MGLU2512 - Pedagogikk og elevkunnskap 1 (5-10) emne 2

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Pedagogikk og elevkunnskap skal gi studenten forståelse for lærerens og skolens rolle innenfor et demokratisk og flerkulturelt samfunnet og hvilke verdier som ligger til grunn. Sentralt i pedagogikk og elevkunnskap 1, emne 2, 5-10 er kunnskap og kompetanse om betydningen av god didaktisk tilrettelegging, om barn og unges utvikling og oppvekstkår, faglige og sosiale muligheter og utfordringer innenfor skole og samfunn preget av pluralisme. Studentene skal utvikle ferdigheter i å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning og opplæring for elever på 5.-10.trinn ut fra forskningsbasert kunnskap for elever med ulike behov og muligheter.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten
• Har kunnskap om språk- og begrepsutvikling som grunnlag for utvikling av grunnleggende ferdigheter
• Har kunnskap om elevenes kognitive, emosjonelle, kroppslige og sosiale utvikling
• Har inngående kunnskap om sentrale prinsipp som fremmer inkluderende og tilpasset opplæring
• Har kunnskap om spesialundervisning, saksgang og rettigheter
• Har kunnskap om ulike lærevansker og utfordringer hos barn på 5-10 og hvordan disse kommer til syne og kartlegges i opplæringen
• Har kunnskap om barn og unge i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge.
• Har kunnskap om krenkede barns og unges rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv, og om hvordan sette i gang nødvendige tiltak etter gjeldende lovverk.
• Har kunnskap om verdier, interesser og normer i ulike ungdomskulturer og den betydning dette har for unges identitet og utvikling
• Har kunnskap om skole- hjemsamarbeid og øvrige samarbeidspartnere, samt hvordan disse bidrar til å sikre barn og unge en god oppvekst
• Har kunnskap om mangfold i familieformer og barn og unges oppvekst, utvikling og læring i ulike sosiale, språklige, religiøse og kulturelle kontekster
• Har kunnskap om norsk og samisk skoles samfunnsbetydning i lys av kristen tradisjon, sekularisering, pluralisme og fundamentalisme
• Har kunnskap om innhold i og begrunnelse for sentrale nasjonale og internasjonale reguleringer som gjelder barn og unges muligheter og rettigheter
• Har kunnskap om ulike metodiske innfallsvinkler til forskningsbasert kunnskap om elevens utvikling

Ferdigheter
Kandidaten
• Kan reflektere over og tilrettelegge for et inkluderende læringsmiljø med fokus på psykososiale forhold, sosial og faglig samhandling innenfor en elevgruppe preget av stort mangfold
• Kan anvende fagbegrep og begrunne sine didaktiske valg i teori om begynneropplæring og barn og unges språklige, kognitive, emosjonelle, kroppslige og sosiale utvikling
• Kan identifisere og avdekke tegn på vold eller seksuelle overgrep, og bakgrunn av faglige vurderinger kunne etablere samarbeid med aktuelle tverretatlige samarbeidspartnere til barnets beste
• Kan planlegge og legge til rette for godt samarbeid mellom skole og hjem
• Kan i opplæringen begrunne, formidle og bruke dokumenter om menneskerettigheter og barns rettigheter
• Kan ivareta livssynsmangfold i samarbeid med elever og foreldre
• Kan reflektere over, redegjøre for og drøfte norsk og samisk skolehistorie og den betydningen skolen har i et demokratisk samfunn og i en globalisert verden
• Kan reflektere over og anvende forskningsbasert kunnskap til å utvikle og utøve god klasseledelse som fremmer et inkluderende læringsmiljø
• Kan gjennomføre innsamling, systematisering og analyse av data

Generell kompetanse
Kandidaten
• Har kunnskap om og kan drøfte didaktiske konsekvenser, utfordringer og muligheter i en skole preget av mangfold for elever fra 5.-10 trinn
• Kan på et reflektert og faglig grunnlag være i dialog med eleven og deres foresatte om elevenes læring og utvikling

Læringsformer og aktiviteter

I pedagogikk og elevkunnskap legges det vekt på prosessorientert undervisning med stor grad av studentaktivitet. Arbeidsformene vil variere mellom forelesning, samtaler, individuelle oppgaver, ulike typer arbeid i grupper, seminararbeid og bruk av digitale verktøy. Det vil hele veien bli lagt vekt på tilknytning til praksisfeltet både som studiefelt og som arena for profesjonsutvikling og –utøvelse.

Gjennom studiet vil det bli arbeidet med ulike typer skriveoppgaver som case, tankeskriving, loggarbeider, utvikling av undervisningsopplegg sammen med prosessorienterte oppgaver både på gruppe- og individnivå. Skriveprosessene er viktige for egen faglig utvikling og kompetanseheving på vei mot lærerrollen og vil også bli benyttet til å reflektere over egen læring som student og som fremtidig lærer.

Faglige diskusjoner og annen faglig samhandling er en vesentlig arbeids-og læringsform, og det forventes at studentene bidrar aktivt i slike aktiviteter. Slike aktiviteter danner også grunnlaget for tilegning av fag og fagets diskurs, og det er derfor viktig å delta i undervisningen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:

- Individuelt FOU-arbeid knyttet til fokuselev

- Prosjektarbeid i grupper

- Individuelt refleksjonsnotat

 

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.

 

Muntlig gruppeeksamen.

 

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 (MGLU5-10)

Forkunnskapskrav

Forkunnskapskrav:
Som opptakskrav til studieprogrammet, se studiets studieplan.

Studierettskrav:
Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved grunnskolelærerutdanningen.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.