course-details-portlet

MGLU3507 - Naturfag 2 (5-10)

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Forsknings- og utviklingsoppgave 0/100 Bestått/ Ikke bestått
Skriftlig eksamen (biologi og didaktikk) 49/100 4 timer Bokstavkarakterer HJELPEMIDD
Skriftlig eksamen (fysikk og kjemi) 51/100 5 timer Bokstavkarakterer HJELPEMIDD
Vinterfeltekskursjon 0/100 3 dager Bestått/ Ikke bestått A

Faglig innhold

Naturfag 2 (5-10) henter sine kunnskaper fra naturfagdidaktikk, biologi, fysikk, kjemi, teknologi og matematikk. Emnet bygger på Naturfag 1. Det legges vekt på å utvikle kompetanse i å undervise elever slik at de videreutvikler og opprettholder oppdagerglede, undring, naturglede og ansvarsfølelse. Utdanningen skal også ivareta videreutviklingen av studentens egen kompetanse i å lede utforskende arbeid og i å videreutvikle elevenes utforskende ferdigheter. Didaktikk og fag undervises integrert slik at studenten får en profesjonsfaglig trygghet. Denne emnebeskrivelsen for Naturfag 2 for 5.-10. bygger på Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 5.-10. trinn fra 2016.

Læringsutbytte

KUNNSKAP

Studenten

 • har kunnskap om undervisningsmetoder som fremmer tverrfaglig arbeid
 • har kunnskap om argumentasjon og hvordan tilrettelegge for argumentasjon i naturfagundervisningen
 • har utdypende kunnskap om utforskende arbeidsmåter
 • kan vurdere og bruke relevante læremidler og digitale verktøy i naturfagundervisningen
 • har kunnskap om uorganiske og organiske stoffer og deres betydning for levende organismer og miljø
 • har kunnskap om grunnleggende modeller og teorier for beskrivelse av evolusjon og genetisk variasjon
 • har kunnskap om tyngdefeltet, det elektromagnetiske felt, elektronikk og atom- og kjernefysikk
 • har kunnskap om størrelsesordener i naturen, i tid og rom
 • har kunnskap om fenomener utenfor solsystemet og hvordan universet har oppstått og utviklet seg
 • har utdypende kunnskap om undervisning for bærekraftig utvikling, med fokus på progresjon fra kunnskap til systemforståelse
 • har kunnskap om kretsløp i naturen og hvordan de kan knyttes til sammenhenger i naturen og miljøspørsmål
 • har kunnskap om fornybare og ikke-fornybare energikilder og kan knytte dem til samfunnsmessige, miljømessige og etiske problemstillinger
 • har kunnskap om vær- og klimasystemer både lokalt og globalt
 • har kjennskap til tverrfaglig undervisning som fremmer barn og ungdoms handlingskompetanse for et bærekraftig liv i framtiden
 • har grunnleggende kunnskap om å lage et forskningsdesign
 • har grunnleggende kunnskap om forskningsetiske prinsipper og personvern
 • har grunnleggende kunnskap om akademisk skriving

FERDIGHETER

Studenten

 • kan lage kjemiske blandinger og løsninger
 • kan tilrettelegge praktisk undervisning i naturfag og teknologi som gir god progresjon mellom ulike trinn
 • kan anvende en integrert naturfagundervisning og benytte naturfag som regifag i tverrfaglige sammenhenger som ved teknologi og design
 • kan drøfte problemstillinger knyttet til klimaendringer og bruke ulike representasjoner for å visualisere vær- og klimasystemer
 • kan analysere, vurdere og dokumentere elevers læring i naturfag og gi læringsfremmende tilbakemeldinger tilpasset elevers forutsetninger og behov
 • kan finne, vurdere og henvise til naturfaglig og naturfagdidaktisk forskning, informasjon og fagstoff og anvende dette i undervisning og drøfting med kollegaer
 • kan anvende naturfagundervisning i sammenhenger knyttet til tema som bærekraftig utvikling og Teknologi og Design

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

 • kan knytte egen rolle som naturfaglærer til etiske, sosiale, økonomiske og politiske problemstillinger som angår naturvitenskap og teknologi i samfunnet
 • har innsikt i fagdidaktisk forskning om undervisning og læring i naturfag med fokus på progresjon og dybde i begrepsdanning, kritisk tenkning og argumentasjon
 • har innsikt i vitenskapsteori og metoder innenfor naturfagdidaktisk forskning og kan bidra og delta i prosjekt for å utvikle undervisningspraksis i naturfag

Læringsformer og aktiviteter

Det vil bli brukt varierte arbeidsformer tilpasset de ulike deler av faget. Erfaringsbasert og utforskende læring med utgangspunkt i studentaktive læringselementer som feltarbeid (observasjon, undersøkelser og kartlegging av naturen), laboratoriearbeid (forsøk og eksperimenter) og argumentering står sentralt.

