course-details-portlet

MUSP4714 - Refleksjon rundt musikalsk praksis og kunstnerisk utviklingsarbeid

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 1/2 20 minutter
Semesteroppgave 1/2

Faglig innhold

Emnet søker å gi studentene et reflektert forhold til musikerrollen, gjennom å kunne se sammenhengen mellom sin egen kunstneriske virksomhet og musikkens og kunstens rolle i samfunnet i en historisk, kulturell og estetisk kontekst. Videre vil emnet belyse sammenhenger mellom kunstneriske og kulturelle diskurser og musikalske fremføringspraksiser, og stimulere til kritisk tenkning rundt dette. Emnet setter fokus på tema som historisk informert framføringspraksis, verkbegrepet, tradisjonsoverføring, musikk og etikk, kunstnerisk utviklingsarbeid og personlig musikalsk intuisjon og estetisk orientering.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten

  • har et reflektert forhold til musikkens betydning i tradisjon og samtid, og egen rolle som musiker i sin kulturelle kontekst
  • har bevissthet og kunnskap om og kan reflektere kritisk rundt kunstestetiske spørsmål .

Ferdigheter:

Kandidaten

  • kan begrunne og kommunisere egne kunstneriske valg
  • kan integrere oppnådd kunnskap og innsikt i sin egen musikkutøvelse

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og kollokvier, rapporter, interpretasjon/musisering.

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent før studenten kan gå opp til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Tilfredsstillende deltakelse i obligatorisk undervisning og kollokvier

Mer om vurdering

Skriftlig oppgave som skal reflektere rundt egen praksis, i lys av noen av de utvalgte perspektiver som er gjennomgått i emnet. Det skal være en klar sammenheng mellom muntlig eksamen og den skriftlige oppgaven. Oppgaven skal ha et omfang på 4-6 maskinskrevne A4-sider tekst med linjeavstand 1,5, 12 punkts skrift og standard marger. Oppgaven leveres som pdf eller i låst visning i Research Catalogue.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Music Performance (MMUSP)

Forkunnskapskrav

Opptak til masterprogrammet i utøvende musikk.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Utøvende musikkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Semesteroppgave 1/2

Utlevering
29.11.2023

Innlevering
06.12.2023


12:30


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 1/2
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Muntlig eksamen 1/2
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU