course-details-portlet

MT8200 - Videregående kjemisk metallurgi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 75/100 1 timer E
Oppgave 25/100

Faglig innhold

Emnet undervises hvert år. Emnet tar sikte på en dypere forståelse av metallurgisk termodynamikk og reaksjonskinetikk, og samspillet mellom disse i heterogene metallurgiske prosesser. Følgende emner behandles: 1)Termodynamiske data; eksperimentelle metoder og beregninger. 2)Reaksjons likevekt i systemer med kondenserte faser (Solid-gass og væske-gass systemer, Solid-væske og væske-væske systemer, Solid-væske-gass systemer). 3) Kinetikk av metallurgiske reaksjoner (Fordamping og kondensering, heterogene solid-gass og væske-gass reaksjoner (kalsinering, direkte reduksjon, nedbør fra vannløsninger, ...) og relaterte kinetiske modeller. Heterogene væske-væske-reaksjoner (slaggraffinering). heterogene solid-væske-gass reaksjoner (oksidativ raffinering, gass raffinering, utlekking, ...). Kinetikkdata; eksperimentelle metoder og beregninger. Elektrolyseprosesser inngår ikke.

Læringsutbytte

Etter gjennomføring av dette emnet vil studenten kunne: - Beskrive sammenhengen mellom termodynamikk og reaksjonskinetikk i høytemperatur, heterogene metallurgiske prosesser, -beskrive metoder for termodynamiske målinger og beskrive prinsippene for estimering av termodynamiske data, -forklare fasestabilitetsdiagrammer for faste systemer, og gass / faste likevekt for flerkomponentsystemer, -beskrive termodynamiske forhold for væsker og deres likevekt med faste faser og gasser, -beskrive utvalgte statistiske modeller for flytende blandinger av metaller og slagger, struktur av slagger og deres reaksjoner med flytende metaller og gassfasen, - beskrive heterogene reaksjoner mellom faste stoffer og en væske (gass eller væske), reaksjoner mellom faste stoffer gjennom gassformede mellomprodukter og mellom to væsker, -skissere / anvende de grunnleggende prinsippene for reaksjonsteknikk for konstruksjon av metallurgiske prosesser hovedsakelig for produksjon av metaller, inkludert utforming av reaktorer for slike prosesser. - bruke den tilegnede kunnskapen om egne forskningsproblemer

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger, semesterprosjektet arbeid og presentasjonen. Forelesninger 40 timer, øvinger: 40 timer, semesterprosjektet arbeid og presentasjon: 120 timer.

Forelesningene vil være fysiske eller online, avhengig av forholdene.

Obligatoriske aktiviteter

  • Regneøvinger/semesteroppgave

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Pensumlitteratur: Opplyses ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIK5050 7.5
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for materialteknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Oppgave 25/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 75/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU