course-details-portlet

MGLU4112 - KRLE 3 (1-7) emne 2: Religioner og livssyn i samfunn og historie som tema for undervisning og forskning

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager ALLE

Faglig innhold

I emnet tematiseres vitenskapelige tilnærminger til studiet av religioner og livssyn med vekt på institusjoners og organisasjoners utvikling/endringer opp gjennom historien, og hvordan dette har kommet og kommer til uttrykk i media, på sosiale arenaer og i materiell kultur. Emnet tematiserer historiske og sosiologiske perspektivers vitenskapsteoretiske og historiske posisjon med religions- og livssynsforskning som (historisk og aktuell) kontekst.

I emnets fagdidaktiske del utforskes den empiriske forekomsten av historiske og sosiologiske perspektiv i KRLE-fagets planverk, læremidler og praksis. Fagdidaktiske perspektiv på muligheter og utfordringer knyttet til denne vitenskapelige tilnærmingen til studier av religioner og livssyn blir presentert og drøftet.

Omfanget av pensum og undervisning knyttet til kristendommen og andre KRLE-faglige tema vil være om lag som i grunnskolens læreplan.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten
- har inngående kunnskap om forholdet mellom institusjonaliserte former for religion og livssyn, individers religion og livssyn og religioner og livssyns rolle i samfunn
- har avansert kunnskap om kristne institusjoner i historisk og aktuelt perspektiv
- har avansert kunnskap om institusjoner i en valgt religion eller et valgt livssyn i historisk og aktuelt perspektiv.
- har inngående kunnskap om religion og livssyn som medierte fenomen, og hvordan dette påvirker religion og livssyn i samfunn og skole.
- har avansert kunnskap i KRLE og KRLE-faglig didaktikk med fokus på institusjoner og historie
- har inngående kunnskap om relevant forskning og teori og vitenskapelige tenkemåter, forskningsmetoder og etikk
- har inngående kunnskap om hvordan KRLE-opplæringen kan tilpasses alle elevers forutsetninger og behov
- har inngående kunnskap om begynneropplæring med relevans for KRLE
- har inngående kunnskap om progresjon i KRLE-undervisning og elevers læring

Ferdigheter
Kandidaten
- kan sammenligne og reflektere over forholdet mellom institusjonaliserte former for religion og livssyn, individers religion og livssyn og religioner og livssyns rolle i samfunn
- kan sammenligne ulike tilnærmingsmåter til religioner og livssyn og anvende et institusjon- og historie/samfunnsperspektiv i presentasjon av religioner og livssyn
- kan analysere og forholde seg kritisk til nasjonal og internasjonal forskning knyttet til religions- og livssynsundervisning, og kan anvende denne kunnskapen i profesjonsutøvelsen
- har inngående kunnskap om arbeid med kontroversielle temaer i KRLE-faget, og hvordan dette arbeidet kan inngå i skolens arbeid knyttet til samfunnskriser og -konflikter.
- kan planlegge og gjennomføre undervisning i KRLE som fremmer elevens vitenskapelige tenkemåter
- kan på avansert nivå anvende prinsipp for KRLE-fagets læringsorienterte vurdering og slik bidra til at elevene lærer å reflektere over egen læring og utvikling
- kan utvikle, gjennomføre og evaluere forskningsbasert begynneropplæring som er forankra i avansert kunnskap
- kan vurdere digitale uttrykk og ressurser kritisk og bruke dem i opplæringen på måter som styrker og utvikler KRLE-fagets didaktikk

Generell kompetanse
Kandidaten
- kan analysere og vurdere relevante faglige og etiske problemstillinger og bidra til utvikling av faglig felleskap på den enkelte skole
- kan på systematisk vis planlegge, evaluere og revidere læringsopplegg med KRLE-faget som grunnlag

Læringsformer og aktiviteter

Studiet organiseres i seminarer. Tidspunkt og innhold i seminarene oppgis ved semesterstart. Mellom seminarene legges det opp til litteraturstudier og oppgaver som skal støtte kandidatens arbeid med å oppnå emnets læringsutbytte.

Arbeidsformene veksler mellom forelesning, arbeid med oppgaver, individuelt og i gruppe, diskusjoner, samt muntlige og skriftlige studentpresentasjoner. Tema som er egnet for det, undervises i fellesforelesninger.

Faglige diskusjoner og annen faglig samhandling, for eksempel medstudentrespons, er viktige arbeids- og læringsformer, og det forventes at alle studentene bidrar aktivt i slike aktiviteter. Det er derfor viktig å delta i undervisningen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht. Emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

OBLIGATORISKE ARBEIDSKRAV
Inntil 3 skriftlige og 3 muntlige presentasjoner, samt respons på medstudenters skriftlige og muntlige presentasjoner.

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen.


VURDERING
Hjemmeeksamen, 3 dager, karakterskala A-F

Delvurderinger kan tas opp eller forbedres enkeltvis.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7)

Forkunnskapskrav

Bestått KRLE 1 (KRLE1 E1 + KRLE1 E2 til sammen 30 studiepoeng) eller tilsvarende

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE

Utlevering 25.05.2021

Innlevering 27.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU