MGLU3505 - Naturfag 1 (5-10) emne 1

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Naturfag 1 (5-10) emne 1 henter sine kunnskaper fra naturfagdidaktikk, fysikk, kjemi, geologi, biologi, teknologi og matematikk.

Emnet skal gi faglig trygghet i sentrale områder av naturfaget for 5.–10. trinn. Det legges vekt på å utvikle kunnskaper og kompetanse som sikrer elevenes progresjon i grunnleggende emner i naturfaget og som legger til rette for videre faglig utvikling. Vesentlige deler av denne kompetansen er å kunne videreutvikle elevenes begrepsdanning, utforskning og naturfagspråk og å kunne trene elever i å systematisere, analysere, argumentere og kommunisere resultater. Didaktikk og fag undervises integrert slik at studenten får en profesjonsfaglig trygghet.

Emnet dekker ikke hele den faglige bredden i grunnskolefaget for 5.-10. trinn. Bredden kan oppnås gjennom å ta Naturfag 1 emne 2 og Naturfag 2.

Denne emnebeskrivelsen for Naturfag 1 for 5.-10. bygger på Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 5.-10. trinn fra 2016.

Læringsutbytte

KUNNSKAP
Kandidaten
• har oversikt over hvilke fagfelt naturfag henter sine kunnskaper fra og kan se sammenhenger mellom disse
• har kunnskap om læreplanverket i naturfag for grunnskolen, 5.-10. trinn
• har kunnskap om praktisk arbeid og variert undervisning i naturfag
• har kunnskap om hverdagsforestillinger
• har kunnskap om formativ vurdering i naturfagundervisning
• har kunnskap om bruk av modeller i naturfagundervisning
• har kunnskap om krefter og vekselvirkninger mellom legemer og elektrisk ladde partikler, og kan bruke denne kunnskapen som grunnlag for elevers læring av mekanikk og elektrisitet
• har kunnskap om sentrale begreper som bevaring, overføring og kvalitet ved energiformer gjennom å knytte disse til ulike områder av naturfaget
• har kunnskap om solsystemet
• har forståelse av periodesystemet og hvordan det har betydning for oppbygning av kjemiske stoffer, bindinger mellom atomer og reaksjoner
• har kunnskap om bruk av partikkelmodellen for å konkretisere oppbygging av ulike stoffer og for å forklare fysiske endringer og fenomener i dagliglivet og i naturen
• har kunnskap om vanlige norske mineraler og bergarter
• har kunnskap om økologi og økologiske prosesser

FERDIGHETER
Kandidaten
• kan gjennomføre praktisk og variert undervisning i naturfag for elever på mellom- og ungdomstrinnet
• kan bruke ulike strategier for å avdekke elevenes hverdagsforestillinger
• kan gjennomføre dialogisk undervisning i naturfag for elever på mellom- og ungdomstrinnet
• kan bruke og vurdere bruken av ulike modeller og representasjoner i naturfagundervisning
• kan gjennomføre aktiviteter og målinger, i fysikk og kjemi, med bruk av relevant utstyr, vurdere nødvendige sikkerhetstiltak og gjøre beregninger med og uten digitale verktøy
• kan gjennomføre teknologiundervisning med fokus på å designe og lage teknologiske produkter og knytte teknologi til relevante tema i naturfag

GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten
• har innsikt i naturvitenskapens metoder og tenkemåter og naturfagets betydning som allmenndannende fag
• kan analysere og bruke gjeldende læreplan for mellom- og ungdomstrinnet som utgangspunkt for naturfagundervisning

Læringsformer og aktiviteter

Det vil bli brukt varierte arbeidsformer tilpasset de ulike deler av faget. Erfaringsbasert og utforskende læring med utgangspunkt i studentaktive læringselementer som feltarbeid (observasjon, undersøkelser og kartlegging av naturen), laboratoriearbeid (forsøk og eksperimenter) og argumentering står sentralt. Introduksjon til, og enkel bruk av IKT-verktøy, faglig og didaktisk, til animasjoner, simuleringer og modelleringer innenfor naturfaglige tema inngår i oppbygningen av studentenes digitale kompetanse. Forelesningsformen vil, sammen med samtaleundervisning i klasse, bli brukt til å gi oversikt, avklare faglige problem, presentere sentral kunnskap og arbeide med eksempler og oppgaver. Studentaktive arbeidsformer med selvstudium, individuelt arbeid og arbeid i grupper med oppgaver og prosjekter er viktige deler av studiet. Videre forventes det at studentene bruker universitetets bibliotek og andre kilder til informasjon og læring aktivt og forbereder seg til planlagt undervisning. Studentenes arbeid med emnet vil bli vurdert med både formative og summative vurderingsformer.

Studentene vil i løpet av studiet bli gitt et antall obligatoriske arbeidskrav, skriftlige og muntlige oppgaver og praktisk arbeid. Detaljene i forbindelse med organiseringen av undervisningen finnes i semesterplanen.

Kostnader på inntil 2000 kroner må påregnes ved ekskursjoner og feltaktiviteter.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10)

Forkunnskapskrav

Som opptakskrav til studieprogrammet, se studiets studieplan.

Studierettskrav:
Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved grunnskolelærerutdanningen.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MGLU1506 15.0 01.09.2017

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.