Introduksjon til, og enkel bruk av IKT-verktøy, faglig og didaktisk, til animasjoner, simuleringer og modelleringer innenfor naturfaglige tema inngår i oppbygningen av studentenes digitale kompetanse.

Forelesningsformen vil, sammen med samtaleundervisning i klasse, bli brukt til å gi oversikt, avklare faglige problem, presentere sentral kunnskap og arbeide med eksempler og oppgaver.

Studentaktive arbeidsformer med selvstudium, individuelt arbeid og arbeid i grupper med oppgaver og prosjekter er viktige deler av studiet.

Videre forventes det at studentene bruker universitetets bibliotek og andre kilder til informasjon og læring aktivt og forbereder seg til planlagt undervisning.

FoU-oppgaven er selvstendig arbeid med individuell veiledning.

Det forutsettes at studenter tilegner seg lærestoff gjennom selvstudium utenom den organiserte undervisningstida, gjennom arbeid i grupper og gjennom den digitale læringsplattformen.

Detaljene i forbindelse med organiseringen av undervisningen finnes i semesterplanen.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav iht emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:

1. Ferdighetstrening med rapportering. Krav om 75 % tilstedeværelse på laboratoriearbeid. Det er obligatorisk å være tilstede på laboratorieaktivitetene på tidspunktet disse gjennomføres, jf. semesterplanen i emnet.

2. Innleveringsoppgaver/tester som dekker utvalgte læringsutbytteformuleringer og/eller rapporter (muntlig, digital eller skriftlig) fra feltarbeid/ekskursjoner/praksis og laboratoriearbeid.

3. Seminarer knyttet til FoU-oppgave. Krav om 75% tilstedeværelse på disse seminarene.

4. Innleveringer knyttet til underveisarbeidet med FoU-oppgave. Det gis ikke kompensatorisk arbeid for manglende obligatorisk tilstedeværelse. Obligatorisk arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent.

Vurderingsordning med 4 delvurderinger:

1. Skriftlig eksamen (biologi og didaktikk), 4 timer, individuell, karakter A-F. Tillate medbrakte hjelpemidler: Gjeldende læreplan i naturfag og generell del (utskrift) hentet fra nettsidene til Utdanningsdirektoratet

2. Skriftlig eksamen (fysikk og kjemi), 5 timer, individuell, karakter A-F. Tillate medbrakte hjelpemidler: Gjeldende læreplan i naturfag og generell del (utskrift) hentet fra nettsidene til Utdanningsdirektoratet. Tabeller og formler i fysikk og kjemi (uten notater, tusjmarkering tillatt). Godkjent kalkulator.

3. Vinterfeltekskursjon, praktisering av feltarbeidsmetoder. Bestått/ikke bestått. Tillatte hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt.

4. FoU oppgave, individuell, Bestått/ikke bestått.

Det er anledning til å enkeltvis ta opp igjen delvurderinger i emnet.

Ved stryk på FoU-oppgaven er det anledning til å levere forbedret oppgave til vurdering én gang (regnes som eksamensforsøk nummer to). Ved tredje eksamensforsøk må det leveres en helt ny oppgave.

Det er anledning å klage på delvurdering i emnet (gjelder ikke muntlig eksamen).

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10) - enkelte retninger

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart. Den kan også søkes opp på Innsida.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LGU53004 7.5 HØST 2018
LGU53005 7.5 HØST 2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Naturfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Skriftlig eksamen. Biologi og didaktikk. 49/100 HJELPEMIDD INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst UTS Skriftlig eksamen. Kjemi og fysikk. 51/100 HJELPEMIDD PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
Høst UTS Forsknings- og utviklingsoppgave 0/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen (biologi og didaktikk) 49/100 HJELPEMIDD INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen (fysikk og kjemi) 51/100 HJELPEMIDD INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Forsknings- og utviklingsoppgave 0/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Vinterfeltekskursjon 0/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU