course-details-portlet

MTS6510 - Strategi, organisasjons- og ledelsesteori, og bedriftsøkonomi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 24 timer

Faglig innhold

Kurset består av tre integrerte samlinger som bygger på hverandre.

Samling 1 – Organisasjon, ledelse og endring.
Samlingen presenterer organisasjonsteori både som et vitenskapelig fagområde og som et hjelpemiddel for praktisk ledelse. Faginnholdet diskuteres ut fra flere perspektiver i tråd med hva som fremkommer av historiske trender. Betydningen av velfungerende relasjoner i organisasjon og endringsarbeid vektlegges og eksemplifiseres ved ulike typer team. Viktige tema er: Organisasjonsutvikling i et historisk perspektiv, hvilke fagområder bidrar til faget og ulike teorier og tilnærminger om ledelse

Samling 2 – Strategisk ledelse
Perspektiv på strategisk ledelse, analyse av marked, konkurranse og anvendelse av strategiske ressurser. Hovedtematikken er teknologistrategi, endringsprosesser og internasjonalisering, markedsavgrensninger og markeders lønnsomhet, ressursanskaffelseskostnader, aggressive responser, samt betydning av næringsklynger på valg av strategi. Undervisningen tar utgangspunkt i et rammeverk som fokuserer på bedriftens visjon, analyserer eksterne og interne forutsetninger for strategiske valg, og drøfter implementeringen av slike valg.

Samling 3 – Investerings- og kostnadsanalyse
På denne samlingen fokuseres det på en forståelse av viktige begreper og verktøy i bedriftsøkonomisk analyse. Sentralt står praktisk anvendelse. Det blir belyst hvordan økonomistyring kan være en strategisk fordel og hvordan finansielle nøkkeltall kan leses og produseres. Lønnsomhetsvurdering av prosjekter basert på verdiskapning viser hvilke aktiva som bør anskaffes/selges. Verdi av fleksibilitet vies mye oppmerksomhet. I tillegg vektlegges kartleggingsmetoder som ABC-analyser, samt balanced scorecard og andre målemetoder.

I tillegg tilbys en valgfri samling i regnskapsanalyser for kandidater som ikke har økonomibakgrunn fra tildigere utdanning.

Læringsutbytte

Læringsmål:
Kunnskap: Deltakerne skal tilegne seg kunnskap om teorigrunnlaget for organisasjonsutvikling, strategisk ledelse og økonomisk analyse.
Evner: Kandidatene skal kunne denne kunnskapen til effektivt lede prosesser utviklingsprosesser i egne organisasjoner.
Generell kompetanse: Kandidaten skal, gjennom kompetansen opparbeidet gjennom kurset, kunne opptre som en ansvarlig leder ut utviklings- og endringsprosesser.

Læringsformer og aktiviteter

Gjennom kurset Strategi, organisasjons- og ledelsesteori og bedriftsøkonomi har kandidatene fått en dyp gjennomgang av de mest brukte teorier og verktøy innen organisasjonsvitenskap, strategisk ledelse og økonomisk og investeringsanalyse. Gruppeeksamen.

Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til masterprogrammet MTM, Master of Technology Management.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Technology Management (MTS)

Kursmateriell

Utleveres ved kursstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU