course-details-portlet

ODA3010 - Forskningsoppdrag for organisasjon og offentlig forvaltning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Studentene skal arbeide med en problemstilling på et tema knyttet til organisasjoner, digitalisering, administrasjon og arbeid i en aktuell organisasjon eller offentlig forvaltning. Rapporten skrives på bakgrunn av oppdrag gitt fra oppdragsgiver. Problemstilling utvikles i samarbeid mellom oppdragsgiver, studentgruppen og veileder. Forskningsoppdraget er mer et forskningsmessig enn et praktisk innblikk i arbeidsoppgaver og prosesser. Studentene skal ikke primært gå inn i det daglige arbeidet i organisasjonen, men få anledning til å observere og delta i enkelte ledd av prosessen som har betydning for det arbeidet studentene skal gjennomføre for organisasjonen. Studentene underlegges de samme kjøreregler som de øvrige ansatte med hensyn til fortrolighet med videre. Resultatene fra arbeidet skal tilbakeføres organisasjonen ved at de får tilgang til rapporten studentene har produsert.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:

* få et forskningsmessig innblikk i reelle og aktuelle situasjoner og problemer knyttet til organisasjoner, digitalisering, administrasjon og arbeid.

* få mulighet til å kombinere teori med erfaringsbasert læring ved å studere teoretiske problemstillinger i lys av praktiske eksempler.

Ferdighetsmål - studenten skal:

* gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid for en oppdragsgiver.

* tilegne seg ferdigheter knyttet til hvordan forskning og utredning om organisasjoner, digitalisering, administrasjon og arbeid kan benyttes som et verktøy for ulike organisasjoner og offentlig forvaltning.

* utvikle samarbeidsevner og ferdigheter innen prosjektarbeid.

Generell kompetanse - Studenten:

* kan selvstendig planlegge og gjennomføre forsknings- evaluerings- og utredningsprosjekter i skjæringsfeltet organisasjon, digitalisering, arbeid og administrasjon med bruk av samfunnsvitenskapelig forskningsmetode, både selvstendig og i samarbeid med andre.

* får et begrepsapparat for å analysere, belyse, og reflektere over teknologi, politikk, og samfunnsendring.

* forstår hvordan sentrale dimensjoner i den digitale økonomien har betydning for arbeidslivet, profesjoner, organisasjoner, og velferdsstaten.

* kan fungere som rådgiver som setter digitaliseringsprosesser i kontekst.

Læringsformer og aktiviteter

Seminar og forskningsoppdrag for organisasjoner og offentlig forvaltning. I organisasjonene skal studentene arbeide med en problemstilling i form av en forskningsrapport. Tema for rapporten skal være innen rammen av det de eksterne samarbeidspartnerne har å tilby. Arbeidet med rapporten gjøres i grupper på 2-4 studenter. Det er obligatorisk deltakelse på seminar, inklusiv presentasjon av fremdriftsrapport og ferdigsstilt rapport. Vurderingsform: Rapport og muntlig presentasjon/ forsvar på eksamensseminar. Rapporten leveres i 4 eksemplarer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Veiledning, seminar, inklusiv presentasjon av fremdriftsrapport og ferdig rapport

Mer om vurdering

Rapport og muntlig presentasjon/ forsvar på eksamensseminar. Rapporten leveres i 4 eksemplarer. Muntlig eksamen brukes til å justere karakteren på rapporten med inntil ett trinn.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Krever opptak til studieprogram:

Organisasjon, digitalisering, administrasjon og arbeid (MODAA).

Kursmateriell

Bøker og artikler på engelsk og norsk/skandinaviske språk. Pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MV3010 15.0 HØST 2021
MV3011 15.0 HØST 2021
MV3012 15.0 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • IKT
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Sosiologi
  • Statsvitenskap
  • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering
02.05.2024

Innlevering
16.05.2024


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU