course-details-portlet

NA6022 - Energi og teknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering 100/100 ALLE

Faglig innhold

-Elektrisitet og elektrisk energi -Batterier og elektrolyse -Fornybar energiproduksjon -Fellingsreaksjoner, CO2-rensing, -fangst og lagring -Trådløs kommunikasjon -Programmering Modeller og modellering Emnet NA6022 knytter temaer innen fysikk og kjemi reaksjoner til teknologi i prosjekter om kjemiske prosesser, batterier, karbonfangst og -lagring, produksjon av fornybar energi og trådløs kommunikasjon. Studentene har samarbeidet og i stor grad arbeidet praktisk og utforskende. Studentene har tatt i bruk datalogging, videoanalyse og programmering for registrering, behandling og analysering av data. Fokus på naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter har vært gjennomgående i emnet. Det samme gjelder didaktisk fokus, relevans for undervisningen, læreplananalyse og formativ vurdering. Studentene har videreført arbeidet sitt med programmering sammen med kolleger på egen skole. Emnet har tatt i bruk ulike vurderingsmetoder som i tillegg til å gi deltakerne egne erfaringer er knyttet til forskningsbasert kunnskap om vurdering.

Læringsutbytte

Kunnskaper Etter fullført kurs kan/skal deltakeren - Forklare hvordan kjemiske prosesser brukes for å rense avløpsvann - Forklare elektrolyse og hvordan det utnyttes - Forklare de kjemiske prinsippene i et batteri -Gjøre rede for hvordan karbondioksid kan tas opp fra atmosfæren og lagres -Forklare sammenhengen mellom strøm og spenning i en elektrisk krets, og beregne elektrisk energi og effekt -Gjøre rede for hvordan elektrisk energi produseres i en generator -Forklare de viktigste prinsippene for hvordan elektromagnetiske signaler kan sendes ut og fanges opp Ferdigheter Etter fullført kurs kan/skal deltakeren -Arbeide utforskende med problemstillinger i kjente og ukjente kontekster -Gjøre risikovurderinger, håndtere kjemikalier og gjøre eksperimentelt arbeid på en sikker måte -Kunne sette seg inn i ny teknologi og bruke denne i undervisningen -Bruke digitale verktøy for registrering og analyse av data -Kunne lage dataprogrammer i blokkode eller i tekstbasert kode -Utarbeide, bruke og vurdere modeller -Samarbeide med andre og respondere konstruktiv på andres bidrag -Gjennomføre formativ vurdering på ulike måter -Utarbeide læringsaktiviteter på bakgrunn av kompetansemål og overordnete verdier og prinsipper i læreplanen Generell kompetanse Etter fullført kurs kan/skal deltakeren -Sette seg inn i nye naturfaglige og teknologiske problemstillinger, innhente relevant informasjon og være kildekritisk -Se sammenheng mellom naturfaglig teori og teknologisk praksis, og hvordan dette kan tilrettelegges for elevenes læring -Kunne formidle fagstoff og resultater

Læringsformer og aktiviteter

3 obligatoriske samlinger, hver på 3 dager  i Trondheim.

På samlingene legges det stor vekt på studentaktivitet, diskusjoner og samarbeid. Studentene arbeider med praktiske og utforskende  oppgaver, og bruker programvare for programmering, datalogging og videoanalyse. Emnet har gjennomgående fokus på didaktikk, relevans for undervisningen, læreplananalyse og formativ vurdering. Mellom samlingene arbeider studentene både individuelt og i grupper med både teoretiske og praktiske oppgaver.

Forventet arbeidsinnsats i emnet er 390-435 timer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse på samlinger
  • Oppgaver

Mer om vurdering

I mappevurderingen inngår gruppebesvarelsers, individuelle besvarelser og en muntlig presentasjon.

Ved ny eksamen kan vurderingsformen endres til muntlig.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Naturfag 1, 8.-13. trinn (KNAT1-8-13)

Forkunnskapskrav

Godkjent lærerutdanning

Kursmateriell

Oppgis ved oppstart av emnet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Naturfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Mappevurdering 100/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU