course-details-portlet

MTS6520 - Spesialiseringsemne i teknologiledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Faglig innhold: Det faglige innholdet er delvis obligatorisk og delvis valgfritt, hvor det obligatoriske er gitt i beskrivelsen under, og det valgfrie avhenger av tematikk for kandidatens masteroppgave.

Obligatorisk innhold: Det obligatoriske består av tre deler.
1. Strategic roadmapping. Strategic roadmapping er en visuell metode for strategisk ledelse som gjør det mulig for bedrifter å koordinere teknologiske kapabiliteter med pågående og fremtidige forretningsaktiviteter med mål om å skape en integrert bedriftsstrategi.
Denne delen inneholder også et én-dagskurs i IPR management, hvor hoveddelen av innholdet er rettet mot hvordan en kan bruke IPR som et strategisk verktøy for å støtte opp under innovasjonsaktiviteter.
2. Technology roadmapping. Denne delen består av tre områder. Den første får på økosystem og hvordan en kan bygge innovasjonsaktiviteter i ett nettverk. Bærekraftige forretningsmodeller som hjelper kandidaten å forstå hvordan en kan bygge bærekraftig forretning rundt disse innovasjonene. Det siste temaet er knyttet til ‘Technological Intelligence’ – hvordan en kan bygge kapasitet for å overvåke ny teknologi som kan være med å bygge forretningen videre.
3. Forskningsmetode. Dybdestudie i relevant metodelitteratur for studie i teknologiledelse på egen arbeidsplass.

Valgfritt innhold: Fordypning i tematikk spesifikk knyttet til tematikken i masteroppgaven.

Gjennomføring: Kurset gjennomføres i samarbeid med Institute for Manufacturing (IfM) ved University of Cambridge. Parallelt gjennomfører kandidaten et ledet selvstudie sammen med veileder fra NTNU/NHH tilknyttet en semesteroppgave. Semesteroppgaven skal inneholde en litteraturgjennomgang på relevant tematikk tilknyttet masteroppgaven, samt et metodekapittel som skisserer hvordan en studie på denne tematikken skal kunne gjennomføres.

Læringsutbytte

Dette kurset et fordypningskurs som skal gi kandidatene relevante spesialiseringen før masteroppgaven i Master of Technology Management. Deltakerne skal etter kursets gjennomføring ha en god oversikt over relevant teori og tidligere forskning tilknyttet tematikken som skal anvendes i masteroppgaven, samt ha god generell metodekunnskap om teknologiledelsesstudier i organisasjoner.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Technology Management (MTS)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU