MGLU4112 - KRLE 3 (1-7) emne 2: Religioner og livssyn i samfunn og historie som tema for undervisning og forskning

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

I emnet tematiseres vitenskapelige tilnærminger til studiet av religioner og livssyn med vekt på institusjoners og organisasjoners utvikling/endringer opp gjennom historien. Emnet tematiserer historiske og sosiologiske perspektivers vitenskapsteoretiske og historiske posisjon med religions- og livssynsforskning som (historisk og aktuell) kontekst.

I emnets fagdidaktiske del utforskes den empiriske forekomsten av historiske og sosiologiske perspektiv i KRLE-fagets planverk, læremidler og praksis. Fagdidaktiske perspektiv på muligheter og utfordringer knyttet til denne vitenskapelige tilnærmingen til studier av religioner og livssyn blir presentert og drøftet.

Omfanget av pensum og undervisning knyttet til kristendommen og andre KRLE-faglige tema vil være om lag som i grunnskolens læreplan.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten
- har inngående kunnskap om forholdet mellom institusjonaliserte former for religion og livssyn, individers religion og livssyn og religioner og livssyns rolle i samfunn
- har avansert kunnskap om kristne institusjoner i historisk og aktuelt perspektiv
- har avansert kunnskap om institusjoner i en valgt religion eller et valgt livssyn i historisk og aktuelt perspektiv.
- har avansert kunnskap i KRLE og KRLE-faglig didaktikk med fokus på institusjoner og historie
- har inngående kunnskap om relevant forskning og teori og vitenskapelige tenkemåter, forskningsmetoder og etikk
- har inngående kunnskap om hvordan KRLE-opplæringen kan tilpasses alle elevers forutsetninger og behov
- har inngående kunnskap om begynneropplæring med relevans for KRLE
- har inngående kunnskap om progresjon i KRLE-undervisning og elevers læring

Ferdigheter
Kandidaten
- kan sammenligne og reflektere over forholdet mellom institusjonaliserte former for religion og livssyn, individers religion og livssyn og religioner og livssyns rolle i samfunn
- kan sammenligne ulike tilnærmingsmåter til religioner og livssyn og anvende et institusjon- og historie/samfunnsperspektiv i presentasjon av religioner og livssyn
- kan analysere og forholde seg kritisk til nasjonal og internasjonal forskning knyttet til religions- og livssynsundervisning, og kan anvende denne kunnskapen i profesjonsutøvelsen
- kan planlegge og gjennomføre undervisning i KRLE som fremmer elevens vitenskapelige tenkemåter
- kan på avansert nivå anvende prinsipp for KRLE-fagets læringsorienterte vurdering og slik bidra til at elevene lærer å reflektere over egen læring og utvikling
- kan utvikle, gjennomføre og evaluere forskningsbasert begynneropplæring som er forankra i avansert kunnskap
- kan vurdere digitale uttrykk og ressurser kritisk og bruke dem i opplæringen på måter som styrker og utvikler KRLE-fagets didaktikk

Generell kompetanse
Kandidaten
- kan analysere og vurdere relevante faglige og etiske problemstillinger og bidra til utvikling av faglig felleskap på den enkelte skole
- kan på systematisk vis planlegge, evaluere og revidere læringsopplegg med KRLE-faget som grunnlag

Læringsformer og aktiviteter

Studiet organiseres i seminarer. Tidspunkt og innhold i seminarene oppgis ved semesterstart. Mellom seminarene legges det opp til litteraturstudier og oppgaver som skal støtte kandidatens arbeid med å oppnå emnets læringsutbytte.

Arbeidsformene veksler mellom forelesning, arbeid med oppgaver, individuelt og i gruppe, diskusjoner, samt muntlige og skriftlige studentpresentasjoner. Tema som er egnet for det, undervises i fellesforelesninger.

Faglige diskusjoner og annen faglig samhandling, for eksempel medstudentrespons, er viktige arbeids- og læringsformer, og det forventes at alle studentene bidrar aktivt i slike aktiviteter. Det er derfor viktig å delta i undervisningen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht. Emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

OBLIGATORISKE ARBEIDSKRAV
Inntil 3 skriftlige og 3 muntlige presentasjoner, samt respons på medstudenters skriftlige og muntlige presentasjoner.

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.


VURDERING
Hjemmeeksamen, 3 dager, karakterskala A-F

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.
Delvurderinger kan tas opp eller forbedres enkeltvis.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7)

Forkunnskapskrav

Bestått KRLE 1 (KRLE1 E1 + KRLE1 E2 til sammen 30 studiepoeng) eller tilsvarende.

Emnet er obligatorisk for studenter med studierett på grunnskolelærerutdanning 1-7 med studieretning master i KRLE. Emnet er også obligatorisk for studenter med studierett på grunnskolelærerutdanning 1-7 med studieretning master i spesialpedagogikk eller profesjonspedagogikk, dersom studenten har 60 studiepoeng i KRLE. Dersom det er ledig kapasitet, vil det være mulig å ta emnet for studenter som har studierett ved annet studieprogram ved NTNU, og som dekker forkunnskapskravet. Plasser innenfor emnet tildeles etter følgende prioritet:

1. Studenter som har studierett grunnskolelærerutdanning 1-7 med studieretning master i KRLE, master i spesialpedagogikk eller master i profesjonspedagogikk
2. Studenter som har studierett ved et annet studieprogram ved NTNU.

Adgangsbegrensning:
Maksimalt 35 studenter.
Oppgitt antall er maksimalt antall studenter per gruppe. Fakultetet kan vurdere å opprette flere studentgrupper i emnet dersom søkertilfanget tilsier dette og fakultet har kapasitet.

Kursmateriell

Pensumlistene er veiledende.
Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.