course-details-portlet

MGLU4520 - Praksis, Grunnskolelærerutdanning (5-10) 4. studieår

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praksis 100/100 15 dager HJELPEMIDD

Faglig innhold

Hovedtema i fjerde studieår: Endringskompetanse og skolen som organisasjon.

I fjerde studieår skal studenten, i samarbeid med praksisgruppa, praksislærer og oppfølgingslærer, ha fokus på profesjonsutøvelse i skolen som organisasjon i utvikling, og læreren som deltaker i profesjonelle fellesskap. I tillegg skal studenten ha fokus på samarbeid med foresatte, PPT og andre samarbeidspartnere.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har inngående kunnskap om skolen som organisasjon og dens mandat, verdigrunnlag og plass i samfunnet.
 • har brei kunnskap om hvordan lærere samarbeider med ulike samarbeidspartnere.
 • har kunnskap om hvordan skolen kan samspille med lokalt samfunns-, arbeids- og kulturlivhar fagdidaktisk og pedagogisk kunnskap om utvikling av kreativ og variert undervisning tilpasset elevenes behov.
 • har innsikt i hvordan skolen jobber med å utvikle lærernes kompetanse, inkludert digital kompetanse, og hvordan intern kompetanseheving organiseres og gjennomføres.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan bruke fagdidaktisk og pedagogisk kunnskap i planlegging, gjennomføring og ledelse av kreativ og variert undervisning tilpasset elevenes behov.
 • kan samhandle med elever og kollegaer i utvikling av inkluderende, kreative, trygge og helsefremmende læringsmiljøer
 • kan legge til rette for erfaringer og opplevelser gjennom ulike estetiske uttrykk, formidling og framføringer som er med på å utvikle selvtillit og identitet hos elevene.
 • kan ta stadig mer selvstendig ansvar for å planlegge, lede og vurdere undervisning

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har endrings- og utviklingskompetanse som bidrar til samarbeid om faglig og pedagogisk nytenking i skolen.
 • kan med grunnlag i teori og forskning kritisk vurdere egen og andres praksis.

Læringsformer og aktiviteter

Praksis er en studie-, utprøvings- og læringsarena. Gjennom praksisstudiene skal studentene tilegne seg inngående kunnskap om elevers læring og utvikling og grunnskolens innhold, arbeidsformer og organisering på det aktuelle skoletrinn, samt få innsikt i praksislæreres praksisteori. Gjennom observasjon, egen undervisning, veiledning og refleksjon skal studentene videreutvikle sin lærerrolle i læringsfellesskapet. Studentenes undervisningsoppgaver består av planlegging, undervisning og etterarbeid i egne studiefag, men å delta i andre skolefag og aktiviteter som foregår innenfor den totale fagkretsen er også relevant.

Skriving er et viktig redskap i studentenes lærings- og kommunikasjonsprosesser i praksisopplæringa. Bruken av ulike skriftlige dokumenter må ses i sammenheng med før- og etterveiledning.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter:

Studentene skal

 • prøve ut ulike arbeidsmåter, læremidler og vurderingsmåter som ledd i egen profesjonsutvikling.
 • skrive utfyllende planleggingsdokument som redskap i planlegging og vurdering av undervisning
 • daglig skrive individuell refleksjonslogg, og med et kritisk blikk reflektere i lys av teori, gjeldende læreplan og profesjonsetiske perspektiv
 • observere og kartlegge særtrekk ved skolen som organisasjon og praksisskolens utviklingsarbeid
 • delta i teammøter og personalmøter, og om mulig møter med foresatte og skolens eksterne samarbeidspartnere.

Mer om vurdering

 • 15 dager praksis på 5.- 10.trinn
 • All praksis er obligatorisk.
 • Kun sykdom eller forhåndsgodkjent permisjon er gyldig fravær.
 • Praksisstudiet skjer under veiledning og kontinuerlig vurdering.
 • Praksislærer og oppfølgingslærer anbefaler praksisemnet til bestått/ikke bestått.
 • En student kan ikke klage på vurderingsresultat i praksis. Studenten kan derimot klage på formelle feil i vurderingsprosessen.
 • En student har adgang til ny praksisperiode en gang dersom første gang vurderes til ikke bestått. Det vises til forskrift om studier ved NTNU § 5-10.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Bestått praksisemner første, andre og tredje studieår i grunnskolelærerutdanning 5-10.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng: 
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Praksis 100/100 HJELPEMIDD
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU