course-details-portlet

MUSV1032 - Musikk, kultur og samfunn etter år 1900

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappe
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe 100/100

Faglig innhold

I løpet av det 20. århundret blir grensene mellom kunstmusikk og populærmusikk mer og mer utvisket. I dette emnet vil vi legge vekt på musikkhistoriske tema og problem som er aktuelle på tvers av musikalske felt -fra Stravinskij og Debussy til The Beatles og Björk. Selv om vårt hovedfokus er ‘den vestlige verden’ (et begrep som er både nyttig og problematisk) kommer vi til å trekke inn flere eksempler på globale musikalske sammenhenger.

Gjennom studier av relevant litteratur og konkrete eksempler vil studentene få en innføring i sentrale trekk ved musikkens utvikling og rolle i den vestlige kultur etter 1900. Studentene vil få en forståelse for de sosiale, kulturelle, politiske, økonomiske, og teknologiske landskapene som har formet musikken i det 20. og 21. århundret.

Læringsutbytte

Kunnskap:

En kandidat med fullført kvalifikasjon i emnet MUSV1032

 • har generell forståelse for de viktigste trekk i den vestlig musikk fra begynnelsen av 1900-tallet og frem til i dag
 • har kunnskap knyttet til utvalgte musikkeksempler fra det 20. og 21. århundre
 • har inngående kunnskap og forståelse av en rekke verk, sjangere, stiluttrykk, trender, teknologier og fremføringspraksis i deres historiske, sosio-politiske og kulturelle sammenhenger
 • har grunnleggende kunnskap om relevante kilder, notasjonspraksis og musikkanalytiske teknikker benyttet for å studere musikk fra det 20. og 21. århundre
 • har kritisk bevissthet om dagens musikkvitenskapelige perspektiver knyttet til det å studere og å skrive om musikk

Ferdigheter:

En kandidat med fullført kvalifikasjon i MUSV1032

 • kan beskrive musikk fra forskjellige retninger og trender i det 20. og 21. århundre, deres estetiske kjennetegn og strukturelle trekk
 • kan formulere kunnskap om musikk i skriftlige øvinger og muntlige innlegg
 • kan lytte, analysere, og evaluere musikkeksempler i lys av deres historiske sammenheng
 • kan knytte forbindelser mellom det som læres i emnet og sin egen praksis som musiker og musikkviter
 • kan anvende sin kunnskap, forståelse og erfaring gjennom egen formidling

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen vil foregå som en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid, og felles lytting og diskusjon. Undervisningen kan inkludere analyse og partiturlesing, arbeid individuelt og i grupper, studentpresentasjoner og diskusjoner.

Tilfredsstillende deltakelse i undervisningsaktiviteter som inngår i emnet. Tilfredsstillende oppmøte (minimum 80%) til seminarer.

Obligatoriske aktiviteter

 • Tilfredsstillende deltagelse i aktiviteter knyttet til forelesning
 • Tilfredsstillende oppmøte (minimum 80%) til undervisning

Mer om vurdering

Studenten skal levere en mappe med flere skriftlige arbeider.

Maksimum lengde på mappe skal være på til sammen 15 sider (musikkeksempler og bibliografi ikke inkludert), linjeavstand 1,5 og fontstørrelse 12.

Ved stryk tas hele vurderingen på ny.

Det er ikke påkrevd å ta de obligatoriske aktivitetene på ny ved gjentatt eksamen, men det er likevel sterkt anbefalt å følge hele emnet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Musikkvitenskap (BMUSV)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MUSV1012 7.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Musikkhistorie
 • Musikkvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappe

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappe 100/100

Utlevering
08.12.2023

Innlevering
15.12.2023


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU