course-details-portlet

MGLU5120 - Praksis, Grunnskolelærerutdanning (1-7) 5. studieår

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2018/2019

Faglig innhold

Hovedtema i femte studieår: Forsknings- og utviklingsarbeid

Forsknings- og utviklingsarbeid relatert til skolen

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten
• har kunnskap om konkret forsknings- og utviklingsarbeid i praksisskolen

Ferdigheter
Kandidaten
• kan gjennomføre profesjonsrettete, praksisrelevante, selvstendige og avgrensede forskningsprosjekt i tråd med forskningsetiske normer

Generell kompetanse
Kandidaten
• kan kritisk vurdere egen og andres praksis med referanse til teori og forskning
• kan styrke internasjonale og flerkulturelle perspektiv ved skolens arbeid, stimulere til demokratisk deltakelse og bærekraftig utvikling

Læringsformer og aktiviteter

Praksis er en studie-, utprøvings- og læringsarena. Gjennom praksisstudiene skal studentene bli kjent med elevers læring og utvikling og grunnskolens innhold, arbeidsformer og organisering på det aktuelle skoletrinn, samt få del i praksislæreres praksisteori. Gjennom observasjon, egen undervisning, veiledning og refleksjon skal studentene utvikle sin lærerrolle i et læringsfellesskap. Studentene skal få undervise i sine studiefag, men praksisstudiene kan for øvrig foregå innenfor den totale fagkretsen som inngår i det aktuelle skoletrinn.

Skriving er et viktig redskap i studentenes lærings- og kommunikasjonsprosesser i praksisopplæringa. Bruken av ulike skriftlige dokumenter må ses i sammenheng med før- og etterveiledning. Arbeidsformer og læringsaktiviteter:

Studentene skal
• observere dagens skole med fokus på lærerrollen, arbeidsmåter og organisering
• observere lærere i ulike undervisningssituasjoner med fokus på klasse- og læringsledelse
• stille spørsmål til egen og andres læringsledelse som ledd i kritisk refleksjon
• planlegge, gjennomføre og vurdere undervisningsøkter som del av et praksisfellesskap
• prøve ut ulike arbeidsmåter, læremidler og vurderingsmåter tilpasset aktuelt skoletrinn
• bruke planleggingsdokumentet som redskap i planlegging og vurdering av undervisning
• skrive logg som refleksjon over erfaringer og se disse i lys av teori og gjeldende læreplan
• gjennomføre praksisoppgaver knyttet til fagstudiene

Praksis høst og vår
15 dager praksis på 1.-7.trinn

Mer om vurdering

All praksis er obligatorisk.
- 15 dager praksis på 1.-7.trinn

Kun sykdom eller forhåndsgodkjent permisjon er gyldig fravær.

Regler for gyldig og ugyldig fravær:
Inntil 15% fravær krever dokumentasjon. Gyldig dokumentasjon er egenmelding for maks 3 dager, legemelding ved sykdom, eller forhåndsinnvilget permisjon av praksiskontoret.

Gyldig fravær ut over 15% skal kompenseres med ekstradager i praksis.

Ugyldig fravær blir vurdert til ikke bestått. Hele praksisen må da tas opp igjen neste gang denne praksisen arrangeres ordinært.

Praksisstudiet skjer under veiledning og kontinuerlig vurdering.
Vurdering uttrykt ved bestått/ikke bestått fastsettes av praksislærer og oppfølgingslærer.

En student kan ikke klage på vurderingsresultat i praksis. Studenten kan derimot klage på formelle feil i vurderingsprosessen.

En student har adgang til ny praksisperiode en gang dersom første gang vurderes til ikke bestått. Det vises til forskrift om studier ved NTNU § 5-10.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7)

Forkunnskapskrav

Bestått praksisemner første, andre, tredje og fjerde studieår i grunnskolelærerutdanning 1-7.


Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng: 
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU