course-details-portlet

MGLU5520 - Praksis, Grunnskolelærerutdanning (5-10) 5. studieår

Om emnet

Nytt fra studieåret 2021/2022

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praksis 100/100 15 dager HJELPEMIDD

Faglig innhold

Hovedtema i femte studieår: Forsknings- og utviklingsarbeid 

I femte studieår skal studenten i samarbeid med praksisgruppa, praksislærer og faglærer fra NTNU, ha fokus på skolens og eget forsknings- og utviklingsarbeid. 

Læringsutbytte

Kunnskap 

Kandidaten  

 • har kunnskap om konkret forsknings- og utviklingsarbeid på praksisskolen 
 • har inngående kunnskap om barn og unges utvikling, læring og danning i ulike sosiale, flerkulturelle og digitale kontekster, og om hvordan kunnskapen kan anvendes for å tilpasse opplæringen til alle elevers forutsetninger og behov 
 • har inngående kunnskap om læreprosesser, tilrettelegging av undervisning, arbeidsmåter og vurderingsformer som fremmer inkluderende klasse- og læringsmiljø 

Ferdigheter 

Kandidaten 

 • kan ta selvstendig og individuelt ansvar for å planlegge, gjennomføre og vurdere egen undervisning.
 • kan analysere og forholde seg kritisk til nasjonal og internasjonal forskning og anvende denne kunnskapen i profesjonsutøvelsen 

Generell kompetanse   

Kandidaten 

 • Kan kritisk reflektere over egen og andres praksis med referanse til teori og forskning 
 • Har utviklet og kan anvende sin relasjonskompetanse i møte med elever og foresatte 
 • Kan styrke internasjonale og flerkulturelle perspektiv ved skolens arbeid og stimulere til demokratisk deltakelse og bærekraftig utvikling

Læringsformer og aktiviteter

Praksis er en studie-, utprøvings- og læringsarena. Gjennom praksisstudiene skal studentene bli kjent med elevers læring og utvikling og grunnskolens innhold, arbeidsformer og organisering på det aktuelle skoletrinn, samt få del i praksislæreres praksisteori. Gjennom observasjon, egen undervisning, veiledning og refleksjon skal studentene utvikle sin lærerrolle i et læringsfellesskap Studentenes undervisningsoppgaver består av planlegging, undervisning og etterarbeid i egne studiefag, men å delta i andre skolefag og aktiviteter som foregår innenfor den totale fagkretsen er også relevant. 

Skriving er et viktig redskap i studentenes lærings- og kommunikasjonsprosesser i praksisopplæringa. Bruken av ulike skriftlige dokumenter må ses i sammenheng med før- og etterveiledning.   

Arbeidsformer og læringsaktiviteter:   

Studentene skal 

 • planlegge, gjennomføre og vurdere undervisningsøkter som del av et praksisfellesskap 
 • prøve ut ulike arbeidsmåter, læremidler og vurderingsmåter tilpasset aktuelt skoletrinn 
 • skrive utfyllende planleggingsdokument som redskap i planlegging og vurdering av undervisning 
 • daglig skrive individuell refleksjonslogg, og med et kritisk blikk se dette i lys av teori, gjeldende læreplan, profesjonsetikk og egne erfaringer 

  Praksis høst: 15 dager på 5.- 10.trinn 

Mer om vurdering

All praksis er obligatorisk. 

15 dager praksis på 5.- 10.trinn i høstsemesteret 

Regler for fravær: 

Inntil 15% fravær krever dokumentasjon. Gyldig dokumentasjon er egenmelding for maks 3 dager, legemelding, eller forhåndsinnvilget permisjon av praksiskontoret. 

Gyldig fravær ut over 15% skal kompenseres med ekstradager i praksis i løpet av samme studieår. 

Ugyldig fravær blir vurdert til ikke bestått. Hele praksisen må da tas opp igjen neste gang denne praksisen arrangeres ordinært. 

Praksisstudiet skjer under veiledning og kontinuerlig vurdering. 

Praksislærer og oppfølgingslærer anbefaler praksisemnet til bestått/ikke bestått. 

En student kan ikke klage på vurderingsresultat i praksis. Studenten kan derimot klage på formelle feil i vurderingsprosessen. 

En student har adgang til ny praksisperiode en gang dersom første gang vurderes til ikke bestått. Det vises til forskrift om studier ved NTNU § 5-10.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10)

Forkunnskapskrav

Bestått praksisemner første, andre, tredje og fjerde studieår i grunnskolelærerutdanning 5-10. 

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng: 
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Praksis 100/100 HJELPEMIDD
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Praksis 100/100 HJELPEMIDD
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU