course-details-portlet

MGLU3120 - Praksis, Grunnskolelærerutdanning (1-7) 3. studieår

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2018/2019

Faglig innhold

Hovedtema i tredje studieår: Skolen som organisasjon og samarbeid med foresatte og andre sentrale instanser utenfor skolen. Dette omhandler lærerarbeidet på organisasjonsnivå og i profesjonelle fellesskap, samarbeid med foresatte, PPT og andre aktører, kvalitetssystem som verktøy for læring og skoleutvikling, skole- og elevdemokrati, foresatte og elevers rettigheter, forskningsbasert kunnskap som utgangspunkt for endring og utvikling i skolen, lokalt læreplan- og utviklingsarbeid på praksisskolen.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten
• har kunnskap om skolen som organisasjon og dens mandat, verdigrunnlag og plass i samfunnet.
• har kunnskap om metoder knyttet til forsknings- og utviklingsarbeid i praksisskolen med spesielt fokus på kvalitetsutvikling i egne studiefag.
* har kunnskap om lærerarbeidet på organisasjonsnivå.

Ferdigheter
Kandidaten
• kan samhandle med elever og kolleger, og kan reflektere over skolens samspill med foresatte og eksterne aktører.
• kan identifisere og drøfte tiltak for å håndtere mobbing og trakassering og foreslå tiltak som kan fremme et positivt læringsmiljø.
* kan drøfte undervisning og læring på bakgrunn av profesjonsetiske perspektiv.

Generell kompetanse
Kandidaten
• har endrings- og utviklingskompetanse som bidrar til samarbeid om faglig og pedagogisk nytenkning i skolen
* kan med grunnlag i teori, forskning og profesjonsetikk vurdere egen og andres praksis.
* har et reflektert perspektiv på virksomheten i skolen og egen læreridentitet.

Læringsformer og aktiviteter

Praksis er en studie- utprøvings- og læringsarena. Emneinnholdet og arbeidet med FOU- oppgaven krever at det settes av god tid til praksis som studiearena. Studentenes forståelse for skolen som organisasjon og skolens endring- og utviklingsprosesser må utfordres gjennom observasjon, diskusjon og refleksjon. Gjennom observasjon, egen undervisning, veiledning og refleksjon skal studenten bli kjent med elevers læring og utvikling på 3. og 4. trinn, samt utvikle sin lærerrolle i et læringsfellesskap. Studentene skal ha planleggings- og undervisningoppgaver innenfor egne studiefag, men praksisstudiene kan for øvrig foregå innenfor den totale fagkretsen på 3. og 4. trinn.

Skriving er et viktig redskap i studentenes lærings- og kommunikasjonsprosesser i praksisopplæringa. Bruken av ulike skriftlige dokumenter må ses i samenheng med før- og etterveiledning.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter:
Studentene skal:
* observerer og kartlegge særtrekk ved skolen som organisasjon og praksisskolens utviklingsarbeid.
* stille kritiske spørsmål til skolens og egen virksomhet som grunnlag for egen FOU- oppgave.
* planlegge, gjennomføre og vurdere variert undervisning med utgangspunkt i ukeplaner/ halvårsplaner/ årsplaner for elever på 3. og 4. trinn.
* delta i teammøter, og om mulig møter med foresatte og skolens eksterne samarbeidspartnere.
* bruke planleggingsdokument basert på didaktisk relasjonstenkning som redskap i planlegging og vurdering av undervisning.
* skrive logg daglig som refleksjon over erfaringer og se disse i lys av teori, egen profesjonsetikk og gjeldende læreplan.
* gjennomføre praksisoppgaver knyttet til fagstudiene.

Høst og vår tredje studieår
30 dager praksis på 3.-4. trinn

Mer om vurdering

All praksis er obligatorisk.
- 30 dager praksis på 3.-4. trinn

Kun sykdom eller forhåndsgodkjent permisjon er gyldig fravær.

Regler for gyldig og ugyldig fravær:
Inntil 15% fravær krever dokumentasjon. Gyldig dokumentasjon er egenmelding for maks 3 dager, legemelding ved sykdom, eller forhåndsinnvilget permisjon av praksiskontoret.

Gyldig fravær ut over 15% skal kompenseres med ekstradager i praksis.

Ugyldig fravær blir vurdert til ikke bestått. Hele praksisen må da tas opp igjen neste gang denne praksisen arrangeres ordinært.

Praksisstudiet skjer under veiledning og kontinuerlig vurdering.
Vurdering uttrykt ved bestått/ikke bestått fastsettes av praksislærer og oppfølgingslærer.

En student kan ikke klage på vurderingsresultat i praksis. Studenten kan derimot klage på formelle feil i vurderingsprosessen.

En student har adgang til ny praksisperiode en gang dersom første gang vurderes til ikke bestått. Det vises til forskrift om studier ved NTNU § 5-10.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7)

Forkunnskapskrav

Forkunnskapskrav:
Bestått praksisemner første og andre studieår i grunnskolelærerutdanning 1-7.


Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng: 
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU