course-details-portlet

MRK2010 - Markedskommunikasjon og merkevarebygging

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2024/2025

Faglig innhold

I første del av kurset gis en introduksjon til markedskommunikasjon som del av bedriftens markedsføringsvirkemidler. Etiske aspekter ved reklame og promosjon diskuteres.

I del to får studentene en innføring i grunnleggende begreper og modeller innenfor merkevarebygging.

I del tre gjennomgås et rammeverk for utvikling av kommunikasjonskampanjer, mens siste del av kurset tar for seg hvordan man bør integrere kommunikasjonsvirkemidler for på best mulig måte å realisere kommunikasjonsmålene (herunder måle effekter).

 • Hva er markedskommunikasjon?
 • Etiske aspekter ved reklame og markedskommunikasjon
 • Grønn markedsføring/grønnvasking
 • Merkevarebygging og posisjonering
 • Målgruppevalg og utvikling av kommunikasjons- og mediestrategi
 • Digital markedskommunikasjon
 • Budskapsutforming og -prosessering
 • Sosial markedsføring
 • Integrert markedskommunikasjon
 • Måling av kommunikasjonseffekter

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter endt kurs skal studentene ha tilegnet seg kunnskap som setter dem i stand til å gjøre rede for begreper, teorier og modeller som benyttes i arbeidet med merkevarebygging og markeds­kommunikasjon. Studentene skal kunne reflektere rundt etiske aspekter ved reklame, samt ha tilegnet seg kunnskap om markedskommunikasjon i ikke-kommersielle kontekster (sosial markedsføring).

Dette innebærer blant annet kunnskap om:

 • Merkevarebygging og posisjonering
 • Strategisk planlegging av kampanjer
 • Utvikling av kommunikasjonsstrategier basert på mål, målgruppe og kjennetegn ved produktet/tjenesten
 • Psykologiske mekanismer som gjør seg gjeldende i prosessering av reklamebudskap
 • Etiske retningslinjer for reklame og markedskommunikasjon
 • Sosial markedsføring
 • Måling av kommunikasjonseffekter

Ferdigheter

Etter endt kurs skal studentene kunne anvende tilegnet kunnskap i arbeidet med å utvikle kampanjer på et overordnet plan, samt måle effekten av disse. Herunder ligger å kunne anvende kunnskapen til:

 • Målgruppeanalyse- og valg
 • Utforming av posisjoneringsstrategi, kommunikasjonsmål og kommunikasjonsstrategier
 • Valg av egnede, integrerte kommunikasjonsløsninger
 • Evaluering av kampanjer

Generell kompetanse

Kurset tar sikte på å gi studentene en bred innføring i kommunikasjon som en viktig del av markedsførerens verktøy og en forståelse for markedskommunikasjonens rolle for å bygge sterke merkevarer. Det vil bli lagt vekt på å utvikle en kommunikasjonsforståelse hos studentene for at ulike måter å kommunisere på kan gi ulike resultater for organisasjonen.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger (inkl. gjesteforelesninger med representanter fra reklamebyrå), diskusjoner og refleksjon

Mer om vurdering

Studenter som ønsker å forbedre karakteren sin i et emne basert på flere vurderinger, kan ta den individuelle komponentvurderingen på nytt. For ny vurdering ved stryk har Fakultet for økonomi utfyllende regler.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Grunnkurs i markedsføring

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MA244 6.0 VÅR 2007
MA244 6.0 VÅR 2007
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: B
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
NTNU Handelshøyskolen

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU