course-details-portlet

MGLU3510 - Innføring i samfunnsfag Del 2 (5-10)

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Individuell oppgave 49/100
Skriftlig eksamen 51/100 6 timer G

Faglig innhold

Samfunnsfag 1 del 2 gir innføring i samfunnsfagene som kunnskapsområder og skolefag med relevans for undervisning på mellom- og ungdomstrinnet.

Innenfor feltet demokratiforståelse og medborgerskap, vektlegges kunnskap om og forståelse for nasjonale og internasjonale politiske prosesser, demokrati- og medborgerskapsundervisning med hovedvekt på norske forhold for bruk i ungdomstrinnet.

Om temaet bærekraftige samfunn, vektlegges kunnskap om og forståelse av forhold som landskap, klima og klimaproblematikk, ressursspørsmål og bærekraftig utvikling.

I emnet trekkes det opp noen grunnlinjer i historiedidaktikk og norsk historie

Emnet tematiserer sentrale spørsmål i forvaltninga av skolefaget: overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen og fra ungdomsskolen til videregående opplæring, års- og periodeplanlegging, vurdering på mellom- og ungdomstrinnet, og samfunnsfagdidaktisk teori.

Læringsutbytte

KUNNSKAP

 • Har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier og prosesser innenfor feltene demokratiforståelse og medborgerskap, samt kunnskap om nasjonale og internasjonale politiske prosesser
 • Har bred kunnskap om sentrale tema, begreper og prosesser i forhold til å skape bærekraftige samfunn for fremtiden.
 • Kan koble grunnleggende innsikter i norsk historie til historiedidaktisk teori i planlegging og gjennomføring av undervisning.
 • Har bred kunnskap om sentrale spørsmål i forvaltninga av skolefaget: overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen og fra ungdomsskolen til videregående opplæring, års- og periodeplanlegging, vurdering på mellom- og ungdomstrinnet, og samfunnsfagdidaktisk teori.

FERDIGHETER

 • Kan identifisere sammenhenger mellom emnets temaområder og forklare hvordan de griper inn i hverandre
 • Kan koble grunnleggende innsikter fra fagets temaer til samfunnsfagets didaktiske teori i planlegging og gjennomføring av undervisning.
 • Kan å utvikle og anvende akademiske ferdigheter som kritisk tenking og argumentasjon.

GENERELL KOMPETANSE

 • Kan legge til rette for at elevene kan reflektere selvstendig og kritisk over samfunnsfaglig spørsmål med utgangspunkt i kunnskap og kjennskap til ulike perspektiv
 • Har et refleksivt og kritisk perspektiv på hvordan skape bærekraftige samfunn, og spesifikt undertema som landskap, ressurs- og klimaproblematikk og koble dette til spørsmål rundt begrepet bærekraftig utvikling.
 • Kan koble grunnleggende innsikter i norsk historie til historiedidaktisk teori i planlegging og gjennomføring av undervisning.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, selvstendig arbeid og arbeid i grupper med og uten veiledning. Ekskursjon.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk aktivitet i henhold til emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter: Det skal gjennomføres godkjent(e) oppgave(r) og/eller test(er) av skriftlig og/eller muntlig karakter, samt obligatorisk oppmøte på utvalgte deler og introduksjonsøkt.

Det er anledning til å klage på delvurderinger i emnet. Det er anledning til å ta opp igjen bare den ene delvurderingen dersom studenten har strøket i emnet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10) - enkelte retninger

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MGLU2507 15.0 HØST 2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Samfunnsfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 51/100 G 01.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL274 Sluppenvegen 14 1
SL322 Sluppenvegen 14 1
SL310 turkis sone Sluppenvegen 14 27
Høst ORD Individuell oppgave (1) 49/100

Utlevering
04.12.2023

Innlevering
11.12.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Skriftlig eksamen 51/100 G 24.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL410 Sluppenvegen 14 1
Vår UTS Individuell oppgave 49/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
 • 1) OBS! Ny dato for innlevering av oppgave 11.12.23
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU