course-details-portlet

MGLU5107 - Filosofi som fag og praksis (1-7)

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100 ALLE

Faglig innhold

I emnet benyttes historisk og praktisk tilnærming til utforskning av sekulær og religiøs filosofi og etikk, og filosofi- og etikkdidaktisk forskning og teori. Ulike religioners og sekulære livssyns etiske tenkemåter, etikkdidaktikk, filosofisk samtale, dømmekraft og utvikling av kritisk tenkning inngår som obligatoriske tema. I emnets fagdidaktiske del øves analytisk evne og praktisk kyndighet i å drøfte etiske og filosofiske spørsmål.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om et utvalg retninger innfor filosofi og etikk
 • har avansert kunnskap i filosofi og filosofididaktikk, etikk og etikkdidaktikk
 • har inngående kunnskap om hvordan KRLE-opplæringen kan tilpasses alle elevers forutsetninger og behov
 • har inngående kunnskap om progresjon i KRLE-undervisning og elevers læring

Ferdigheter

Studenten

 • kan sammenligne og reflektere analytisk over forholdet mellom religiøse og sekulære teorier innenfor etikk og filosofi
 • kan sammenligne og reflektere analytisk over forholdet mellom utvalgte filosofiske retninger og mellom utvalgte etiske tenkemåter
 • kan anvende kunnskap om filosofiske retninger og filosofididaktikk i planlegging, gjennomføring og analyse av undervisningsmateriell og undervisningspraksis
 • kan anvende kunnskap om etiske tenkemåter og etikkdidaktikk i planlegging, gjennomføring og analyse av undervisningsmateriell og undervisningspraksis
 • kan analysere og forholde seg kritisk til nasjonal og internasjonal forskning knyttet til etikk- og filosofiundervisning, og kan anvende denne kunnskapen i profesjonsutøvelsen
 • kan planlegge og gjennomføre undervisning i KRLE-faget som fremmer elevens filosofiske og etiske tenkemåter

Generell kompetanse

Studenten

 • kan på systematisk vis planlegge, evaluere og revidere læringsopplegg med masterfaget som grunnlag
 • kan på et avansert nivå formidle og kommunisere om faglige problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelsen, og har profesjonsfaglig digital kompetanse -
 • kan bidra til utviklingsarbeid som fremmer faglig og pedagogisk nytenkning i skolen

Læringsformer og aktiviteter

Studiet organiseres i seminarer. Tidspunkt og innhold i seminarene oppgis ved studiestart. Mellom seminarene legges det opp til litteraturstudier og arbeid med oppgaver. Arbeidsformene veksler mellom forelesning, arbeid med oppgaver, individuelt og i gruppe, diskusjoner, samt muntlige og skriftlige studentpresentasjoner. Faglige diskusjoner og annen faglig samhandling, for eksempel medstudentrespons, er viktige arbeids- og læringsformer, og det forventes at alle studentene bidrar aktivt i slike aktiviteter. Det er derfor viktig å delta i undervisningen.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

OBLIGATORISKE ARBEIDSKRAV:

Deltagelse i filosofiske samtaler i undervisningen og lede filosofiske samtaler i andre kontekster. Refleksjonstekster knyttet til de filosofiske samtalene. Muntlige presentasjoner. Fagtekst knyttet til erfaring med ledelse av filosofisk samtale. Detaljerte krav og innleveringsfrister blir kunngjort ved semesterstart.

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.

VURDERING:

Individuell semesteroppgave Karakterskala: A-F.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Bestått KRLE 1 og KRLE 2 (totalt 60 studiepoeng).

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Religion, Livssyn og etikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 ALLE

Utlevering
08.12.2023

Innlevering
15.12.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU