course-details-portlet

MGLU4112 - Religion og livssyn i samfunn og historie som tema for undervisning og forskning (1-7)

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager ALLE

Faglig innhold

I emnet tematiseres vitenskapelige tilnærminger til studiet av religioner og livssyn med vekt på institusjoners og organisasjoners utvikling/endringer opp gjennom historien, og hvordan dette har kommet og kommer til uttrykk i media, på sosiale arenaer og i materiell kultur. Emnet tematiserer historiske og sosiologiske perspektivers vitenskapsteoretiske og historiske posisjon med religions- og livssynsforskning som (historisk og aktuell) kontekst. I emnets fagdidaktiske del utforskes den empiriske forekomsten av historiske og sosiologiske perspektiv i KRLE-fagets planverk, læremidler og praksis. Fagdidaktiske perspektiv på muligheter og utfordringer knyttet til denne vitenskapelige tilnærmingen til studier av religioner og livssyn blir presentert og drøftet. Omfanget av pensum og undervisning knyttet til kristendommen og andre KRLE-faglige tema vil være om lag som i grunnskolens læreplan.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om forholdet mellom institusjonaliserte former for religion og livssyn, individers religion og livssyn og religioner og livssyns rolle i samfunn
 • har avansert kunnskap om kristne institusjoner i historisk og aktuelt perspektiv
 • har avansert kunnskap om institusjoner i en valgt religion eller et valgt livssyn i historisk og aktuelt perspektiv
 • har inngående kunnskap om religion og livssyn som medierte fenomen, og hvordan dette påvirker religion og livssyn i samfunn og skole
 • har avansert kunnskap i KRLE og KRLE-faglig didaktikk med fokus på institusjoner og historie
 • har inngående kunnskap om relevant forskning og teori og vitenskapelige tenkemåter, forskningsmetoder og etikk
 • har inngående kunnskap om hvordan KRLE-opplæringen kan tilpasses alle elevers forutsetninger og behov
 • har inngående kunnskap om begynneropplæring med relevans for KRLE
 • har inngående kunnskap om progresjon i KRLE-undervisning og elevers læring

Ferdigheter

Studenten

 • kan sammenligne og reflektere over forholdet mellom institusjonaliserte former for religion og livssyn, individers religion og livssyn og religioner og livssyns rolle i samfunn
 • kan sammenligne ulike tilnærmingsmåter til religioner og livssyn og anvende et institusjon- og historie/samfunnsperspektiv i presentasjon av religioner og livssyn
 • kan analysere og forholde seg kritisk til nasjonal og internasjonal forskning knyttet til religions- og livssynsundervisning, og kan anvende denne kunnskapen i profesjonsutøvelsen
 • har inngående kunnskap om arbeid med kontroversielle temaer i KRLE-faget, og hvordan dette arbeidet kan inngå i skolens arbeid knyttet til samfunnskriser og -konflikter
 • kan planlegge og gjennomføre undervisning i KRLE som fremmer elevens vitenskapelige tenkemåter
 • kan på avansert nivå anvende prinsipp for KRLE-fagets læringsorienterte vurdering og slik bidra til at elevene lærer å reflektere over egen læring og utvikling
 • kan utvikle, gjennomføre og evaluere forskningsbasert begynneropplæring som er forankra i avansert kunnskap
 • kan vurdere digitale uttrykk og ressurser kritisk og bruke dem i opplæringen på måter som styrker og utvikler KRLE-fagets didaktikk

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere og vurdere relevante faglige og etiske problemstillinger og bidra til utvikling av faglig felleskap på den enkelte skole
 • kan på systematisk vis planlegge, evaluere og revidere læringsopplegg med KRLE-faget som grunnlag

Læringsformer og aktiviteter

Studiet organiseres i seminarer. Tidspunkt og innhold i seminarene oppgis ved semesterstart. Mellom seminarene legges det opp til litteraturstudier og oppgaver som skal støtte kandidatens arbeid med å oppnå emnets læringsutbytte. Arbeidsformene veksler mellom forelesning, arbeid med oppgaver, individuelt og i gruppe, diskusjoner, samt muntlige og skriftlige studentpresentasjoner. Tema som er egnet for det, undervises i fellesforelesninger. Faglige diskusjoner og annen faglig samhandling, for eksempel medstudentrespons, er viktige arbeids- og læringsformer, og det forventes at alle studentene bidrar aktivt i slike aktiviteter. Det er derfor viktig å delta i undervisningen.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav iht. Emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

OBLIGATORISKE ARBEIDSKRAV Inntil 3 skriftlige og 3 muntlige presentasjoner, samt respons på medstudenters skriftlige og muntlige presentasjoner. Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. VURDERING Hjemmeeksamen, 3 dager, karakterskala A-F.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Bestått KRLE 1, 30 studiepoeng (MGLU1108 og MGLU2108) eller tilsvarende.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Religion, Livssyn og etikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Hjemme-eksamen 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU