MGLU3512 - KRLE 2 (5-10): Tekst, tolkning og praksis: forskning og didaktikk i KRLE

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Emnet legger opp til en fordypning i aktuelle tekster og tolkningstradisjoner knyttet til kristendom, jødedom, islam, hinduisme og buddhisme, samt antikkens filosofihistorie og etikk. Skolens arbeid med religiøse og sekulære tekster, tolkningstradisjoner og hvordan de kommer til uttrykk i samfunnet, står også sentralt. Studiet omfatter praktisk erfaring med å legge til rette for og gjennomføre KRLE-faglig ekskursjon med elever. Emnet gir erfaring med å anvende KRLE-didaktisk forskning i analyse av faglig relevante problemstillinger.

I forbindelse med praksis legges det vekt på arbeid med lokale læreplaner og på læringsfremmende vurderingspraksiser. Særlig oppmerksomhet skal rettes mot utfordringer ved vurdering knyttet til holdnings- og trosspørsmål og digitale læringsressurser.

Omfanget av pensum og undervisning knyttet til kristendommen og andre KRLE-faglige tema vil være om lag som i grunnskolens læreplan.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten
- har omfattende kunnskap om kristne tekster og om kristent mangfold lokalt og globalt
- har omfattende kunnskap om et utvalg av tekster og aktuelle perspektiv i religioner, religiøse bevegelser og sekulære ideologier og om arbeidet med dette i skolen
- har kunnskap om filosofihistorie med vekt på eldre tid og utfordringene knyttet til arbeidet med filosofiske problemstillinger i faget
- har kunnskap om sentrale etiske og filosofiske problemstillinger som radikalisering, seksuell orientering, ytringsfrihet, klimaspørsmål og kroppsfokusering i barne- og ungdomskulturen
- har kunnskap om hvordan estetiske arbeidsformer kan være med å fremme læring, motivasjon og variasjon i arbeidet med faget
- har omfattende kunnskap om forskning på barn og ungdom i forhold til religion, livssyn og etikk
- har kunnskap om hva som kreves av en akademisk fagtekst innen KRLE-didaktisk forskning
- har kunnskap om referansestandarder for akademisk fagtekster

Ferdigheter
Kandidaten
- kan gjøre grundig rede for tekster og kildekritikk, for ulike praksiser og mangfold og for aktuelle perspektiv i kristendommen og i andre religiøse og sekulære tradisjoner
- kan lage undervisningsopplegg som tar i bruk estetiske arbeidsformer og digitale verktøy
- kan drøfte aktuelle filosofiske og etiske problemstillinger ut fra ulike religiøse, livssynsmessige og ideologiske posisjoner
- kan reflektere selvstendig over ulike arbeidsformer som blir benyttet i skolefaget
- kan drøfte lokale læreplaner og utvikle skisser til slike
- kan finne fram til, forstå, vise til, bruke og reflektere over relevant KRLE-faglig forskningslitteratur i skriving av en akademisk fagtekst

Generell kompetanse
Kandidaten
- har omfattende kunnskap om religioner, livssyn og ideologier og kan anvende kunnskapen på ulike måter i skolen generelt
- har omfattende kunnskap om aktuelle filosofiske og etiske problemstillinger og kan anvende kunnskapen på ulikt vis i og utenfor skolefaget
- kan drøfte og bruke de grunnleggende ferdighetene i KRLE

Læringsformer og aktiviteter

Studiet organiseres med fast ukentlig undervisning. Ekskursjon med elever kan ligge utenom vanlig undervisningstid. Tidspunkt for gjennomføring / levering av skriftlige og muntlige arbeidskrav oppgis ved semesterstart. Både skriftlige og muntlige arbeidskrav, og andre oppgaver som gjennomføres som del av undervisningen skal støtte og fremme kandidatens arbeid med å oppnå emnets læringsutbytte.

Arbeidsformene i undervisningen veksler mellom forelesning, arbeid med oppgaver individuelt og i gruppe, diskusjoner, samt muntlige og skriftlige studentpresentasjoner. Tema som er egnet for det, undervises i forelesninger. Faglige diskusjoner og annen faglig samhandling, for eksempel medstudentrespons, er viktige arbeids- og læringsformer, og det forventes at alle studentene stiller forberedt, slik at de best mulig kan bidra i slike aktiviteter.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht. Emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

OBLIGATORISKE ARBEIDSKRAV:
- Planlegge, gjennomføre og evaluere ekskursjon med elever. Arbeidskravet innebærer obligatorisk deltagelse i undervisning og inntil 7 tekster (1 individuell, resten skrevet i gruppe). Mulighet for og innhold i eventuelt kompensatorisk arbeid vurderes individuelt.
- Planlegge, innlede til og lede dialog/drøfting/samtale med medstudenter (i gruppe på 2-3).
- Delta i dialog/drøfting/samtale ledet av medstudenter (minst 5).
- To teksttolkninger (1 individuell, 1 gruppe), der den ene er knyttet til kristen skrifttradisjon.
- Delta i veiledningsseminar med medstudenter knyttet til arbeidet med FoU-oppgaven.

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.


VURDERING
- Individuell FoU-oppgave
Karakterskala: bestått/ikke bestått
Hjelpemiddel: alle hjelpemidler tillatt.

- Skriftlig skoleeksamen
Varighet: 6 timer
Karakterskala: A-F
Hjelpemiddel: Ingen

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.
Delvurderinger kan tas opp eller forbedres enkeltvis.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10)

Forkunnskapskrav

Forkunnskapskrav:
Bestått KRLE 1 (30 studiepoeng) eller tilsvarende.

Studierettskrav:
Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved grunnskolelærerutdanningen.

Kursmateriell

Pensumlistene er veiledende.
Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.