course-details-portlet

MUSP4160 - Instrument og framføring B

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praktisk eksamen 100/100 20 minutter

Faglig innhold

Emnet bygger på Instrument og framføring A, eller tilsvarende. Individuell undervisning i hovedinstrument og stor vekt på selvstendig arbeid, samt gruppeundervisning med tekniske øvelser og instrumentspesifikk tematikk. Emnet vektlegger konserttrening og samspill, og studenten skal i løpet av studieåret delta med solistisk eller kammermusikalsk repertoar på minimum to konserter. Minst en skal være i regi av Institutt for musikk. Konsertene dokumenteres ved godkjent semesterrapport.

Obligatorisk kurs i ensembleledelse gir studenten praktisk erfaring i å lede ensembler gjennom dirigering, spillende ledelse mm.

Obligatorisk kurs i øvingsmetodikk er innrettet mot egenøving og læringsstrategier i et livslangt perspektiv.

Kurs i instrumentkunnskap (stemmefysiologi for sangere) gis fortrinnsvis i 2. studieår, men kan kombinere flere studieår for instrumentgrupper med få studenter (gjelder ikke orgel, jfr. MUSP4533 Orgelkunnskap). I så fall vil emnet godkjennes uten at studenten har fullført denne delen av MUSP4160.

Læringsutbytte

Ferdigheter

Kandidaten

 • viser kunstnerisk uttrykksevne, og kan forholde seg til publikum i ulike framføringssituasjoner
 • kan arbeide målrettet og selvstendig, alene og sammen med andre
 • har instrumentale/vokale ferdigheter til å kunne uttrykke seg kunstnerisk
 • behersker primavista sang/spill
 • har grunnleggende ferdigheter i ensembleledelse

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap og forståelse om, og behersker hensiktsmessige teknikker for innstudering og øving
 • har grunnleggende kunnskap om sitt instruments historie, konstruksjon og virkemåte
 • har kjennskap til hovedlinjene i sitt instruments repertoar
 • kan beskrive kjennetegn på kunstnerisk kvalitet, vurdere egen og andres læring og gi læringsfremmende tilbakemeldinger
 • kjenner didaktiske grunnlagsbegreper og anvender dem i egen planlegging og gjennomføring av arbeid med instrumentet
 • har grunnleggende kunnskap om sitt instruments historie, konstruksjon og virkemåte

Læringsformer og aktiviteter

 • hovedinstrument individuelk undervisning 1 t pr uke i 25 uker
 • håndverk/teknikk i gruppe 1 t per uke i 10 uker høst
 • akkompagnement 0,5 t pr uke i 25 uker, for aktuelle instrumenter
 • konsertforum 2 pr uke i inntil 20 uker
 • øvingsmetodikk i klasse høst
 • ensembleledelse 1 t pr uke i 12 uker høst, i klasse
 • ensemble tilsvarende 2 timer per uke i 10 uker. For orgel erstattes dette av improvisasjon 2 gruppetimer i 10 uker
 • instrumentkunnskap/stemmefysiologi inntil 10 t i vårsemester (kan tas på tvers av studieår og seksjoner)
 • prosjekt, diverse undervisning

Undervisningsressursen i konsertforum og ensemble kan omdisponeres.

Obligatoriske aktiviteter

 • Deltakelse i minimum to konserter
 • Kurs i metodikk
 • Kurs i ensembleledelse
 • Tilfredsstillende deltakelse i obligatorisk undervisning

Mer om vurdering

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent for at studenten kan gå opp til eksamen i emnet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Musikk, utøvende (BMUSP)

Forkunnskapskrav

Bestått MUSP4150 eller tilsvarende

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MUSP4120 30.0 HØST 2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Utøvende musikkfag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Praktisk eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU