course-details-portlet

MUSP4153 - Gehør A

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praktisk eksamen piano 1/2 10 minutter
Øvinger 1/2

Faglig innhold

Gjennom en praktisk og utøvende tilnærming skal emnet bidra til bevisstgjøring og styrking av ferdigheter knyttet til grunnelementene skala, intervall, melodi, akkorder, kadenser, rytme og form - hovedsakelig innenfor en tonal ramme. Emnet er nært knyttet opp mot Satslære A. Det arbeides med musikk på tvers av stil-og sjangergrenser. I den performative vinklingen står også improvisasjon sentralt. Piano er et sentralt redskap i undervisningen.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten

 • har grunnleggende kunnskap om rytmikk og tonale særtrekk knyttet til skala, intervall, melodi, akkorder, kadenser og andre sentrale uttrykksparametre
 • har kunnskap om tradisjoner og overføring i norsk folkmusikk og dans
 • har kunnskap om metoder og gode strategier for lytting, transkripsjon og å kunne orientere seg i et musikalsk materiale
 • har høy bevissthet om gehørets betydning som redskap i egen musikerhverdag

Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan improvisere innenfor definerte rammer; f eks ostinatbruk, klang, tekstur eller kvintsirkel
 • kan imitere eller skrive ned klingende musikk / norsk folkemusikk av begrenset kompleksitet
 • kan synge melodier og akkordprogresjoner innenfor rammen av dur / moll
 • har grunnleggende ferdigheter i prima vista-sang
 • har grunnleggende ferdigheter i rytmelesing, rytmisk koordinasjon og underdelingsteknikker
 • kan identifisere sentrale uttrykksfenomener i tonal musikk og anvende gehøret i et performativt perspektiv
 • kan bruke piano som visualiserende redskap i eget gehørarbeid samt beherske enkelt besifringsspill og akkompagnement innen ulike bruksmusikksjangrer

Læringsformer og aktiviteter

Undervisning:

- 60 minutter per uke i grupper med inntil 8 studenter. 12 uker høst og 12 uker vår.

- 30 minutter pr uke piano i grupper på inntil 3 studenter, på akustiske pianoer. Besifringsspill og enkel akkompagnering vektlegges.

Obligatoriske aktiviteter

 • Tilfredsstillende deltakelse i obligatorisk undervisning

Mer om vurdering

Ukentlige øvinger og tilfredsstillende deltakelse i obligatorisk undervisning. Spilleprøve (10 minutter) piano i vårsemesteret med besifringsspill, enkelt akkompagnement og annet repertoar.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Musikk, utøvende (BMUSP)

Forkunnskapskrav

Opptak på bachelorprogrammet i utøvende musikk.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MUSP4112 7.5 HØST 2018
EXFAC0007 7.5 HØST 2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Utøvende musikkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Øvinger 1/2
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praktisk eksamen piano 1/2
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU