course-details-portlet

MUSV1033 - Etnomusikologi: Musikk, kultur, globalisering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Semesteroppgave 40/100
Refleksjonsnotat 20/100
Samarbeidsprosjekt (blog/podcast) 40/100

Faglig innhold

Dette emnet tilbyr en introduksjon til fagfeltet etnomusikologi. Historisk sett har etnomusikologi tatt for seg musikk fra fjerne deler av verden og muntlige tradisjoner i vesten. Men i de siste førti årene har etnomusikologer engasjert seg i alle former for tradisjonelle, populære og klassiske musikkformer. I dag er etnomusikologi et dynamisk tverrfaglig felt som blir praktisert over hele verden og som forsøker å forstå musikk i sin kulturelle, sosiale og politiske sammenheng gjennom etnografiske forskningsmetoder. Etnomusikologiske perspektiver byr dermed på vesentlig innsikt i den sammensatte globaliserte verden vi lever i i dag.

I dette emnet utforsker vi ulike aspekter ved fagets fortid, metoder, og aktuelle viktige debatter. Vi følger spor av påvirkning fra problematiske ideer som nasjonalisme, kulturell evolusjonisme, og «salvage ethnography». Vi trekker linjer fra dagens diasporiske og urfolkssentrerte musikktradisjoner til en fortid med undertrykkelse, uttrykk for tilhørighet, og motstandspolitikk. Med tanke på teknologiens påvirkning på musikk, ser vi på diskusjoner om framstilling, revitalisering, og kulturell appropriasjon. Vi kaster også et blikk på oss selv, ved å spørre hvordan musikk strukturerer vårt hverdagsliv og vår følelse av identitet i en digital verden. Gjennom feministiske og postkoloniale perspektiver, ser vi dessuten på hvordan etnomusikologer har tenkt nytt om sine forskningsmetoder, feltarbeidsetikk, og måten de kommuniserer sitt arbeid gjennom akademiske tekster, populære medier, og museer. Spesifikt skal vi undersøke anvendt etnomusikologi som belyser ansvaret hos og potensialet for forskere, f.eks. de som jobber i samfunnsområder rammet av HIV/AIDS-pandemien og tvunget migrasjon. Til slutt ser vi på nye diskusjoner om avkolonisering av fagfeltet og hva etnomusikologi kan tilby en verden nå preget av krig, økende fascisme, og klimaendringer.

Timene inkluderer eksempler på musikalske figurer, tradisjoner, og institusjoner i ulike deler av verden. Det blir også presentasjoner/workshop ledet av lokale musikere/kunstnere. I tillegg skal vi besøke lokale kulturinstitusjoner.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenter som fullfører dette emnet vil ha

 • fått kunnskap om historien i fagfeltet etnomusikologi, etnomusikologiske forskningsmetoder og etnomusikologiske teorier
 • lært om spesifikke musikkartister, tradisjoner og institusjoner verden rundt
 • fått utdypet sin forståelse av viktige aktuelle debatter innenfor fagfeltet etnomusikologi

Ferdigheter:

Studenter som fullfører dette emnet vil ha

 • oppnådd ferdigheter i å drøfte etnomusikologiske litteratur
 • utviklet sine evner til å vurdere audiovisuelt materiale
 • fordypet sin kompetanse i å presentere (både muntlig og skriftlig) sine egne tanker i forbindelse med aktuelle debatter.

Læringsformer og aktiviteter

Dette emnet består av forelesninger og seminarer med obligatorisk oppmøte (minimum 80 % deltagelse). Hver forelesning vil være basert på pensumtekster og audiovisuelle casestudier. Forelesningene vil også inkludere små diskusjoner og gruppearbeid. I tillegg skal emnet omfatte gjesteforelesninger, en tur til et musikkarkiv, en dans/musikk workshop og en feltarbeid-aktivitet. Det forventes at studentene er godt forberedt til å diskutere tekstene og sine syn på dem på hver forelesning. Studentene skal også skrive en dagbok for å dokumentere det de har lært etter hver forelesning. Én uke før innlevering av semesteroppgavene, skal studentene gi og få fagfellevurdering på oppgavene.

Obligatoriske aktiviteter

 • Tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning
 • Feltdagbok
 • Peer-feedback på semesteroppgaver

Mer om vurdering

Vurdering består av følgende komponenter:

1) Én semesteroppgave (8 til 10 sider A4, 12 bokstavstørrelse, 1,5 linjeavstand)

2) Ett samarbeidsprosjekt (blogginnlegg på 1500-2500 ord, eller podcast på 30-40 minutter)

3) Refleksjonsnotat (3 til 4 sider A4, 12 bokstavstørrelse, 1,5 linjeavstand)

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Musikkvitenskap (BMUSV)
Musikkvitenskap (ÅMUSV)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MUSV1013 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Musikkvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Semesteroppgave 40/100

Utlevering
01.12.2023

Innlevering
08.12.2023


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Samarbeidsprosjekt (blog/podcast) 40/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Refleksjonsnotat 20/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU