstille seg til eksamen.

Eksamen:

Vurderingsformen er en muntlig gruppepresentasjon på et faglig seminar der studentene presenterer sitt arbeid og opponerer på en annen gruppe. Både presentasjonen og opponeringen må være bestått for at emnet skal være bestått.

Kontinuasjon/utsatt eksamen:

Ved ikke bestått muntlig eksamen, må presentasjon tas opp igjen. Dette skjer enten individuelt eller i gruppe, basert på antall studenter.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Paramedisin (BPARAMED)

Forkunnskapskrav

Opptak til bachelor i paramedisin ved NTNU.

Kursmateriell

Anbefalt pensum/litteratur publiseres ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig gruppepresentasjon

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig gruppepresentasjon 100/100 A 24.10.2023
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig gruppepresentasjon 100/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU