course-details-portlet

MUSP4744 - Kunstnerisk/vitenskapelig fordypning 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen/Arbeider
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praktisk eksamen 1/2
Arbeider 1/2

Faglig innhold

Kunstnerisk/Vitenskaplig fordypning 2 utgjør sammen med Kunstnerisk fordypning 1 hoveddelen i denne varianten av det utøvende masterstudiet. Innholdet i emnet bestemmes av den valgte fordypning.

Læringsutbytte

Gjennom arbeidet med emnet skal studenten videreutvikle sin kompetanse til et høyt nivå innen det valgte fordypningsområdet.

Kunnskap

Kandidaten

 • har tilegnet seg innsikt i og kompetanse innenfor vitenskapelig forskningmetode
 • kan analysere og drøfte musikkfaglige problemstillinger og diskusjoner med utgangspunkt i historie og samtid, både innenfor fagmiljøet og i offentligheten
 • på en kritisk reflektert måte kan artikulere og drøfte musikkfaglige problemstillinger,
 • kan analysere og forholde seg kritisk til materiale fra kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning og bruke dette i sitt arbeid

Ferdigheter

Kandidaten

 • har utviklet sine instrumentale/vokale ferdigheter til et høyt kunstnerisk nivå
 • viser kunstnerisk integritet og modenhet
 • kan forme, reflektere over og presentere en ide til et kunstnerisk utviklingsarbeid
 • viser ambisjoner, selvstendighet og personlig profil i sitt repertoarvalg
 • har noe erfaring med relevant kildemateriale (litteratur, partitur, innspillinger m.m.) i det utøvende eller skapende arbeidet

Generell kompetanse

Kandidaten

 • evner å sette seg inn i og avgrense et temaområde med relevans for egen utøving/ skaping
 • viser selvstendighet i møte med krevende kunstneriske utfordringer og ved å initiere, gjennomføre og lede ulike prosjekter

Læringsformer og aktiviteter

Individualundervisning i hovedinstrument:1 time pr uke i 15 uker.

Akkompagnement 1 time i inntil 10 uker for aktuelle instrumenter.

Veiledning i oppgaveskriving og vitenskapelig metode: inntil 15 timer. Det er studentens ansvar, i samarbeid med lærer, å holde oversikt over avtaler om undervisning og aktivitet i emnet.

Mer om vurdering

Praktisk eksamen og oppgave teller likt.

Eksamenskonserten skal ha en lengde på 30-45 minutter.

Oppgaven skal ha et omfang på ca 40-50 maskinskrevne A4-sider tekst med linjeavstand 1,5, 12 punkts skrift og standard marger.

Alle andre emner i det utøvende masterstudiet må være bestått før avsluttende eksamen i dette emnet.

For at emnet skal være bestått, må begge eksamensdelene være bestått. Ved gjentak av eksamen må kandidaten kun ta om igjen delvurderingen som ikke er bestått.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Music Performance (MMUSP)

Forkunnskapskrav

Bestått MUSP4740 Kunstnerisk fordypning 1 eller tilsvarende.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  45.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Utøvende musikkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen/Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 1/2 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Praktisk eksamen 1/2
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 1/2 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praktisk eksamen 1/2
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU