course-details-portlet

MUST2061 - Bacheloroppgave: Musikkteknologi i møte med publikum

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen/Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praktisk eksamen 7/10
Arbeider 3/10

Faglig innhold

Selvstendig arbeid med eget prosjekt. Praktisk forberedelse, tilrettelegging og gjennomføring av en offentlig presentasjon av egen virksomhet i musikkteknologi.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Etter endt kurs har kandidaten kunnskap om

 • forskjellige uttrykksformer som involverer anvendelse av musikkteknologi
 • arrangementsmessige sider ved å avholde konsert/framføring for publikum
 • yrker der kunnskap og erfaring fra musikkteknologi utgjør en sentral komponent

Ferdigheter:

Etter endt kurs skal kandidaten kunne

 • integrere verktøy, kunnskaper og ferdigheter fra musikkteknologi i eget prosjekt
 • håndtere kommunikative og formidlingsmessige sider ved publikumsmøter
 • arbeide selvstendig med et musikkteknologisk prosjekt
 • samarbeide faglig med miljø utenfor musikkteknologi
 • skrive rapport som redegjør for faglig kontekst, samt tekniske og estetiske sider ved eget prosjekt i musikkteknologi

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. 5 timer prosjektveiledning per student. Undervisningsspråket er vanligvis norsk, men engelsk kan også forekomme.

Obligatoriske aktiviteter

 • Tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning

Mer om vurdering

Presentasjonen av eget prosjektarbeid utgjør den praktiske eksamenen, som sammen med en skriftlig rapport utgjør bacheloroppgaven. I vurderingen teller presentasjonen av prosjektet 70% og rapporten 30%. Det gis karakter på de enkelte delvurderingene før det blir satt en samlet karakter. For at emnet skal være bestått, må alle eksamensdelene være bestått. Ved gjentak av eksamen må kandidaten kun ta om igjen delvurderingene som ikke er bestått.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Musikkteknologi (BMUST)

Forkunnskapskrav

Opptak til bachelorprogrammet i musikkteknologi. Bestått MUST2052 eller tilsvarende.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MUST2057 7.5 HØST 2010
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Musikkteknologi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen/Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Arbeider 3/10

Utlevering
08.05.2024

Innlevering
15.05.2024


12:30


12:30

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praktisk eksamen 7/10

30.05.2024 - 01.06.2024

16:00
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU