MGLU3513 - Kroppsøving 1 (5-10) emne 1: Motorisk læring i ulike læringslandskap

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Emne 1 kroppsøving GLU 5-10 skal sammen med emne 2 kvalifisere for undervisning i kroppsøving fra 5. trinn og ut grunnskolen. Undervisningen tar utgangspunkt i kroppsøving som et allmenndannende fag og skal være knyttet til praksisfeltet.
Studenten skal tilegne seg kunnskap om og erfaring med undervisning i ulike bevegelsesmiljø som er relevant for trinn 5–10. Det legges vekt på undervisningskompetanse i idretts- og bevegelsesaktiviteter, friluftsliv, leik og dans, samt tidsaktuelle bevegelsesformer i barne- og ungdomskultur. Kunnskap om hva som fremmer kroppslig læring og bevegelsesglede er sentralt. Fagdidaktikken i emnet bygger på en praktisk tilnærming.
Studentene får prøve seg i ulike aktivitetsformer og i variert undervisning i kroppsøving, og reflektere rundt hvordan dette er egnet til å fremme kroppslig læring, og bevegelsesglede for alle elever.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten
• har kunnskap om fagdidaktisk forskning i kroppsøving
• har kunnskap om motivasjon, vurdering og dokumentasjon av læring i kroppsøving
• har kunnskap om kroppsøving og kroppslig læring i tverrfaglig perspektiv
• har kunnskap om begrepet fair play og respekt for andre i tilknytning til kroppsøving
• har kunnskap om bevegelsesmiljø, trening og treningsprinsipp egnet for elever
• har kunnskap om kroppen i bevegelse, spesielt med tanke på læring av bevegelsesaktiviteter

Ferdigheter
Kandidaten
• kan arbeide med danning og tverrfaglighet med utgangspunkt i kroppsøving
• kan vurdere fagdidaktiske problemstillinger og bruker relevant teori og forskning til å forbedre undervisning i kroppsøving
• kan legge til rette for og gjennomføre læringsarbeid i friluftsliv, inklusive overnattingsturer
• kan planlegge, gjennomføre og vurdere utviklingsarbeid knyttet til egen lærerkompetanse og undervisning i kroppsøving

Generell kompetanse
Kandidaten
• kan bidra til nytenkning og innovasjon i faget kroppsøving og til skoleutvikling med utgangspunkt i kroppsøving
• kan arbeide med mangfold og forskjellighet i kroppsøving og reflektere over fagets innhold og rolle i en flerkulturell skole
• kan utøve profesjonalitet som kroppsøvingslærer

Læringsformer og aktiviteter

Studiet inneholder varierte læringsformer med mye praktisk arbeid i ulike læringsmiljø

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
80% obligatorisk oppmøte i praktisk undervisning.
Inntil 5 obligatoriske øvinger.

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.

Skriftlig gruppeoppgave.

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10)

Forkunnskapskrav

Forkunnskapskrav:
Som opptakskrav til studieprogrammet, se studiets studieplan.
Studierettskrav:
Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved grunnskolelærerutdanningen.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MGLU1509 15.0 01.09.2017

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.