MGLU3508 - Naturfag 2 (5-10) emne 2

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Naturfag 2 (5-10) emne 2 henter sine kunnskaper fra naturfagdidaktikk, biologi, fysikk, kjemi og matematikk.

Emnet supplerer Naturfag 1 både i bredde og dybde. Det legges vekt på å utvikle kompetanse i å undervise elever slik at de videreutvikler og opprettholder oppdagerglede, undring, naturglede og ansvarsfølelse. Utdanningen skal også ivareta videreutviklingen av studentens egen kompetanse i å lede utforskende arbeid og i å videreutvikle elevenes utforskende ferdigheter. Didaktikk og fag undervises integrert slik at studenten får en profesjonsfaglig trygghet. I emnet legges det særlig stor vekt på miljø og bærekraftig utvikling.

Emnet dekker ikke hele den faglige bredden i grunnskolefaget for 5.-10. trinn. Bredden kan oppnås gjennom å ta Naturfag 1 og Naturfag 2 emne 1.

Denne emnebeskrivelsen for Naturfag 2 for 5.-10. bygger på Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 5.-10. trinn fra 2016.

Læringsutbytte

KUNNSKAP
Kandidaten
• har kunnskap om argumentasjon og hvordan tilrettelegge for argumentasjon i naturfagundervisningen
• har utdypende kunnskap om undervisning for bærekraftig utvikling, med fokus på progresjon fra kunnskap til systemforståelse
• har grunnleggende kunnskap om å lage et forskningsdesign
• har grunnleggende kunnskap om forskningsetiske prinsipper og personvern
• har grunnleggende kunnskap om akademisk skriving
• har kunnskap om kretsløp i naturen og hvordan de kan knyttes til sammenhenger i naturen og miljøspørsmål
• har kunnskap om fornybare og ikke-fornybare energikilder og kan knytte dem til samfunnsmessige, miljømessige og etiske problemstillinger
• har kunnskap om vær- og klimasystemer både lokalt og globalt
• har kjennskap til tverrfaglig undervisning som fremmer barn og ungdoms handlingskompetanse for et bærekraftig liv i framtiden.

FERDIGHETER
Kandidaten
• kan drøfte problemstillinger knyttet til klimaendringer og bruke ulike representasjoner for å visualisere vær- og klimasystemer
• kan analysere, vurdere og dokumentere elevers læring i naturfag og gi læringsfremmende tilbakemeldinger tilpasset elevers forutsetninger og behov
• kan finne, vurdere og henvise til naturfaglig og naturfagdidaktisk forskning, informasjon og fagstoff og anvende dette i undervisning og drøfting med kollegaer
• kan anvende en integrert naturfagundervisning og benytte naturfag som regifag i tverrfaglige sammenhenger knyttet til tema bærekraftig utvikling.

GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten
• har innsikt i fagdidaktisk forskning om undervisning og læring i naturfag med fokus på progresjon og dybde i begrepsdanning, kritisk tenkning og argumentasjon
• har innsikt i vitenskapsteori og metoder innenfor naturfagdidaktisk forskning og kan bidra og delta i prosjekt for å utvikle undervisningspraksis i naturfag

Læringsformer og aktiviteter

FoU-oppgaven er selvstendig arbeid med individuell veiledning. Det forutsettes at studenter tilegner seg lærestoff gjennom selvstudium utenom den organiserte undervisningstida, gjennom arbeid i grupper og gjennom den digitale læringsplattformen.

Studentene vil i løpet av studiet bli gitt et antall obligatoriske arbeidskrav, skriftlige og muntlige oppgaver og praktisk arbeid. Detaljene i forbindelse med organiseringen av undervisningen finnes i semesterplanen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 (MGLU5-10)

Forkunnskapskrav

Bestått naturfag 1 (30 studiepoeng) eller tilsvarende.

Studierettskrav:
Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved grunnskolelærerutdanningen.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.