course-details-portlet

MGLU5107 - KRLE 3 (1-7) emne 3: Filosofi som fag og praksis

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

I emnet benyttes historisk og praktisk tilnærming til utforskning av sekulær og religiøs filosofi og etikk, og filosofi- og etikkdidaktisk teori/forskning og arbeidsmåter.

Både innenfor filosofi og etikk utgjøres pensum av en obligatorisk del og valg mellom ulike fordypninger. Etikkdidaktikk, filosofisk samtale, politisk filosofi, eksistensialistisk filosofi, danning, dømmekraft og utvikling av kritisk tenkning inngår som obligatoriske emner. De valgbare emnene åpner for fordypning i estetisk filosofi, epistemologi, retorikk og ulike religioners og sekulære livssyns etiske tenkemåter.

I emnets fagdidaktiske del øves analytisk evne og praktisk kyndighet i å drøfte etiske og filosofiske spørsmål knyttet til elevers livssituasjon.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten
- har inngående kunnskap om et utvalg retninger innfor filosofi og etikk
- har avansert kunnskap i filosofi og filosofididaktikk, etikk og etikkdidaktikk
- har inngående kunnskap om relevant forskning og teori og vitenskapelige tenkemåter, forskningsmetoder og etikk
- har inngående kunnskap om hvordan KRLE-opplæringen kan tilpasses alle elevers forutsetninger og behov
- har inngående kunnskap om begynneropplæring med relevans for KRLE
- har inngående kunnskap om progresjon i KRLE-undervisning og elevers læring

Ferdigheter
Kandidaten
- kan sammenligne og reflektere analytisk over forholdet mellom religiøse og sekulære teorier innenfor etikk, politikk, filosofi og danning
- kan sammenligne og reflektere analytisk over forholdet mellom utvalgte filosofiske retninger og mellom utvalgte etiske tenkemåter
- kan anvende kunnskap om filosofiske retninger og filosofididaktikk i planlegging, gjennomføring og analyse av undervisningsmateriell og undervisningspraksis
- kan anvende kunnskap om etiske tenkemåter og etikkdidaktikk i planlegging, gjennomføring og analyse av undervisningsmateriell og undervisningspraksis
- kan analysere og forholde seg kritisk til nasjonal og internasjonal forskning knyttet til etikk- og filosofiundervisning, og kan anvende denne kunnskapen i profesjonsutøvelsen
- kan planlegge og gjennomføre undervisning i KRLE-faget som fremmer elevens filosofiske og etiske tenkemåter
- kan på avansert nivå anvende prinsipp for KRLE-fagets læringsorienterte vurdering og slik bidra til at elevene lærer å reflektere over egen læring og utvikling
- kan vurdere digitale uttrykk og ressurser kritisk og bruke dem i opplæringen på måter som styrker og utvikler KRLE-fagets didaktikk

Generell kompetanse
Kandidaten
- kan på systematisk vis planlegge, evaluere og revidere læringsopplegg med KRLE-faget som grunnlag
- kan på et avansert nivå formidle og kommunisere om faglige problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelsen, og har profesjonsfaglig digital kompetanse
- kan bidra til utviklingsarbeid som fremmer faglig og pedagogisk nytenkning i skolen

Læringsformer og aktiviteter

Studiet organiseres i seminarer. Tidspunkt og innhold i seminarene oppgis ved studiesterstart. Mellom seminarene legges det opp til litteraturstudier og arbeid med oppgaver.

Arbeidsformene veksler mellom forelesning, arbeid med oppgaver, individuelt og i gruppe, diskusjoner, samt muntlige og skriftlige studentpresentasjoner. Tema som er egnet for det, undervises i fellesforelesninger.

Faglige diskusjoner og annen faglig samhandling, for eksempel medstudentrespons, er viktige arbeids- og læringsformer, og det forventes at alle studentene bidrar aktivt i slike aktiviteter. Det er derfor viktig å delta i undervisningen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

OBLIGATORISKE ARBEIDSKRAV:
- Deltagelse i minst 8 filosofiske samtaler i undervisningen
- 5 refleksjonstekster knyttet til undervisning og/eller pensum
- 2 muntlige presentasjoner
- 1 fagtekst knyttet til erfaring med ledelse av filosofisk samtale

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.

VURDERING:
Individuell semesteroppgave
Karakterskala: A-F

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7)

Forkunnskapskrav

Bestått KRLE 1 og KRLE 2 (totalt 60 studiepoeng).


Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU