course-details-portlet

MGLU5504 - Vitenskapsteori og metode 5-10 (matematikk)

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 6 timer E

Faglig innhold

I dette emnet tar en opp vitenskapsteori og ulike forskningsmetoder og deres egnethet i ulike situasjoner. En studerer også ulike forskningsparadigmer og sammenhengen mellom ontologi, epistemologi og valg av forskningsmetoder. Hovedvekten vil ligge på kvalitative metoder. Under arbeidet med emnet vil studentene være i ferd med å starte på sitt eget forskningsarbeid. Derfor vil hjelp med å formulere problemstilling og å finne teori og metode for eget arbeid bli en sentral del av emnet. Sentralt i emnet er også det å komme i gang med skriving av masteroppgaven med vekt på oppbygging av vitenskapelig tekst, presis framstillingsmåte og riktig bruk av referansesystem.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om ulike forskningsparadigmer og sammenhenger mellom ontologisk og epistemologisk ståsted og valg av forskningsmetoder
 • har inngående kunnskap om særtrekk ved ulike forskningsdesign og forskningsmetoder
 • har inngående kunnskap om ulike metoder for innsamling og analyse av datamateriale
 • har inngående kunnskap om etiske aspekter ved forskning
 • har inngående kunnskap om presentasjon av forskning

Ferdigheter

Studenten

 • kan under veiledning utarbeide forskbare spørsmål som har relevans innenfor matematikkdidaktikk
 • kan designe og gjennomføre selvstendige forskningsprosjekt
 • kan gjøre begrunnede valg av metoder for innsamling og analyse av datamateriale
 • kan analysere og forholde seg kritisk til kunnskapskilder (faglitteratur og datamateriale) og anvende dem til å strukturere og formulere faglige resonnementer

Generell kompetanse

Studenten

 • kan gjøre rede for og begrunne metodologiske valg opp mot valg av forskningsfoku
 • kan analysere relevante problemstillinger knyttet til matematikkundervisning i skolen
 • kan bidra til nytenking og innovasjonsprosesser i matematikkfaget i skolen

Læringsformer og aktiviteter

Kurset organiseres i seminarer. Plasseringen av disse seminarene oppgis ved semesterstart. Mellom seminarene legges det opp til litteraturstudier og oppgaver som er knyttet til den enkelte students arbeid for å komme i gang med masteroppgaven. Arbeidsformene veksler mellom forelesning, arbeid med oppgaver, individuelt og i gruppe, diskusjoner, samt muntlige og skriftlige studentpresentasjoner. Faglige diskusjoner og annen faglig samhandling, for eksempel medstudentrespons, er viktige arbeids- og læringsformer, og det forventes at alle studentene bidrar aktivt i slike aktiviteter. Det er derfor viktig å delta i undervisningen.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav i henhold til emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidsrav:

Fem obligatoriske arbeidskrav, hvor av fire av fem må være godkjent man kan fremstille seg til eksamen. De obligatoriske arbeidskrav er knyttet til ulike faser av en forskningsreise i utdanningen. Dette inkluderer (a) å velge et paradigme, (b) gjennomføre en litteraturgjennomgang og definere et relevant forskningsproblem, (c) velge en forskningsmetodikk og utvikle datainnsamlingsinstrumenter, (d) skrive et forskningsforslag, og (e) gjennomføre en pilotstudie. Arbeidskrav inkluderer også å analysere både kvalitative og kvantitative data. Av disse fem arbeidekrav er fire skriftlige innleveringer og en er en muntlig presentasjon.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Forkunnskapskrav:

 • Bestått Matematikk 1 og Matematikk 2 (totalt 60 studiepoeng) eller tilsvarende.
 • Bestått FoU-oppgave i grunnskolelærerutdanningens tredje studieår.

Adgangsbegrensning og studierettskrav: - Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved grunnskolelærerutdanningen.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Matematikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 02.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL274 Sluppenvegen 14 4
SL317 Sluppenvegen 14 1
SL520 Sluppenvegen 14 28
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 25.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU