MGLU3515 - Kroppsøving 2 (5-10): Kroppslig læring og FOU i kroppsøving

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Emnet bygger på kroppsøving 1. Gjennom arbeidet med kroppsøving 2 skal studenten øke sin praktisk-didaktiske kompetanse og videreutvikle selvstendig og faglig refleksjon over undervisning og læring i kroppsøving. I emnet inngår kunnskap om og erfaring med forskning og utviklingsarbeid i kroppsøving. Kroppsøving belyses og drøftes videre i tverrfaglig sammenheng og knyttet til mangfold og forskjellighet i elevgruppen i skolen. I emnet inngår også kunnskap om kroppen i bevegelse og prinsipp for trening for barn og ungdom.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten
• har kunnskap om fagdidaktisk forskning i kroppsøving
• har kunnskap om motivasjon, vurdering og dokumentasjon av læring i kroppsøving
• har kunnskap om kroppsøving og kroppslig læring i tverrfaglig perspektiv
• har kunnskap om begrepet fair play og respekt for andre i tilknytning til kroppsøving
• har kunnskap om bevegelsesmiljø, trening og treningsprinsipp egnet for elever
• har kunnskap om kroppen i bevegelse, spesielt med tanke på læring av bevegelsesaktiviteter
Ferdigheter
Kandidaten
• kan arbeide danning og tverrfaglighet med utgangspunkt i kroppsøving.
• kan vurdere fagdidaktiske problemstillinger og bruker relevant teori og forskning til å forbedre undervisning i kroppsøving.
• kan gjennomføre og vurdere læringsarbeid i friluftsliv, inklusive overnattingsturer
• kan planlegge, gjennomføre og vurdere utviklingsarbeid knyttet til egen lærerkompetanse og undervisning i kroppsøving
Generell kompetanse
Kandidaten
• kan bidra til nytenkning og innovasjon i faget kroppsøving og til skoleutvikling med utgangspunkt i kroppsøving
• kan arbeide med mangfold og forskjellighet i kroppsøving og reflektere over fagets innhold og rolle i en flerkulturell skole
• kan utøve profesjonalitet som kroppsøvingslærer

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen gjennomføres teoretisk og praktisk i varierte læringsmiljø. Studentene må arbeide individuelt og i gruppe.

Kostnader til ekskursjon må påregnes.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht. Emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
80 % obligatorisk oppmøte i praktisk undervisning.
Godkjent 3 øvinger i gruppe.

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.

Del 1: Skriftlig individuell FoU-oppgave.
Del 2: Individuell praktisk-muntlig eksamen.

Både del 1 og del 2 må være bestått for å få endelig karakter i emnet.

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.
Delvurderinger kan tas opp eller forbedres enkeltvis.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 (MGLU5-10)

Forkunnskapskrav

Forkunnskapskrav:
Bestått Kroppsøving 1 (30 studiepoeng) eller tilsvarende
Studierettskrav:
Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved grunnskolelærerutdanningen.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.