course-details-portlet

MGLU3515 - Kroppsøving 2 (5-10): Kroppslig læring og FOU i kroppsøving

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 6 timer Bokstavkarakterer
FoU- oppgave 0/100 Bestått/ Ikke bestått

Faglig innhold

Emnet bygger på kroppsøving 1. Gjennom arbeidet med kroppsøving 2 skal studenten øke sin praktisk-didaktiske kompetanse og videreutvikle selvstendig og faglig refleksjon over undervisning og læring i kroppsøving. I emnet inngår kunnskap om og erfaring med forskning og utviklingsarbeid i kroppsøving. Kroppsøving belyses og drøftes videre i tverrfaglig sammenheng og knyttes til mangfold og forskjellighet i elevgruppen i skolen. I emnet inngår også kunnskap om kroppen i bevegelse og prinsipp for trening for barn og ungdom.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om fagdidaktisk forskning i kroppsøving
 • har kunnskap om motivasjon, vurdering og dokumentasjon av læring i kroppsøving
 • har kunnskap om kroppsøving og kroppslig læring i tverrfaglig perspektiv
 • har kunnskap om begrepet danning, fair play og respekt for andre i tilknytning til kroppsøving
 • har kunnskap om bevegelsesmiljø, trening og treningsprinsipp egnet for elever
 • har kunnskap om kroppen i bevegelse, spesielt med tanke på læring i og om bevegelsesaktiviteter

Ferdigheter

Studenten

 • kan arbeide med danning og tverrfaglighet med utgangspunkt i kroppsøving
 • kan vurdere fagdidaktiske problemstillinger og bruke relevant teori og forskning til å forbedre undervisning i kroppsøving
 • kan gjennomføre og vurdere læringsarbeid i friluftsliv, inklusive overnattingsturer
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere utviklingsarbeid knyttet til egen lærerkompetanse og undervisning i kroppsøving

Generell kompetanse

Studenten

 • kan bidra til nytenkning og innovasjon i faget kroppsøving og til skoleutvikling med utgangspunkt i kroppsøving
 • kan arbeide med mangfold og forskjellighet i kroppsøving og reflektere over fagets innhold og rolle i en flerkulturell skole
 • kan utøve profesjonalitet som kroppsøvingslærer

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen gjennomføres teoretisk og praktisk i varierte læringsmiljø. Studentene må arbeide individuelt og i gruppe.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav iht. Emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:

 • 80 % obligatorisk oppmøte i undervisning (se semesterplanen)
 • Godkjent inntil 6 øvinger

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.

Vurdering:

 • Del 1: Gjennomføre og dokumentere et selvstendig FoU-arbeid
 • Del 2: Individuell skriftlig hjemmeeksamen (6 timer)

Både del 1 og del 2 må være bestått for å få endelig karakter i emnet. Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU. Delvurderinger kan tas opp eller forbedres enkeltvis. Det er anledning til å levere forbedret FoU-oppgave til vurdering én gang. Det er anledning å klage på delvurdering i emnet (gjelder ikke praktisk/muntlig eksamen).

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10) - enkelte retninger

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LGU54008 30.0 HØST 2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Kroppsøving/idrett
 • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst UTS FoU- oppgave 0/100

Utlevering
20.11.2023

Innlevering
27.11.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
27.05.2024

Innlevering
27.05.2024


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD FoU- oppgave 0/100

Utlevering
08.05.2024

Innlevering
16.05.2024


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU