course-details-portlet

MUSV2032 - Bacheloroppgave i musikkvitenskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Bacheloroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Bacheloroppgave 100/100 1 semestre

Faglig innhold

Bacheloroppgaven i musikkvitenskap baserer seg på et selvvalgt tema som utformes i samråd med fagansvarlige for emnet.

Hensikten med emnet er å gi studenten grunnleggende kompetanse i å utvikle og gjennomføre et lengre, selvstendig, skriftlig akademisk arbeid. Gjennom emnet får studenten innsikt i akademiske ferdigheter som bl.a. tekst- og skriveforståelse, informasjonsinnhenting og -bearbeiding, kildekritikk, innsamling av empiri, vurdering og anvendelse av relevant teori og metode innen et avgrenset, musikkvitenskapelig tema. I arbeidet med oppgaven skal studenten oppøve evne til selvstendighet, faglig fordypning og god, språklig formidling.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført bacheloroppgave i musikkvitenskap har følgende kunnskaper og ferdigheter

Kunnskap:

En student som har fullført kvalifikasjon i emnet MUSV2032

 • har kunnskap om akademisk skriving
 • har kunnskap om ulike referansestiler som er relevante for musikkvitenskapelig arbeid
 • har kunnskap som relevante formalia i musikkvitenskapelig arbeid
 • har kunnskap om ulike typer akademisk tekst
 • har kunnskap om akademisk redelighet, hva som regnes som plagiering og forskningsetiske problemstillinger
 • har kunnskap om relevante metoder for innsamling av data
 • har inngående kunnskap om temaet for sin bacheloroppgave
 • har kunnskap om gjennomføring av et vitenskapelig arbeid

Ferdigheter:

En student som har fullført kvalifikasjon i emnet MUSV2032

 • har evne til å formulere og avgrense en problemstilling på det musikkvitenskapelige feltet
 • kan skrive en akademisk tekst
 • kan analysere, organisere og formidle tilegnet kunnskap
 • kan anvende kilder og litteratur på en korrekt måte, både faglig og formelt
 • kan finne frem til relevant litteratur og kilder
 • kan bruke fagterminologi og metoder som kreves i et musikkvitenskapelig arbeid

Læringsformer og aktiviteter

I tillegg til individuell veiledning vil undervisningen bestå av et bachelorseminar med vekt på innføring i akademisk skriving, og øvelse i å finne og bruke vitenskapelige kilder. Seminaret er obligatorisk, og krever minimum 80 % oppmøte.

Gjennom bachelorseminaret og individuell veiledning skal studenten utarbeide en problemstilling og vurdere kilder og litteratur. Prosjektet skal presenteres muntlig på et bachelorseminar. På bachelorseminaret skal studenten også gi respons på andres presentasjoner.

Obligatorisk aktivitet midtveissamtale

Studenten kalles inn til en midtveissamtale. Veileder vurderer på bakgrunn av samtalen om progresjonen er tilstrekkelig til at det er realistisk å fullføre bacheloroppgaven i det aktuelle semesteret.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk oppmøte og aktiv deltakelse på bachelorseminaret.
 • Gjennomføring av arbeidet med bacheloroppgaven og oppfølging av veiledning etter retningslinjene emnebeskrivelsen gir.
 • Midtveissamtale

Mer om vurdering

Omfanget på oppgaven skal være cirka 10 000 ord. Innholdsfortegnelse, musikkeksempler/illustrasjoner og litteraturliste kommer i tillegg. Ved stryk må en ny bacheloroppgave ha en helt ny problemstilling.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Musikkvitenskap (BMUSV)

Forkunnskapskrav

Bestått MUSV1011 eller MUSV1031, MUSV1013 eller MUSV1033, MUSV1017 og MUSV2008 eller MUSV2009.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MUSV2031 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Musikkhistorie
 • Musikkvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Bacheloroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Bacheloroppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Bacheloroppgave 100/100

Utlevering
20.05.2024

Innlevering
27.05.2024


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU