MGLU4503 - Læring og undervisning av matematikk (5-10)

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Emnet gir en dypere forståelse av teorier for læring og undervisning av matematikk og diskuterer hvilke konsekvenser slik forståelse bør ha for undervisning i matematikk. Spesielt vil en studere sosiokulturelle teorier og hvordan disse kan belyse læring av matematikk. Studentene vil ved hjelp av teori og praksis utvikle sin evne til å gjøre begrunnede valg med tanke på å organisere elevers muligheter for læring av matematikk. Studentene vil videreutvikle sin kompetanse i å vurdere og analysere læring og undervisning av matematikk på trinn 5-10 i praksisfeltet.

De matematiske temaene i emnet er hovedsakelig hentet fra algebra. En vil blant annet arbeide med to ulike tilnærminger til algebra i skolematematikken: algebra som generalisert aritmetikk og algebra som generalisering av mønster. Abstrakt algebra (gruppeteori) vil være et viktig tema for å belyse det strukturelle aspektet ved algebra.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten
o har avansert kunnskap om ulike sentrale teorier for læring og undervisning av matematikk
o har kunnskap om ulike elementer som algebra består av og hvordan disse er knyttet til andre emner i skolematematikken
o har inngående kunnskap om sentrale aspekter ved læring og undervisning av algebra
o har inngående kunnskap om algebra som eksempel på en aksiomatisk oppbygd struktur
o har inngående kunnskap om det epistemologiske grunnlaget for sentrale tema i skolefaget matematikk

Ferdigheter
Kandidaten
o kan med utgangspunkt i aktuell teori planlegge, gjennomføre og kritisk analysere et undervisningsopplegg for trinn 5-10 innenfor et matematisk tema
o kan resonnere algebraisk i situasjoner knyttet til tallbehandling og i situasjoner knyttet til mønster i tall- og figurfølger
o kan analysere elevers algebraiske tenkning, med bruk av forskningslitteratur
o kan analysere og forholde seg kritisk til forskning innenfor aktuelle områder av matematikkdidaktikk

Generell kompetanse
Kandidaten
o kan gjennomføre en epistemologisk analyse av et område fra skolematematikken
o kan gjøre teoriforankrede valg med tanke på organisering av elevers muligheter for læring av matematikk
o har kunnskap om relevant, nyere matematikkdidaktisk forskning
o kan presentere resultatet av teoriforankrede, empirisk baserte undersøkelser innenfor trinn 5-10

Læringsformer og aktiviteter

Arbeidsformene veksler mellom forelesning, arbeid med oppgaver (individuelt og i gruppe), diskusjoner, samt muntlige og skriftlige studentpresentasjoner.

Faglige diskusjoner og annen faglig samhandling er en viktig arbeids- og læringsform, og det forventes at alle studentene bidrar aktivt i slike aktiviteter. Det er derfor viktig å delta i undervisningen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10)

Forkunnskapskrav

Bestått Matematikk 1 (30 studiepoeng) eller tilsvarende.
Emnet er obligatorisk for studenter med studierett på grunnskolelærerutdanning 5-10 med studieretning master i matematikk. Emnet er også obligatorisk for studenter med studierett på grunnskolelærerutdanning 5-10 med studieretning master i spesialpedagogikk eller profesjonspedagogikk, dersom studenten har 60 studiepoeng i matematikk. Dersom det er ledig kapasitet, vil det være mulig å ta emnet for studenter som har studierett ved annet studieprogram ved NTNU, og som dekker forkunnskapskravet. Plasser innenfor emnet tildeles etter følgende prioritet:
1. Studenter som har studierett grunnskolelærerutdanning 5-10 med studieretning master i matematikk, master i spesialpedagogikk eller master i profesjonspedagogikk
2. Studenter som har studierett ved et annet studieprogram ved NTNU.

Adgangsbegrensning:
Maksimalt 35 studenter.
Oppgitt antall er maksimalt antall studenter per gruppe. Fakultetet kan vurdere å opprette flere studentgrupper i emnet dersom søkertilfanget tilsier dette og fakultet har kapasitet.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.