MV2015 - Medievitere i praksis

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 30 minutter
Oppgave 1/1

Faglig innhold

Medievitere i praksis er et emne der studenter i medievitenskap bruker fagkompetansen de har tilegnet seg gjennom bachelorstudiet i yrkesaktuelle problemstillinger. Gjennom samarbeid med eksterne samarbeidspartnere vil studenten få mulighet til å observere og/eller delta i en bedrift eller institusjons arbeid innen områder av typen markedsføring, formidling, samfunnskontakt, arkivering eller liknende. Emnet legger dessuten opp til at studenten skal få erfaring med muntlig og skriftlig formidling av prosjektresultater. Praksisplass skaffes gjennom Institutt for kunst- og medievitenskap, og kontakt mellom studenter og eksterne samarbeidspartnere etableres ved begynnelsen av undervisningssemesteret.

Dette emnet er en praktisk-teoretisk variant av Bacheloroppgaven i medievitenskap.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Etter å ha fullført emnet skal studenten ha:
- kunnskap om hvordan man planlegger og gjennomfører et praktisk orientert prosjektarbeid med en ekstern oppdragsgiver
- kunnskap om hvordan man anvender fagkompetanse i praktisk orienterte problemstillinger

Ferdigheter
Etter å ha fullført emnet skal studenten:
- være i stand til å planlegge og gjennomføre enkle prosjekt hos en ekstern oppdragsgiver
- kunne anvende sin fagkompetanse på praktiske, yrkesrelevante problemstillinger
- kunne presentere og begrunne funn, analyser og konklusjoner i skriftlig og muntlig form

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er delt inn i tre faser, der studentene starter med en felles undervisningsperiode samtidig som kontakten med ekstern samarbeidspartner etableres. Studenten konkretiserer problemstilling i samarbeid med ekstern oppdragsgiver og veileder. Sistnevnte skal også bidra i arbeidet med utvelgelse av individuelt pensum. Pensum skal omfatte litteratur som er relevant for arbeidet. Praksisperioden utgjør fase to, mens skriving, muntlig presentasjon og ferdigstilling av oppgave under veiledning av faglig kontaktperson utgjør fase tre.

Undervisningen består av forelesninger og seminarer. Studentene får veiledning og individuell tilbakemelding på problemstilling og prosjektbeskrivelse av ekstern samarbeidspartner og emneansvarlig, og tilbakemelding på disposisjon og utkast til oppgaven fra veileder.
Studenten skal gjennomføre en muntlig presentasjon av arbeidet der ekstern samarbeidspartner og emneansvarlig vil stille spørsmål knyttet til gjennomføringen av prosjektet. Presentasjonen må være gjennomført og godkjent før studenten kan fremstille seg til sluttvurdering i emnet.

Studenten plikter å gjøre seg kjent med resultatet av øvingsoppgaver og holde seg orientert om aktuelle beskjeder fra institutt og faglærer via Blackboard.

Obligatoriske aktiviteter

  • Innlevering av egenformulert problemstilling og prosjektbeskrivelse
  • 3 uker praksis
  • Obligatorisk oppmøte på første forelesningsdag
  • Muntlig presentasjon

Mer om vurdering

Sluttvurderingen består av en oppgave med omfang på 4000-6000 ord, og en muntlig eksaminasjon. I den muntlige eksaminasjonen vil studenten få anledning til å forsvare oppgaven og gi en egenvurdering av arbeidet.

Ved stryk/forbedring av karakter er det kun den skriftlige delen, pluss justerende muntlig, som avlegges (praksis trenger altså ikke gjennomføres på nytt), men man vil ha en obligatorisk innlevering av ny problemstilling tidlig i semestret. Problemstillingen må være en annen type refleksjon over allerede avlagt praksis. Det gis ikke ordinær veiledning i forbindelse med forbedring av karakter på den skriftlige oppgaven. Ved gjentak (grunnet for eksempel ikke bestått obligatorisk aktivitet) må hele emnet tas på nytt i et semester med undervisning.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Medievitenskap (BMV) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til bachelorprogrammet i medievitenskap. Medievitere i praksis er et adgangsbegrenset emne med totalt 10 plasser per semester. Studenten må ha avlagt minimum 67,5 studiepoeng av sin fagfordypning. Søknadsfristen er 1. desember og det søkes gjennom studentweb. Etter innvilget opptak vil studentene motta en e-post med oppfordring om å skrive et kartleggingsbrev på inntil 300 ord. Ved at studentene redegjør for motivasjon for å utføre et praktisk orientert prosjektarbeid, relevant erfaring og bakgrunn, samt eventuelle foretrukne arbeidsoppgaver, kan instituttet plassere studentene i praksisbedrifter ut fra egnethet/interesse. Dette brevet vil ikke deles med arbeidsgiver. Mer informasjon om utformingen av brevet kommer per e-post i begynnelsen av desember.

Kursmateriell

Pensum består av felleslitteraturen ca. 300 sider. I tillegg velger studentene litteratur relevant for sin problemstilling i samråde med veileder.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KM2000 7.5 01.09.2014 31.08.2017
KM2000 15.0 01.09.2017
KM2017 15.0 01.09.2016
MV2014 15.0 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Muntlig eksamen
Høst UTS Oppgave 1/1

Innlevering
15.11.2018

Vår ORD Muntlig eksamen
Vår ORD Oppgave 1/1
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.