course-details-portlet

MGLU3522 - Engelsk 2 (5-10)

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
FOU oppgave 0/100 Bestått/ Ikke bestått
Hjemmeeksamen 51/100 7 dager Bokstavkarakterer
Muntlig eksamen 49/100 30 minutter Bokstavkarakterer A

Faglig innhold

Engelsk 2 bygger på Engelsk 1 og gir større innsikt i engelskdidaktiske spørsmål i opplæringen av elever på mellomtrinnet og på ungdomskolen. Emnet omfatter videreutvikling av studentens egen språkferdighet og tekstkompetanse. Studentene vil videreutvikle sine kunnskaper om språkets strukturer, engelsk som verdensspråk, engelskspråklige tekster, både muntlige, skriftlige og visuelle, og samfunnsspørsmål knyttet til den engelsktalende verden. Engelsk 2 gir økt erfaring i bruk av inspirerende og læringsfremmende aktiviteter og arbeidsmåter og økt innsikt i valg og bruk av tekster og andre læringsressurser. Under veiledning utformer og gjennomfører studentene et forskningsprosjekt som dokumenteres gjennom en skriftlig oppgave, FOU-oppgaven. Tema for oppgaven avgjøres av studentene selv i samråd med veilederne og vil derfor variere fra student til student.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har

 • kunnskap om engelsk som verdensspråk og hva dette innebærer for utviklingen av språklig, kommunikativ og interkulturell kompetanse
 • kunnskap om variasjon i engelsk som første-, andre- og fremmedspråk
 • detaljert kunnskap om tilegnelse av ordtilfang og om lingvistiske strukturer i engelsk fra lyd- til tekstnivå
 • omfattende kunnskap om flerspråklighet som ressurs i klasserommet
 • kunnskap om et rikt utvalg av litterære tekster, muntlige, skriftlige og visuelle, samt andre kulturelle uttrykk som kan brukes i undervisning
 • kunnskap om samfunnsliv, historie og et rikt utvalg kulturelle- og litterære uttrykk i den engelsktalende verden
 • kunnskap om sjangere og deres sentrale kjennetegn, samt normer for akademisk tekstproduksjon, ansvarlig kildebruk og personvern
 • detaljert kunnskap innenfor et avgrenset område av engelsk fagdidaktikk
 • kunnskap om hva som kreves av en akademisk fagtekst innen engelskfaglig didaktisk forskning, inkludert referansestandarder for akademiske fagtekster
 • kunnskap om sentrale dokumenter og ressurser for engelskfaget

Ferdigheter

Studenten kan

 • bruke engelsk muntlig og skriftlig, sikkert og funksjonelt, for ulike formål
 • planlegge, lede og kritisk vurdere varierte og differensierte læringsaktiviteter, også digitale og tverrfaglige, som fremmer dybdelæring og utvikling av de grunnleggende ferdighetene
 • velge ut, analysere, drøfte og tilrettelegge engelskspråklige tekster i ulike sjangere for barn og unge, samt anvende et presist og tilpasset begrepsapparat i arbeidet med tekst
 • innhente og tilrettelegge informasjon om samfunnsspørsmål og kulturelle tema til bruk i undervisningen, blant annet i tverrfaglige prosjekt
 • finne fram til, forstå, vise til og reflektere over relevant engelskfaglig forskningslitteratur og skrive akademiske fagtekster
 • kartlegge og vurdere grunnleggende språkferdigheter, sette i verk relevante tiltak for tilpasset opplæring og oppdage elevers lese- og skrivevansker
 • bruke underveis- og sluttvurdering for å veilede elever i engelskopplæringen
 • tilrettelegge for elevenes læring om og videre utforsking av samfunnsliv, historie og kulturer i den engelsktalende verden med vekt på sammenligning med egen kultur

Generell kompetanse

Studenten kan

 • arbeide selvstendig og sammen med andre for å kartlegge og tilrettelegge for elevers læring og utvikling
 • vedlikeholde og utvikle egen språklig og didaktisk kompetanse og bidra til faglig utvikling og nytenkning
 • reflektere kritisk over egen læring og undervisningspraksis i lys av etiske grunnverdier og skolens ansvar for barn og unges personlige vekst

Læringsformer og aktiviteter

Engelsk er et språk-, kultur-, og litteraturfag. Emnet krever at studentene forstår disse komponentene individuelt og i sammenheng. Aktiv deltakelse er forventet gjennom hele studieprosessen. Det forutsettes at studenter tilegner seg lærestoff gjennom selvstudium utenom den organiserte undervisningstida, gjennom arbeid i grupper og gjennom den digitale læringsplattformen. FOU-oppgaven er et selvstendig arbeid med individuell veiledning. Studentene blir vurdert underveis i studiet, og vil få skriftlige og muntlige tilbakemeldinger fra faglærer og medstudenter. Engelsk er undervisnings- og kommunikasjonsspråk. Det forventes at studentene bruker språket aktivt i undervisning og i skriftlig og muntlig kommunikasjon med medstudenter og faglærere. Videre forventes det at studentene bruker universitetsbiblioteket aktivt og forbereder seg til planlagt undervisning. Gjennom prosess- og produktorientert arbeid med oppgavene og egenvurdering av disse, samt fremføringer og aktiv deltakelse i undervisningen, sikres studenten både medvirkning og veiledning i sin studieprogresjon.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeider i henhold til emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav

 • 2 tekstoppgaver
 • 2 muntlige presentasjoner
 • Inntil 8 læringsaktiviteter
 • 1 skriftlig plan for datainnsamling og analysemetoder i FOU-oppgaven
 • 1 skriftlig sammendrag/fremdriftsrapport av FOU-oppgaven
 • 75% obligatorisk oppmøte til all timeplanlagt undervisning

Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne ta eksamen.

Vurdering

 • Individuell muntlig eksamen (med forberedelsestid)
 • Individuell hjemmeeksamen
 • En skriftlig individuell akademisk fagtekst som omhandler et eget forskningsprosjekt (FOU-oppgave).

  Ved stryk på FoU-oppgaven er det anledning til å levere forbedret oppgave til vurdering én gang (regnes som eksamensforsøk nummer to). Ved tredje eksamensforsøk må det leveres en helt ny oppgave.

  Alle vurderingsdeler må være bestått for endelig karakter i emnet. Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU. Delvurderinger kan tas opp enkeltvis. Det er anledning til å klage på delvurderinger i emnet (gjelder ikke muntlig eksamen).

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10) - enkelte retninger

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på den digitale læringsplattformen før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LGU53003 15.0 HØST 2023
MGLU3503 15.0 HØST 2023
MGLU3504 15.0 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Engelsk
 • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Hjemme-eksamen 51/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst UTS FOU oppgave 0/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst UTS Muntlig eksamen 49/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 51/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD FOU oppgave 0/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 49/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU