course-details-portlet

MUSP4703 - Utøverpsykologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 1/2 20 minutter
Semesteroppgave 1/2

Faglig innhold

Emnet er rettet mot mestring av press i framføringssituasjoner, mentale og fysiske strategier i prestasjonsforberedelser, samt øving og læringsmetodikk. Forelesninger, planlegging og evaluering av egne prestasjonsopplevelser er utgangspunkt for kollokvier.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten

  • har kunnskap om ulike former for prestasjonsforberedelse
  • har grunnleggende kunnskap om hvordan fysiologiske og mentale faktorer påvirker prestasjon
  • har kunnskap om øvingsstrategier og motivasjonsfremmende teknikker

Ferdigheter:

Kandidaten

  • kan håndtere de ulike faktorene som påvirker prestasjon
  • har innarbeidet strategier for å mestre prestasjonsituasjoner
  • har bevisste strategier for forberedelse og øving

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og kollokvier med rapporter.

Obligatoriske aktiviteter

  • Tilfredsstillende deltakelse i obligatorisk undervisning og kollokvier

Mer om vurdering

Skriftlig oppgave som tar utgangspunkt i personlige erfaringer fra fremføringssituasjoner og/eller fysisk og mental konsertforberedelse. Videre skal oppgaven ha en klar sammenheng med utvalgte tema fra forelesingene. Oppgaven skal ha et omfang på 4-6 A4-sider tekst med linjeavstand 1,5, 12 punkts skrift og standard marger. Den muntlige eksamenen er basert på oppgaven og vil bli gjennomført som en diskusjon med relevante spørsmål knyttet til oppgavens innhold og opp mot temaer fra forelesningene.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Music Performance (MMUSP)

Forkunnskapskrav

Opptak til masterprogrammet i utøvende musikk.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Utøvende musikkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Semesteroppgave 1/2

Utlevering
21.11.2023

Innlevering
29.11.2023


12:30


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 1/2
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Muntlig eksamen 1/2
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU