course-details-portlet

MR8405 - Modellering og analyse av maskinerisystemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 50/100 60 minutter E
Prosjekt 50/100

Faglig innhold

Emnet behandler videregående modellering av maskinerisystemer og gir en videreføring i formulering av tilstandsrommodeller ved bruk av båndgrafer. Følgende hovedemner omhandles: Multiport generalisering av grunnleggende elementer. Modellformulering av termofluidsystemer, med eksempler fra hydrauliske system, dampkjeler, dieselmotorer, gassturbiner, stempel-kompressorer og varmevekslere. Formulering av båndgrafmodeller for kontinuerlige system med eksempler fra hydrauliske og strukturelle systemer. Formulering av modeller av elektriske komponenter og systemer vha båndgrafer. Praktisk anvendelse av datamaskin for systemsimulering.

Læringsutbytte

Etter gjennomført og bestått emne skal kandidaten ha: Kunnskaper: - kunnskaper i forskningsfronten innen utvalgte emner innen matematisk modellering av fysiske systemer ved hjelp av energibaserte modelleringsmetoder og kunne utvikle avanserte modeller innenfor både etablerte og nye områder. - ha utdypende forståelse for grunnlaget i energibaserte modelleringsmetoder - ha inngående kjennskap til bakgrunnen for bånd-graf metoden særlig og bruken av denne for formulering av avanserte matematiske modeller i mekaniske, hydrauliske, elektriske og termofluide systemer. - kjenne til anvendelsen av bånd-graf metoden for formulering av kontinuerlige systemer - kjenne til typiske modeller utviklet vha bånd-graf metoden for analyser av maskinerisystemer generelt Ferdigheter: - kunne benytte energibaserte modelleringsmetoder og båndgraf metoden spesielt til utvikling og strukturering av matematiske metoder for simulering og analyse av dynamiske systemer. - kunne vurdere ulike softwarepakkers egnethet til støtte i modelleringsprosessen og for løsning av simuleringsoppgaver og analyse av resultater. - kunne anvende ulike databaserte hjelpemidler for effektiv utvikling, implemeterin, feilsøking og analyse av matematiske modeller. - kunne tilegne seg ny kunnskap gjennom litteraturstudier og vurdering av vitenskapelig artikler innen området. - kunne utføre fagfellevurderinger innen forskningsområdet Generell kompetanse: - ha etablert et modent of reflektert syn på verdien av og bruken av matematisk modellering som hjelpemiddel til problemløsning og systemanalyse. - kunne kritisk vurdere den kunnskap som finnes i forskningsartikler samt vurdere hvor forskningsfronten innen emnets tema befinner seg.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger, dataøvinger og prosjekter. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng). Prosjektet kan dokumenteres i form av en vitenskapelig artikkel eller konferanse publikasjon.

Mer om vurdering

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas

Kursmateriell

Karnopp D., Margolis, D. L., Rosenberg R. C., "System Dynamics - Modeling, Simulation and Control of Mechatronic Systems" 5th Ed., John Wiley & Sons Inc. Artikler og notater.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MR8400 12.0 HØST 2013
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  12.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for marin teknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Prosjekt 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 50/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Prosjekt 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 50/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU