course-details-portlet

MGLU2520 - Praksis, Grunnskolelærerutdanning (5-10) 2. studieår

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praksis 100/100 30 dager

Faglig innhold

Hovedtema i andre studieår: Eleven og mangfoldet

I andre studieår er lærerarbeidet i møte med det flerkulturelle klasserom og elever med spesielle behov sentralt. I samarbeid med praksisgruppa, praksislærer og faglærer fra NTNU skal studenten vise selvstendighet i planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning som legger til rette for elevens faglige, sosiale, kulturelle og personlige læring og utvikling på 5.- 10. trinn.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om elevenes forutsetninger og utvikling som utgangspunkt for tilpasset opplæring
 • har kunnskap om kulturelt, språklig, religiøst og sosialt mangfold
 • har kunnskap om gjeldende lov- og planverk og om det helhetlige opplæringsløpet med vekt på overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn, og fra ungdomstrinn til videregående skole

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan alene og sammen med andre planlegge, lede og vurdere undervisning
 • kan alene og sammen med andre lede meningsfulle læringsprosesser som bidrar til tilpasset opplæring og fremmer inkludering
 • kan kritisk vurdere undervisning med støtte i teori og gjeldende læreplan, herunder også overordna del av læreplanen
 • kan reflektere over og vurdere, velge og bruke kartleggingsverktøy, og skissere tiltak på bakgrunn av resultatene
 • kan gjennomføre og vurdere undervisning med støtte i digitale verktøy
 • kan gjennomføre elevsamtale og intervju med elever med både faglig og relasjonelt fokus.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt om grunnleggende ferdigheters betydning for læring av fag og elevers forståelse av fagkunnskap
 • har innsikt i egen utvikling som lærer i et læringsfellesskap og kan vurdere eget læringsbehov

Læringsformer og aktiviteter

Praksis er en studie-, utprøvings- og læringsarena. Gjennom praksisstudiene skal studentene bli kjent med elevers læring og utvikling og grunnskolens innhold, arbeidsformer og organisering på 5.- 10. trinn. Gjennom observasjon, egen undervisning, veiledning og refleksjon skal studentene utvikle sin lærerrolle i et læringsfellesskap. Studentenes undervisningsoppgaver består av planlegging, undervisning og etterarbeid i egne studiefag, men å delta i andre skolefag og aktiviteter som foregår innenfor den totale fagkretsen er også relevant. Skriving er et viktig redskap i studentenes lærings- og kommunikasjonsprosesser i praksisopplæringa. Bruken av ulike skriftlige dokumenter må ses i sammenheng med før- og etterveiledning.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter:

Studenten skal:

 • observere læreres arbeid med inkludering og tilpasset opplæring
 • observere og kartlegge enkeltelevers faglige ståsted og læringsstrategier knyttet til grunnleggende ferdigheter og studiefagene
 • stille spørsmål til egen og andres læringsledelse og evne til å ivareta mangfoldet i elevgruppa som ledd i kritisk refleksjon
 • planlegge, gjennomføre og vurdere opplæring på 5.- 10. trinn og grunnleggende ferdigheter med fokus på elever med ulike erfaringsbakgrunn og ulikt faglig ståsted
 • prøve ut ulike arbeidsmåter og vurderingsmåter tilpasset 5.- 10. trinn med fokus på elevmedvirkning
 • gjennomføre individuell læringssamtale med elever
 • delta i arbeidet med utformingen av en individuell opplæringsplan (IOP)
 • bruke planleggingsdokument basert på didaktisk relasjonstenkning som redskap i planlegging og vurdering av undervisning
 • daglig skrive individuell refleksjonslogg, og se disse i lys av teori og gjeldende læreplan

Høst og vår:

30 dager praksis på 5.- 10. trinn.

Mer om vurdering

All praksis er obligatorisk.

Kun sykdom eller forhåndsgodkjent permisjon er gyldig fravær.

30 dager praksis på 5.-10. trinn

Praksisstudiet skjer under veiledning og kontinuerlig vurdering.

Praksislærer og oppfølgingslærer anbefaler praksisemnet til bestått/ikke bestått.

En student kan ikke klage på vurderingsresultat i praksis. Studenten kan derimot klage på formelle feil i vurderingsprosessen.

En student har adgang til ny praksisperiode en gang dersom første gang vurderes til ikke bestått. Det vises til forskrift om studier ved NTNU § 5-10.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Bestått praksisemne første studieår i grunnskolelærerutdanning 5-10.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng: 
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Praksis 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praksis 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU