course-details-portlet

MUSP4714 - Refleksjon rundt musikalsk praksis og kunstnerisk utviklingsarbeid

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 1/2 20 minutter
Semesteroppgave 1/2

Faglig innhold

The course seeks to provide students with a reflective attitude towards their own artistic practice, both with a focus on personal development and growth, and in light of art’s role in society, in a historical, cultural and aesthetic context. Further on the course will elucidate the relationships between artistic and cultural discourses and musical performance practices, and stimulate critical thinking around these themes. The course focuses on topics like musical intuition and aesthetic choices, artistic research, interpretation and the transferring or challenging of traditions, meeting the audience, music and ethics, and how we advocate for music.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten

  • har et reflektert forhold til musikkens betydning i tradisjon og samtid, og egen rolle som musiker i sin kulturelle kontekst
  • har bevissthet og kunnskap om og kan reflektere kritisk rundt kunstestetiske spørsmål .

Ferdigheter:

Kandidaten

  • kan begrunne og kommunisere egne kunstneriske valg
  • kan integrere oppnådd kunnskap og innsikt i sin egen musikkutøvelse

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og kollokvier, rapporter, interpretasjon/musisering.

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent før studenten kan gå opp til muntlig eksamen.

Undervisningen er obligatorisk, og krever minimum 80 % oppmøte.

Obligatoriske aktiviteter

  • Tilfredsstillende deltakelse i obligatorisk undervisning og kollokvier

Mer om vurdering

Skriftlig oppgave som skal reflektere rundt egen praksis, i lys av noen av de utvalgte perspektiver som er gjennomgått i emnet. Det skal være en klar sammenheng mellom muntlig eksamen og den skriftlige oppgaven. Oppgaven skal ha et omfang på 4-6 maskinskrevne A4-sider tekst med linjeavstand 1,5, 12 punkts skrift og standard marger. Oppgaven leveres som pdf eller i låst visning i Research Catalogue.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Music Performance (MMUSP)

Forkunnskapskrav

Opptak til masterprogrammet i utøvende musikk.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Utøvende musikkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Semesteroppgave 1/2 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 1/2
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Muntlig eksamen 1/2
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU