course-details-portlet

MUST2061 - Bacheloroppgave: Musikkteknologi i møte med publikum

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praktisk eksamen 7/10
Arbeider 3/10

Faglig innhold

Praktisk forberedelse, tilrettelegging og gjennomføring av en offentlig presentasjon av egen virksomhet i musikkteknologi. Orientering mot yrkesrelevant og tverrfaglig arbeid med musikkteknologi. Selvstendig arbeid med eget prosjekt.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten
-har bred kunnskap om forskjellige uttrykksformer som involverer anvendelse av musikkteknologi
-har kunnskap om arrangementsmessige sider ved å avholde konsert/framføring for publikum
-kjenner til fagmiljø utenfor musikkteknologi som er interessante som samarbeidspartnere i tverrfaglige prosjekt
-kjenner til flere yrker der kunnskap og erfaring fra musikkteknologi utgjør en sentral komponent
-har kunnskap om utfordringer knyttet til å starte en egen bedrift (entreprenørskap)

Ferdigheter:

Kandidaten
-kan integrere verktøy, kunnskaper og ferdigheter fra musikkteknologi i eget prosjekt
-kan håndtere kommunikative og formidlingsmessige sider ved publikumsmøter
-kan arbeide selvstendig med et musikkteknologisk prosjekt
-kan samarbeide faglig med miljø utenfor musikkteknologi
-kan skrive rapport som redegjør for faglig kontekst, samt tekniske og estetiske sider ved eget prosjekt i musikkteknologi
-kan utforme teknisk beskrivelse (rider)

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. 5 timer prosjektveiledning per student.

Obligatoriske aktiviteter

  • Tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning

Mer om vurdering

Presentasjonen utgjør den praktiske eksamenen, som sammen med en skriftlig rapport utgjør bacheloroppgaven. I vurderingen teller presentasjonen 70% og rapporten 30%.

Det gis karakter på de enkelte delvurderingene før det blir satt en samlet karakter. For at emnet skal være bestått, må alle eksamensdelene være bestått. Ved gjentak av eksamen må kandidaten kun ta om igjen delvurderingene som ikke er bestått.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Musikkteknologi (BMUST)

Forkunnskapskrav

Opptak til bachelorprogrammet i musikkteknologi. Bestått MUST2062 eller tilsvarende.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MUST2057 7.5 01.09.2010
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 2
Fordypningstimer: 18

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Musikkteknologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Arbeider 3/10

Innlevering 20.05.2021

Innlevering 12:30

Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praktisk eksamen 7/10
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU