course-details-portlet

MUSV3018 - Kompositoriske formstrategier B

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Emnet bygger på MUSV3118 Kompositoriske formstrategier A. Den analytiske, teoretiske og estetiske innsikten kandidaten tilegnet seg i MUSV3118 skal i dette oppfølgingsemnet anvendes i kompositorisk praksis. Det primære målet er nå å opparbeide kompositoriske ferdigheter i ulike måter å formulere et musikalsk forløp på.

Læringsutbytte

Kunnskap:

En kandidat med fullført kvalifikasjon i emnet MUSV3018

 • har fordypet kunnskap om kompositoriske formstrategier
 • har kunnskap om kompositoriske formstrategier som kan anvendes i egen kunstnerisk praksis
 • har generell kunnskap om det musikkvitenskapelige og komposisjonsfaglige området fordypningen hører inn under
 • har kunnskap om faghistoriske og nyere problemstillinger knyttet til emnet
 • har kunnskap om fagspesifikk teori og metode knyttet til emnet
 • har kunnskap som muliggjør komposisjonshistorisk og vitenskapsteoretisk plassering av emnet

Ferdigheter:

En kandidat med fullført kvalifikasjon i emnet MUSV3018

 • kan anvende kunnskapen som grunnlag for egen kompositorisk praksis
 • kan formulere sin fordypede kunnskap på en overbevisende måte i både skrift og tale
 • kan på selvstendig grunnlag finne frem til og vurdere relevant forskningsbasert kunnskap for å belyse en problemstilling innen emnet
 • kan på grunnlag av sin fordypede kunnskap diskutere kompositoriske formløsninger på en differensiert måte, gå i dialog med andre komponisters formløsninger og føre et eget resonnement, skriftlig så vel som muntlig
 • kan anvende metoder som er spesifikke for kompositoriske formstrategier på selvstendig kritisk grunnlag, analytisk og kompositorisk

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen kombinerer analytiske og praktiske øvelser for å oppnå emnets læringsmål, og kan inkludere forskjellige pedagogiske tilnærminger. Disse kan eksempelvis inkludere forelesninger, seminaraktivitet, samarbeid med etablerte ensembler eller andre egnede arbeidsmetoder. Studenten leverer i løpet av semesteret komposisjonsoppgaver hvor ulike formstrategier er anvendt.

Mer om vurdering

Samtlige komposisjonsoppgaver som er skrevet i løpet av semesteret leveres i mappe. Mappen vurderes samlet med karakteren bestått/ikke bestått.

Ved stryk tas hele vurderingen på nytt.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Music Performance (MMUSP)
Musikkvitenskap (MMUSV) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Krever opptak til masterprogrammet i musikkvitenskap, studieretning komposisjon.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MUSV3017 7.5 HØST 2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Musikkvitenskap
 • Komposisjonsfag
 • Utøvende musikkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Mappevurdering 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU