MGLU3507 - Naturfag 2 (5-10) emne 1

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Naturfag 2 (5-10) emne 1 henter sine kunnskaper fra naturfagdidaktikk, biologi, fysikk, kjemi, teknologi og matematikk.

Emnet supplerer Naturfag 1 både i bredde og dybde. Det legges vekt på å utvikle kompetanse i å undervise elever slik at de videreutvikler og opprettholder oppdagerglede, undring, naturglede og ansvarsfølelse. Utdanningen skal også ivareta videreutviklingen av studentens egen kompetanse i å lede utforskende arbeid og i å videreutvikle elevenes utforskende ferdigheter. Didaktikk og fag undervises integrert slik at studenten får en profesjonsfaglig trygghet.

Emnet dekker ikke hele den faglige bredden i grunnskolefaget for 5.-10. trinn. Bredden kan oppnås gjennom å ta Naturfag 1 og Naturfag 2 emne 2.

Denne emnebeskrivelsen for Naturfag 2 for 5.-10. bygger på Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 5.-10. trinn fra 2016.

Læringsutbytte

KUNNSKAP
Kandidaten
• har kunnskap om undervisningsmetoder som fremmer tverrfaglig arbeid
• har utdypende kunnskap om utforskende arbeidsmåter
• kan vurdere og bruke relevante læremidler og digitale verktøy i naturfagundervisningen
• har kunnskap om uorganiske og organiske stoffer og deres betydning for levende organismer og miljø
• har kunnskap om grunnleggende modeller og teorier for beskrivelse av evolusjon og genetisk variasjon
• har kunnskap om tyngdefeltet, det elektromagnetiske felt, elektronikk og atom- og kjernefysikk
• har kunnskap om størrelsesordener i naturen, i tid og rom
• har kunnskap om fenomener utenfor solsystemet og hvordan universet har oppstått og utviklet seg

FERDIGHETER
Kandidaten
• kan lage kjemiske blandinger og løsninger
• kan tilrettelegge praktisk undervisning i naturfag og teknologi som gir god progresjon mellom ulike trinn
• kan anvende kreative undervisningsprosesser hvor naturvitenskapelige begreper brukes til å beskrive og forklare form og funksjon hos noen teknologiske produkter
• kan anvende en integrert naturfagundervisning og benytte naturfag som regifag i tverrfaglige sammenhenger som ved teknologi og design.

GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten
• kan knytte egen rolle som naturfaglærer til etiske, sosiale, økonomiske og politiske problemstillinger som angår naturvitenskap og teknologi i samfunnet.

Læringsformer og aktiviteter

Det vil bli brukt varierte arbeidsformer tilpasset de ulike deler av faget. Erfaringsbasert og utforskende læring med utgangspunkt i studentaktive læringselementer som feltarbeid (observasjon, undersøkelser og kartlegging av naturen), laboratoriearbeid (forsøk og eksperimenter) og argumentering står sentralt. Introduksjon til, og enkel bruk av IKT-verktøy, faglig og didaktisk, til animasjoner, simuleringer og modelleringer innenfor naturfaglige tema inngår i oppbygningen av studentenes digitale kompetanse. Forelesningsformen vil, sammen med samtaleundervisning i klasse, bli brukt til å gi oversikt, avklare faglige problem, presentere sentral kunnskap og arbeide med eksempler og oppgaver. Studentaktive arbeidsformer med selvstudium, individuelt arbeid og arbeid i grupper med oppgaver og prosjekter er viktige deler av studiet. Videre forventes det at studentene bruker universitetets bibliotek og andre kilder til informasjon og læring aktivt og forbereder seg til planlagt undervisning. Studentenes arbeid med emnet vil bli vurdert med både formative og summative vurderingsformer.

Studentene vil i løpet av studiet bli gitt et antall obligatoriske arbeidskrav, skriftlige og muntlige oppgaver og praktisk arbeid. Detaljene i forbindelse med organiseringen av undervisningen finnes i semesterplanen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 (MGLU5-10)

Forkunnskapskrav

Bestått naturfag 1 (30 studiepoeng) eller tilsvarende.

Studierettskrav:
Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved grunnskolelærerutdanningen.


Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.