course-details-portlet

MUSP4742 - Kunstnerisk fordypning 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen/Arbeider
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praktisk eksamen 1/2
Arbeider 1/2

Faglig innhold

Kunstnerisk fordypning 2 utgjør sammen med Kunstnerisk fordypning 1 hoveddelen i det utøvende masterstudiet. Innholdet i emnet bestemmes av studentens valgte fordypning slik den fremkommer i masteravtalen. Hovedinnholdet i emnet er studentens selvstendige arbeid for å oppnå et høyt kunstnerisk nivå på sitt hovedinstrument.

Studenten skal ved studieårets start levere en prosjektbeskrivelse for sin valgte fordypning, inkludert arbeidsmetoder, konserter og framdriftsplan.

Læringsutbytte

Kandidaten

  • viser kunstnerisk integritet og modenhet
  • håndterer krevende utfordringer i realiseringen av sine kunstneriske intensjoner
  • viser ambisjoner og tydelig personlig profil i sitt repertoarvalg
  • kan initiere, gjennomføre og lede kunstneriske prosjekter

Læringsformer og aktiviteter

Individualundervisning i hovedinstrument: 1 time pr uke i 20 uker.

Akkompagnement 1 time i inntil 20 uker for aktuelle instrumenter.

Masterforum

Det er studentens ansvar, i samarbeid med lærer, å holde oversikt over avtaler om undervisning og aktivitet i emnet. .

Obligatoriske aktiviteter

  • Tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning

Mer om vurdering

Studenten skal i høstsemesteret gjøre en konsert, eller annen produksjon, som dokumenteres ved lyd eller videoopptak. Denne vurderes av sensorene sammen med den avsluttende eksamenskonserten. Repertoaret på de to eksamensdelene skal i utgangspunktet være forskjellig. Dersom deler av repertoaret gjentas, skal dette være avklart med veileder og det skal følge en skriftlig begrunnelse. Det gis karakter på de enkelte delene før det blir satt en samlet karakter. For at emnet skal være bestått, må begge eksamensdelene være bestått. Ved gjentak av eksamen må kandidaten kun ta om igjen delvurderingen som ikke er bestått. Lengden på den praktiske eksamenen er 45-60 min, avhengig av instrument. Alle andre emner i det utøvende masterstudiet må være bestått før avsluttende eksamen i emnet.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Music Performance (MMUSP)

Forkunnskapskrav

Bestått MUSP4740 Kunstnerisk fordypning 1 eller tilsvarende.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  45.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Utøvende musikkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen/Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 1/2
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Praktisk eksamen 1/2
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 1/2
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praktisk eksamen 1/2
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU